Деловодна информация
02716Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
по-00-26 04/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/06/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0077 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево 2016176540275
ул Девети май №43
с.Ново Паничарево обл.Бургас BG341 8152 България
К.Димитрова ю.к. +389 889798815
dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com +389 889798815

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/procedures/2152

http://www.uidp-sliven.com/procedures/2152


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2152
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване на горите - управление ,възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2018 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво”
77200000      
Услуги

„Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2018 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5832      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Териториалния обхват на ТП ДГС Ново Паничарево съгласно техническата спецификация

„Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2018 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5832      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и чл.55, ал.1, т.1 и чл.107, т.4 от ЗОП.
1.2. В обявената открита процедура може да участват лицата по т.III.1.1, които отговарят на минималните изисквания на Възложителя за допустимост, определени с критериите за подбор по т.III.2 от настоящата документация и са представили всички документи, надлежно вярно и пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно посочените изисквания в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документация за участие.
В случай, че участника е обединение/консорциум Възложителят не поставя изисквания, относно съществуването на конкретна правна форма за същото, за участие в настоящата обществена поръчка.
2. Критерии за подбор. Специфични изисквания и условия за участие в процедурата.
2.1. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:
• МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за икономическо и финансово състояние
Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
• ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ и информация
Възложителят не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на участниците.
2.2. Изисквания за технически възможности на участниците.
• МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за технически възможности
2.2.1. До участие се допускат лица, които разполагат с минимално техническо оборудване /собствено или наето или капацитет на едно или повече трети лица/, което да е регистрирано и технически изправно за изпълнение на поръчката, както следва:
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ и информация за доказване на минималните технически възможности: За изпълнение на поръчката е необходимо кандидатите да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. верижен булдозер с право гребло и риперно устройство - механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед
ЗАБЕЛЕЖКА: Обстоятелствата се доказват със заверени от кандидатите копия от свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, талон за технически прегледи на земеделска и горска техника и знак за технически преглед на ЗГТ, издаден от контролно - техническа инспекция към Министерството на земеделието и горите.
2.2.2. До участие се допускат лица, които ще имат на свое разположение минимален брой персонал с необходимата професионална компетентност за извършване на предмета на поръчката, както следва:
• Минимум: Да има нает на трудов или граждански договор минимум едно лице-правоспособен водач за верижен булдозер с право гребло и риперно устройство- механизирана техника от категория Твк или Твк-Г или Тпс, която се удостоверява със свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което трябва се приложи към изискуемите документи за работника ). Трудовия договор може да бъде и срочен; Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач с категория Твк или Твк-Г или Тпс.
ЗАБЕЛЕЖКА: Обстоятелствата се доказват със заверени от кандидатите копия от договори и справка за регистрацията им в НАП и Копия на съответните „Свидетелство за придобита правоспособност за работа с булдозер”.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя минимални изискванияхза икономическо и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ и информация за доказване на минималните технически възможности: За изпълнение на поръчката е необходимо кандидатите да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно собствен или нает минимум 1 бр. верижен булдозер с право гребло и риперно устройство - механизирана техника от клас Т-170 за работа в горски територии, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед
ЗАБЕЛЕЖКА: Обстоятелствата се доказват със заверени от кандидатите копия от свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, талон за технически прегледи на земеделска и горска техника и знак за технически преглед на ЗГТ, издаден от контролно - техническа инспекция към Министерството на земеделието и горите.


• Минимум: Да има нает на трудов или граждански договор минимум едно лице-правоспособен водач за верижен булдозер с право гребло и риперно устройство- механизирана техника от категория Твк или Твк-Г или Тпс, която се удостоверява със свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, което трябва се приложи към изискуемите документи за работника ). Трудовия договор може да бъде и срочен; Договор не се изисква, ако управителя или член на управителните органи на кандидата е правоспособен водач с категория Твк или Твк-Г или Тпс.
ЗАБЕЛЕЖКА: Обстоятелствата се доказват със заверени от кандидатите копия от договори и справка за регистрацията им в НАП и Копия на съответните „Свидетелство за придобита правоспособност за работа с булдозер”.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и чл.55, ал.1, т.1 и чл.107, т.4 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с.Ново Паничарево, обл.Бургас, ул.Девети май№43 Административна сграда

Отварянето на офертите е публично.Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в присъствен списък, подготвен от комисията.Списъка доказва тяхното присъствие на заседанието до отваряане
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 ,ал.1 т.1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок , считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва