Деловодна информация
02716
ПО-05-15 30/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/04/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0054 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък 2016176540149
гр.Казанлък, ул. Освобождение 19
Казанлък BG344 6100 България
инж. Ивайло Антонов - Зам.Директор +359 43164776
dgskazanluk@uidp-sliven.com +359 43164775

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com.

http://uidp-sliven.com/procedures/2095


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uidp-sliven.com/procedures/2095
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

«Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък“ в две обособени позиции
77200000      
Услуги

Процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии – държавна собственост с предмет на услугата: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП “ДГС Казанлък”, съгласно техническото задание”
Период за изпълнение:
1.Отделните дейности по обособените позиции следва да бъдат изпълнени след изрично указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - заявка на Възложителя. Изискването се налага поради това, че в случай на лоши климатични условия през определения срок на поръчката, Възложителя си запазва правото да не възложи някои от предвидените дейности.
2.След възлагане на отделните дейности, изпълнението им следва да започне през указания период, в срок до 3 (три) работни дни от заявка на Възложителя, или в момент избран от Изпълнителя, но след съгласието на възложителя, с оглед подбиране на възможно най-добрите метеорологични условия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
24630.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“» 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Териториалния обхват на ТП “ДГС Казанлък”, в отдели и подотдели съгласно Техническата спецификация.

Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“» в отдели и подотдели съгласно Техническата спецификация от предмета на поръчката.
Период за изпълнение и изисквания за изпълнение :
1.Отделните дейности по обособените позиции следва да бъдат изпълнени след изрично указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - заявка на Възложителя. Изискването се налага поради това, че в случай на лоши климатични условия през определения срок на поръчката, Възложителя си запазва правото да не възложи някои от предвидените дейности.
2.След възлагане на отделните дейности, изпълнението им следва да започне през указания период, в срок до 3 (три) работни дни от заявката на Възложителя, или в момент избран от Изпълнителя, но след съгласието на Възложителя, с оглед подбиране на възможно най-добрите метеорологични условия.
3.Извършените дейности ще се приемат от Комисия на Възложителя, която ще съставя протокол, въз основа на който ще се извършва разплащането при условията и сроковете посочени в договора.
4. За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради е необходимо всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.
Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8580.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/07/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора». 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Териториалния обхват на ТП “ДГС Казанлък”, в отдели и подотдели съгласно Техническата спецификация.

Направа на нови и поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора», в отдели и подотдели съгласно техническата спецификация.
Период за изпълнение и изисквания за изпълнение :
1.Отделните дейности по обособените позиции следва да бъдат изпълнени след изрично указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - заявка на Възложителя. Изискването се налага поради това, че в случай на лоши климатични условия през определения срок на поръчката, Възложителя си запазва правото да не възложи някои от предвидените дейности.
2.След възлагане на отделните дейности, изпълнението им следва да започне през указания период, в срок до 3 (три) работни дни от заявката на Възложителя, или в момент избран от Изпълнителя, но след съгласието на Възложителя, с оглед подбиране на възможно най-добрите метеорологични условия.
3.Извършените дейности ще се приемат от Комисия на Възложителя, която ще съставя протокол, въз основа на който ще се извършва разплащането при условията и сроковете посочени в договора.
4. За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради е необходимо всички работници да бъдат запознати със специфичността на работите, които извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.
Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16049.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/07/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по предмета на поръчката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изискване.

Няма изискване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По Обособена позиция №1
1) Участникът следва да разполага с подходяща механизирана техника за извършването на услугата, както следва:
• Комбиниран багер – минимум 1 (един) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
• Верижен Булдозер - механизирана техника за работа в горски територии - минимум 2 (два) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2) Участникът следва да има наети на трудов или граждански договор минимум три лица - правоспособни водачи за всеки багер и булдозер, които да притежават свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.).
По Обособена позиция №2
1) Участникът следва да разполага с подходяща механизирана техника за извършването на услугата, както следва:
• Комбиниран багер – минимум 1 (един) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
• Верижен Булдозер - механизирана техника за работа в горски територии - минимум 2 (два) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2) Участникът следва да има наети на трудов или граждански договор минимум три лица - правоспособни водачи за всеки багер и булдозер, които да притежават свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.).


По Обособена позиция №1
1) Участникът следва да разполага с подходяща механизирана техника за извършването на услугата, както следва:
• Комбиниран багер – минимум 1 (един) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
• Верижен Булдозер - механизирана техника за работа в горски територии - минимум 2 (два) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2) Участникът следва да има наети на трудов или граждански договор минимум три лица - правоспособни водачи за всеки багер и булдозер, които да притежават свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.).
По Обособена позиция №2
1) Участникът следва да разполага с подходяща механизирана техника за извършването на услугата, както следва:
• Комбиниран багер – минимум 1 (един) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
• Верижен Булдозер - механизирана техника за работа в горски територии - минимум 2 (два) бр. собствен или нает, който трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” ( обн. ДВ. Бр. 79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 28 от 5 Април 2011 г. ) и да е преминал технически преглед.
2) Участникът следва да има наети на трудов или граждански договор минимум три лица - правоспособни водачи за всеки багер и булдозер, които да притежават свидетелството за правоспособност, издадено на основание чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.).
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Съгл. чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите за професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от тях задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
Участниците декларират съответното си с критерия за подбор В еЕЕДОП чрез попълване на съответното поле.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Отделните дейности по обособените позиции следва да бъдат изпълнени след изрично указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - заявка на Възложителя. Изискването се налага поради това, че в случай на лоши климатични условия през определения срок на поръчката, Възложителя си запазва правото да не възложи някои от предвидените дейности.
2.След възлагане на отделните дейности, изпълнението им следва да започне през указания период, в срок до 3 (три) работни дни от заявката на Възложителя, или в момент избран от Изпълнителя, но след съгласието на Възложителя, с оглед подбиране на възможно най-добрите метеорологични условия.
3.Извършените дейности ще се приемат от Комисия на Възложителя, която ще съставя протокол, въз основа на който ще се извършва разплащането при условията и сроковете посочени в договора.
Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

В Годишния план на ТП ДГС Казанлък за защита на държавни горски територии от пожари за 2018 год. ,са фиксирани срокове за изпълнение на „Специфични мерки и мероприятия „ : За поддържане на съществуващи МИ и ЛПП – срок – 15,07,2018. ,Посочените срокове са съобразени с повишената пожароопастност след 30 юни ,свързана с лятното увеличение на температурите , засушавания, намаляне количеството на валежите , ниската атмосверна влажност. Годишния план се съгласува с РС “ПБЗН” гр. Казанлък и обл.управление “ПБЗН” -Ст.загора, ЮИДП – Сливен , утвърждава се от РДГ –Ст.Загора се представя в МЗХ . ГП е задържителен за изпълнение и подлежи на контрол и санкции при неизпълнение. РС “ПБЗН” до края на м. юли на съотв. година извъшват предварителен контрол за направените и поддържаните от ДГС - МИ и ЛПП.Поддръжката на МИ и ЛПП е отговорна задача в борбата за ограничаване и потушаване на възникнали горски пожари и запалвания.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Казанлък, ул. Освобождение 19, етаж ІІ, стая 205

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

IV. Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите.
Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП, по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на еЕЕДОП, в приложимите полета.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка, за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, изискани от Възложителя в настоящата документацията за обществена поръчка и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва