Деловодна информация
02716Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/
ПО-0041 06/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
07/06/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0080 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно Горско стопанство /ТП ДГС/ Айтос - Териториално поделение към Държавно предприятие-Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ гр.Сливен/ 2016176540134
гр.Айтос, ул.Х.Димитър, №9
Айтос BG341 8500 България
Стоян Стоянов +359 886881212
st.stoqnov@abv.bg +359 55822250

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2179


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/2179
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

териториално поделение на търговско предприятие по чл.62, ал.3 от ТЗ

I.5) Основна дейност 

управление на горски територии - държавна собственост, горскостопански и ловностопански дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на дейности по Поддържане на Минерализовани ивици и Противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Айтос” РД 10-134/2018г.
90721800      FB04
Услуги

„Поддържане на минерализовани ивици с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см на територията на ТП ДГС Айтос, Направа на нови минерализовани ивици с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см на територията на ТП ДГС Айтос; Поддържане на лесокултурни прегради с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10770      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90721800      FB04
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

териториалния обхват на ТП ДГС Айтос

„Поддържане на минерализовани ивици с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см на територията на ТП ДГС Айтос, Направа на нови минерализовани ивици с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см на територията на ТП ДГС Айтос; Поддържане на лесокултурни прегради с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10770      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер - механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2.2. Да има наето на трудов или граждански договор минимум едно лице-правоспособен водач за всеки булдозер с категория Твк или Твк-Г или Тпс, която се удостоверява със свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което трябва се приложи към изискуемите документи за работниците ). Трудовите договори могат да бъдат и срочни; Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач с категория Твк или Твк-Г или Тпс
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер - механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2.2. Да има наето на трудов или граждански договор минимум едно лице-правоспособен водач за всеки булдозер с категория Твк или Твк-Г или Тпс, която се удостоверява със свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което трябва се приложи към изискуемите документи за работниците ). Трудовите договори могат да бъдат и срочни; Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач с категория Твк или Твк-Г или Тпс


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер - механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2.2. Да има наето на трудов или граждански договор минимум едно лице-правоспособен водач за всеки булдозер с категория Твк или Твк-Г или Тпс, която се удостоверява със свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което трябва се приложи към изискуемите документи за работниците ). Трудовите договори могат да бъдат и срочни; Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач с категория Твк или Твк-Г или Тпс


Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. булдозер - механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2.2. Да има наето на трудов или граждански договор минимум едно лице-правоспособен водач за всеки булдозер с категория Твк или Твк-Г или Тпс, която се удостоверява със свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което трябва се приложи към изискуемите документи за работниците ). Трудовите договори могат да бъдат и срочни; Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач с категория Твк или Твк-Г или Тпс
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с одобрената техническа спецификация за обекта и посочените в нея параметри
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос”, адрес: гр. Айтос 8500, ул. „Х.Димитър” № 9, обл. Бургас

при отварянето на офертите могат да присъстват представители на кандидатите или техни пълномощници, както и представители на средства за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Съгласно чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва