Деловодна информация
00531МБАЛ - Търговище АД
04-13-24 06/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00531-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ - Търговище АД 125501290
кв. Запад
Търговище BG334 7700 България
Николай Стойчев +359 601-68511
mbal_trg@mail.bg +359 601-64864

Интернет адрес/и

http://zop.mbaltg-op.com/

http://zop.mbaltg-op.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://zop.mbaltg-op.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.
09310000      
Доставки

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
165000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Електрическата система на МБАЛ - Търговике АД , гр. Търговище.

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.
Критериите по-долу
 
ДА Стабилност на балансиращата група    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
165000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


08.2019 г.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава Лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал.1, т. 1-3, 5-7, 10 или 13 от Закона за енергетиката, в която да са включени правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група;
В случай, че лицензията изтича в срока за изпълнение на поръчката, участникът прилага декларация, че лицензията ще бъде подновена.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да притежава Лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал.1, т. 1-3, 5-7, 10 или 13 от Закона за енергетиката, в която да са включени правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.
2. Сертификат, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна.
3. Декларация от участника, че има сключен рамков договор с мрежов оператор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.


1. Участникът да притежава Лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал.1, т. 1-3, 5-7, 10 или 13 от Закона за енергетиката, в която да са включени правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.
2. Сертификат, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна.
3. Участника трябва да има сключен рамков договор с мрежов оператор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя 2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо - за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.3. Документи по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо 4.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 6.Декларация за срока на валидност на офертата 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП 8.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/06/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на МБАЛ - Търговище АД

Лица по чл.54, ал.2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


08.2019 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 3 (три) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.
Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:
3.1. парична сума;
3.2. банкова гаранция;
3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 3.2 или т.3.3 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато изпълнителят избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност четиринадесет месеца.
Когато кандидатът или участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка:
„МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище
Б а н ка : ЦКБ ЕАД
Банков код (BIC): CECBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG 13CECB97901046802900
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.
Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение
се посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва