Деловодна информация
02716
ПО-05-34 11/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0085 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ДП СЛИВЕН - ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК 2016176540149
гр.Казанлък, ул. ОСвобождение №19
Казанлък BG344 6100 България
Ивайло Антонов - Замстник Директор +359 43164776
dgskazanluk@uidp-sliven.com +359 43164775

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com

http://uidp-sliven.com/procedures/2194


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uidp-sliven.com/procedures/2194
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутер
30230000      
Доставки

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на стоки чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва доставка и монтаж на следните стоки, съгласно Техническа спецификация от предмета на поръчката - Раздел І от документацията „Техническа спецификация“ :
1.Доставка чрез покупка и монтаж на на 1 (един) брой компютърна конфигурация за нуждите на ТП ДГС Казанлък;
2.Доставка чрез покупка и монтаж на 1 (един) брой мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр.Казанлък, ул. Освобождение №19 - сградата на ТП ДГС Казанлък

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на стоки чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва доставка и монтаж на следните стоки, съгласно Техническа спецификация от предмета на поръчката - Раздел І от документацията „Техническа спецификация“ :
1.Доставка чрез покупка и монтаж на на 1 (един) брой компютърна конфигурация за нуждите на ТП ДГС Казанлък;
2.Доставка чрез покупка и монтаж на 1 (един) брой мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир).
Избраният изпълнител следва да изпълнява поръчката при следните технически условия за изпълнението й:
Доставката и инсталацията (монтажа) на компютърната конфигурация и мултифункционалното устройство са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят се задължава да обучи посочени от Възложителя лица, за работа с доставените стоки. Обучението на персонала е за сметка на Изпълнителя.
Гаранционния срок на доставените стоки е съгласно инструкциите/гаранцията/ на производителя.През периода на гаранционния срок, отстраняването на възникналите повреди, недостатъци на доставените и монтирани стоки са за сметка на Изпълнителя.
Срок на доставката за всички стоки – не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни от сключване на договора.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Технически спецификации – Раздел І, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за упражняване на професионална дейност.
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по предмета на поръчката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Участникът следва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне една доставка.
Под „доставка сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира „Доставката на офис техника /компютри и/или преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори и др./“
*На етап подаване на оферта, Участникът следва да предостави в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ – „За поръчки за доставки – извършени доставки от съответния вид“ на еЕЕДОП информация за доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
** На етап сключване на договора, участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи доказателства за изпълнени доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата - под формата на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и/или списък с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените дейности.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на другите лица.


1) Участникът следва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне една доставка.
Под „доставка сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира „Доставката на офис техника /компютри и/или преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори и др./“
*На етап подаване на оферта, Участникът следва да предостави в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ – „За поръчки за доставки – извършени доставки от съответния вид“ на еЕЕДОП информация за доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
** На етап сключване на договора, участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи доказателства за изпълнени доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата - под формата на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и/или списък с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените дейности.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на другите лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документът за предостоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
Условията по гаранцията за изпълнение са определени в документацията за участие - Раздел ІV - Указания необходими за подготовка на офертите
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Казанлък, ул. Освобождение №19, етаж 2, стая 205

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от документацията за участие.
Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП, по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на еЕЕДОП, в приложимите полета.
В Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на еЕЕДОП, участниците следва да декларират всички други задължителни основания за изключване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, които са предвидени в националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган или Възложителя, и които не са посочени в приложимите полета на Раздел А-В от Част ІІІ „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.
В този раздел, участникът изрично посочва конкретните специфични основания за изключване, които не са налице по отношение на него.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
гр.София, бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва