Деловодна информация
00738
126 28/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/05/2018 (дд/мм/гггг)
00738-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Г. М. Димитров 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николожа +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:
55120000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка: „Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители на услуги оказвани от Патентно ведомство“ с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“;
Обособена позиция № 2: „Създаване на образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“;
Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и
Обособена позиция № 4: „Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
556634      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52Б

„Организиране на конференции, семинари и кръгли маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост“ - в рамките на обособената позиция са включени следните дейности:
Дейност 1: Организиране и провеждане на 2 /два/ броя годишни конференции по индустриална собственост – една през 2018 година и една през 2019 година.
Дейност 2: Провеждане на 4 /четири/ броя обучителни семинари за системата на закрила на индустриалната собственост – един през 2018 година, два през 2019 година и един през 2020 година.
Дейност 3: Провеждане на 3 /три/ броя кръгли маси за обсъждане проблемите на бизнеса, свързани с начините за защита на обектите на индустриалната собственост, процедурите по заявяване на услуги и трудностите, срещани при подготовката на документи – една през 2019 година и две през 2020 година
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на персонала    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 26/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2) Описание 1

„Създаване на образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79960000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. Г.М.Димитров 52Б

В рамките на тази обособена позиция се предвижда да бъдат създадени 6 /шест/ броя кратки образователни видеоклипове/филми, в които да се предоставя с подходящи изразни средства информация относно процедурите по заявяване на обектите на индустриална собственост (ИС), както и относно услугите свързани с обектите на индустриална собственост, предлагани от Патентното ведомство (ПВ). Създадените клипове ще се използват за популяризиране на дейността на възложителя и за запознаване на възможно най-широк кръг потребители с възможностите и начините за защита на индустриалната собственост, предлагани от ПВ.
Създадените клипове/филми следва да са с продължителност 30 /тридесет/ секунди всеки. Създадените клипове следва да са във формат „HD“ или „Full HD” и да бъдат изготвени и предадени на възложителя във формат и на носители, които да позволяват излъчването им по национални телевизии, местни телевизии, интернет издания и други начини за възпроизвеждане.
Всички авторски права, възникнали при или по повод на изпълнение на дейностите по настоящата обособена позиция стават собственост на Възложителя. Правата на Възложителя върху изготвените видеоклипове и всички техни части, както и на музиката, използвана в тях, включително и изключителното право на ползване обхващат всички видове използване, както е предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. Това право на Възложителя е без ограничение по отношение на броя на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, езици и начин на опериране.
Изпълнителят по настоящата обособена позиция ще трябва да изпълни услугата на две фази – първата е създаване на концепция и кратка презентация за всеки един филм, която следва да бъде представена на възложителя за одобрение, а втората е същинското създаване на всеки един от филмите и окончателното им предаване на възложителя. Цялата необходима изходна информация, както и лога, емблеми и други графични изображения, които следва да се използват ще бъдат предоставени на изпълнителя в подходящи цифрови формати на електронен носител непосредствено след подписване на договора за изпълнение на поръчката по тази позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на персонала    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 26/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2) Описание 1

"Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проектBG16RF 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52 Б.

„Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.
Изготвяне, печат и доставка на 8 /осем/ вида информационни брошури с различно текстово съдържание, което се предава от възложителя след подписване на договора
Изготвяне, печат и доставка на 4 /четири/ вида наръчници (подробни информационни материали) с различно текстово съдържание, което се предава от възложителя след подписване на договора.
Изработване, отпечатване и разпространение на 1 брошура/дипляна, съдържаща информация за целите на Оперативната програма, реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта, както и приноса на финансиращата институция и на ЕСФ.
Изработените, отпечатани, доставени и разпространени в изпълнение на дейностите по тази обособена позиция печатни материали следва да бъдат напълно съобразени с изискванията на в пълно съответствие на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014-2020. Изготвените и доставени в изпълнение на тази обособена позиция материали следва да бъдат доставени на адреса на възложителя и/или в други, посочени от него помещения, в опаковки и с етикети, позволяващи безпроблемното пренасяне, съхранение и разпространение на материалите.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на персонала    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
84990      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 26/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

II.2) Описание 1

„Услуги по осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Офиса на изпълнителя, като изготвените в резултат на договорите материали следва да бъдат доставени в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52 Б.

В рамките на тази обособена позиция се предвижда да се извърши серия от действия и мерки, които ще се осъществят в пълно съответствие на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014-2020, както следва:Организиране и провеждане на 2 /два/ броя конференции за минимум 30 участника;Организиране и провеждане на „Информационен ден” с минимум 30 участници;Разпространение на по 1 прессъобщение в печатна и електронна медия и на интернет страницата на патентното ведомство. Постоянни обяснителни табели с размери не по-малки от 50 х 70 см. – 2 броя.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организация на персонала    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
71644      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 26/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на:
• 300 000.00 (триста хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 1;
• 100 000.00 (сто хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 2;
• 80 000.00 (осемдесет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 3;
• 70 000.00 (седемдесет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 4;
• 550 000.00 ( петстотин и петдесет хиляди) лева, в случай, че участникът подава оферта и за четирите обособени позиции.


При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 3 от документацията за обществената поръчка.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; - справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Търговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Като частен случай на уредената в предходното изречение хипотеза, ако съгласно законодателството на държавата, в която участникът, определен за изпълнител, е установен, крайният срок за изготвяне на годишните финансови отчети не е изтекъл към момента на сключване на договора, той може да представи друг документ, съдържащ обобщената информация за последната финансово приключила година, която обичайно се включва в отчета, например прогнозен счетоводен отчет за приходите и разходите за последната финансово приключила година, или справка със съответното съдържание.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерий за подбор относно техническите способности на участниците в процедурата:За Обособена позиция № 1:Участникът следва да е изпълнил през последните 3год., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1дейност,с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.„Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 1 е „дейност, свързана с организиране и провеждане на мероприятие/събитие с не по-малко от 100 участници“.Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.За Обособена позиция № 2:Участникът следва да е изпълнил през последните 3год, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.„Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП№ 2 е „Изработка на аудиовизуален филм с продължителност не по-малка от 30 секунди“.Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника,независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.За Обособена позиция № 3:Участникът следва да е изпълнил през последните 3 год, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност, с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.„Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 3 е „подготовка и отпечатване на печатни рекламни и/или информационни материали (брошури и/или дипляни и/или бележници и/или други печатни материали в тираж не по-малко от 4 000 броя).Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.За Обособена позиция № 4:Участникът следва да е изпълнил през последните 3год., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на ОП № 4 е „дейност, свързана с организиране и провеждане на мероприятие/събитие с не по-малко от 30 /тридесет/ участници, както и подготовка и публикуване на публикация в местно и/или регионално и/или национално и/или интернет издание, както и подготовка, отпечатване и доставка информационни табели и/или плакати и/или постери и/или банери, отпечатани върху винил или върху пластмаса (ПВЦ) – не по-малко от 2броя)“.Възложителят ще приема за валидни дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, изпълнени от участника, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.
За доказване на изискването участникът представя:участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности по т. 2.1 чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 3 от документацията за обществената поръчка.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл.64,ал.1,т.2 от ЗОП:списък на дейностите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга, при условията на чл. 67,ал. 5 и ал.6 отЗОП. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2,ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Критерий за подбор относно професионалните способности на участниците в процедурата: Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция за която подава оферта, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й, в минимален състав, както следва: За ОП № 1: Ръководител на екипа - 1 брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга по организиране и/или провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или еквивалентно.Ключов експерт „PR и Комуникации“ – 2броя:Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна.Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една услуга, свързана с провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или екв..
За ОП№ 2:Ръководител на екипа - 1брой:Специфичен опит: опит като ръководител на екип и/или продуцент и/или еквивалентно при изпълнението на минимум 1 услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30 секунди или еквивалентно.Ключов експерт „Режисьор“ – 1брой:Специфичен опит: опит като режисьор или еквивалентно при изпълнението на минимум 1услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30секунди или еквивалентно.Ключов експерт „Сценарист“ – 1бр.:Специфичен опит:опит като сценарист или еквивалентно при изпълнението на минимум 1услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30 секунди или еквивалентно.Ключов експерт „Компютърна/3Д анимация“ – 1брой:Специфичен опит:опит като експерт по компютърна анимация или еквивалентно при изпълнението на минимум 1услуга за изработване на аудиовизуални клипове с продължителност не по-малка от 30секунди или еквивалентно.За ОП № 3:Ръководител на екипа – 1брой:Образование и квалификация: да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални,стопански и правни науки” (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.);Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една дейност за реализиране на мерки за публичност (изработване, дизайн и разпечатване на рекламни, информационни и промоционални материали) или еквивалентно.Ключов експерт„Дизайн и предпечатна подготовка“ – 2броя:Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен по някоя от следните специалности „Графичен дизайн“, „Пространствен дизайн“ „Рекламен дизайн“ или в област на висше образование „Технически или естествени науки“, (съгл.ласификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС№ 125 от 24.06.2002 г.);Общ професионален опит:минимум 3 год. професионален опит по специалността;Специфичен опит:опит в изпълнението на минимум1 услуга,свързана с графичен/пространствен/ рекламен дизайн или екв. и/или изработване на рекламни/печатни материали. Прод. в Раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 5 от ЗОП и отговарят на всчики предварително обявени от Възложителя услочия и на изискванията на чл. 36, ал. 1 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал, или парична сума (платежно нареждане в копие), или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC – BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б -етаж 1 -Приемна

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За Обособена позиция № 4: Ръководител на екипа - 1 (един) брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно, (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.); Общ професионален опит: минимум 5 години опит по специалността;Специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга по организиране и/или провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или еквивалентно.Ключов експерт „PR и Комуникации“ – 1 /един/ брой: Образование и квалификация: Да притежава висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна.Специфичен опит: опит в изпълнението на минимум една услуга, свързана с провеждане на публични мероприятия/семинари/обучения/(прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр.: дискусионни форуми, кръгли маси, конференции, рекламни кампании) или еквивалентно.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт, ако отговаря на изискванията за всяка от позициите, за които е предложено. Едно лице не може да бъде предложено за повече от две експертни позиции.
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставените минимални изисквания в т. 2 за професионални способности чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 3 от документацията за обществената поръчка.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно: списък на експертите, които ще изпълняват поръчката по съответната обособена позиция, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Обособена позиция № 3„Разработване и отпечатване на информационни материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва