Деловодна информация
00661
15-00/55 30/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/03/2018 (дд/мм/гггг)
00661-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Белене 000413579
ул. България №35, етаж последен, стая №22
Белене BG314 5930 България
По въпроси за технико-инженерната част от поръчката-инж. Христина Иванова-Мънева - гл.инженер на Община Белене; За въпроси по условията на процедурата и подготовка на офертите- Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и обществени поръчки в Община Белене +359 658-31036/+359 658-34672
obshtinabl@gmail.com +359 658-31062/+359 658-34672

Интернет адрес/и

http://belene.bg/

http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,12274
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР на обекти „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене – АЕЦ Белене, Деков – Кулина вода" по 2 обособени позиции.
45233120      
Строителство

Поръчка е разделена на 2 обособени позиции и включва изпълнение на СМР на следните обекти:
Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински път PVN 1005, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене”, вкл. рехабилитация на тротоари и изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп на пътя”;
Обособена позиция 2: „Рехабилитация на общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода”, вкл. рехабилитация на тротоари и изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп на пътя”;
С дейности:
a)Подготвителни и земни работи;
б)Пътни и асфалтови работи;
в)Отводняване и принадлежности на пътя;
г)Ремонт на мост(поз.2);
д)Сигнализация с пътни знаци и маркировка;
е)Трасиране и изграждане на кабелен канал;
ж)Направа на тротоари;
Всеки участник в процедурата по обществената поръчка има право да подаде само една оферта, като офертата може да бъде подадена за една или за всички обособени позиции - по желание на участника, при спазване на чл.47, ал.9 от ППЗОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5299438.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Рехабилитация на общински път PVN 1005, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене”, вкл. рехабилитация на тротоари и изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп на пътя” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233120      
45230000      
45233000      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Белене, землище гр. Белене

Обект: път PVN 1005, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене” - https://goo.gl/maps/7a35sJZuTSz
Пътят е част от общинската пътна мрежа.Дължината на пътя е 6 525 м. Съществуващата конструкция на пътя е баластрена основа, върху която е изградена армирана бетонова настилка с дебелина 22 см, с оформени пространствени и работни фуги. В настоящият момент след оглед на асфалтовата настилка се откриват следните дефекти: износване, пукнатини, леки слягания, а на места и разрушения до видим бетон. Целият участък на пътя е в лошо състояние и се нуждае от спешна рехабилитация. В лявата част на места при нулеви профили на пътя и околния терен, липсват окопи и реголи, както и малки съоръжения за отвеждане на повърхностната дъждовна вода, в дясно от пътя в ниската част. Банкетите са затревени и обрасли с храсти и дървета, което не позволява свободното изтичане на водата от пътното платно. В обхвата на поръчката се включват следните основни дейности: Изпълнение на СМР- съгласно ЗУТ и одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба •земни работи – разчистване на площи, изрязване на растителност, демонтаж бордюри, изкопи в пътния сервитут; •пътни и асфалтови работи •Съпътстващи СМР по принадлежности на пътя, отводняване;•Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп: -трасиране, изкопи; • Организация на движението; Възстановяване на пътната конструкция, на банкети; •Направа на тротоар; Управление на строителните отпадъци. Пълното и подробно описание на ситуацията и на количествата и видовете работи за изпълнение са дадени изчерпателно в техническата спецификация, проектната документация и количествените сметки. Дейностите следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация и проектна документация, договора за обществена поръчка(ОП). Ценовото предложение за изпълнение с вкл. непредвидени разходи,без ДДС, не може да надхвърля както общата прогнозната стойност като цяло, така и съответните бюджети по бюджетни пера(виж документацията за участие стр.5-6). В противен случай участникът се отстранява! Стойността на непредвидените разходи по настояща об. позиция е в размер на 148 657,25 лв. без ДДС, и същите са включени в посочената прогнозна стойност на позицията. Непредвидените разходи ще могат бъдат направени, само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. (Условията за заплащане и верифициране на непредвидените разходи са уредени в договора, и са съгласно Указанията за предварителни проверки и последващ контрол, утвърдени с резолюция на изп. директор на ДФЗ и публикувани на интернет-страницата на ДФЗ – www.dfz.bg, раздел ПРСР 2014-2020, подр-л „Мерки за подпомагане“, рубрика Процедури за осъществяване на предварителна проверка> Приложение 122_1 от 12.10.2017г.)
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническото предложение – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3121802.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/07/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект №15/07/2/0/00509 от 13.10.2016г., "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ Белене, Деков - Кулина вода" по подм. 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020

Изпълнителят има право на авансово плащане(макс. до 30%) от общата цена за изпълнение на СМР(без вкл. непредвидени) без ДДС,като посочва това свое желание и размер на искания аванс в ценовото си предложение,като за и преди извършване на авансовото плащане по договора следва да представи гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, за стойността на искания аванс с вкл. ДДС.

II.2) Описание 1

„Рехабилитация на общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода”, вкл. рехабилитация на тротоари и изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп на пътя” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233120      
45230000      
45233000      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Община Белене

Обект: път PVN 2002 (ІІ-52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода - https://goo.gl/maps/kiP8yVsReg12
Пътят е част от общинската пътна мрежа. Дължината на пътя е 5 572 м. Настилката е асфалтобетонова, като с течение на годините е загубила носимоспособността си. Целият път е в лошо състояние и се нуждае от спешна рехабилитация. Отводняването е повърхностно с надлъжни и напречни наклони. Отводнителните крайпътни окопи са земни и 80% са запълнени със земен нанос и растителност. Съществуващият плочогредов мост при км 1+487,50 се нуждае от ремонт: саниране на греди и плоча, възстановяване на крила и конуси, почистване на светлия отвор от нанос и възстановяване на радието. Съществуващите отводнителни водостоци са запълнени с нанос и практически не провеждат дъждовните води. В обхвата на поръчката се включват следните основни дейности: Изпълнение на СМР- съгласно ЗУТ и одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба •земни работи – разчистване на площи, изрязване на растителност, демонтаж бордюри, изкопи в пътния сервитут; •пътни и асфалтови работи •Съпътстващи СМР по принадлежности на пътя- доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, направа на предпазна дига от габиони, отводняване;•Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп: -трасиране, изкопи; • Организация на движението; Възстановяване на пътната конструкция, на банкети; •Направа на тротоар; Управление на строителните отпадъци.
Пълното и подробно описание на ситуацията и на количествата и видовете работи за изпълнение са дадени изчерпателно в техническата спецификация, проектната документация и количествените сметки. Дейностите следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация и проектна документация, договора за обществена поръчка(ОП). Ценовото предложение за изпълнение с вкл. непредвидени разходи,без ДДС, не може да надхвърля както общата прогнозната стойност като цяло, така и съответните бюджети по бюджетни пера(виж документацията за участие стр.5-6). В противен случай участникът се отстранява! Стойността на непредвидените разходи по настояща об. позиция е в размер на 103 696,95 лв. без ДДС, и същите са включени в посочената прогнозна стойност на позицията. Непредвидените разходи ще могат бъдат направени, само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. (Условията за заплащане и верифициране на непредвидените разходи са уредени в договора, и са съгласно Указания за предварителни проверки и последващ контрол, утвърдени с резолюция на изп. директор на ДФЗ и публикувани на интернет-страницата на ДФЗ – www.dfz.bg, раздел ПРСР 2014-2020, подр-л „Мерки за подпомагане“, рубрика Процедури за осъществяване на предварителна проверка> Приложение 122_1 от 12.10.2017г.)
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническото предложение – П1    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2177635.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/07/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект №15/07/2/0/00509 от 13.10.2016г., "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ Белене, Деков - Кулина вода" по подм. 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020

Изпълнителят има право на авансово плащане(макс. до 30%) от общата цена за изпълнение на СМР(без вкл. непредвидени) без ДДС,като посочва това свое желание и размер на искания аванс в ценовото си предложение,като за и преди извършване на авансовото плащане по договора следва да представи гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, за стойността на искания аванс с вкл. ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важи за всички обособени позиции!
На основание чл.60 от ЗОП участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) (http://register.ksb.bg/) към КСБ за изпълнение на строежи втора група, трета категория по чл.5, ал.6, т.2.3.1 от Правилника за РВВЦПРС и по чл.137 ал.1 т.3 буква "а" от ЗУТ. Чуждестранните участници(лица) могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата участниците удостоверяват обстоятелствата по предходните изречения, като попълват Част IV, раздел А, т.1 на еЕЕДОП, като посочват информация, относно актуалното вписване на участника в съответен професионален или търговски регистър в държавата-членка в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и интернет-адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа. Доказване: при условията на чл.67, ал.5, и при ал.6 ЗОП - преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника (определения за изпълнител), в т.ч. и подизпълнители които са посочени от него, че ще изпълняват СМР, да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП – заверени копия от удостоверения или талони за регистрация съгласно Закона за Камарата на строителите, или други еквивалентни документи, актуални към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Важи за всички обособени позиции!
Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел Б.Икономическо и финансово състояние, т.5 на еЕЕДОП, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ. Професионалната дейност на застраховката трябва да отговаря на предмета на поръчката, като обектите, предмет на настоящата поръчка по Обособена позиции 1 и 2 са втора група, трета категория по чл.5, ал.6, т.2.3.1 от Правилника за РВВЦПРС и по чл.137 ал.1 т.3 буква "а" от ЗУТ. В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност" в строителството. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Чуждестранни участници(лица), могат да представят аналогични или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Съгласно чл.67, ал.6 ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, в т.ч. и подизпълнители които са посочени от него, че ще изпълняват СМР, да представи документи по чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП.
Съгласно чл.62, ал.2 ЗОП, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Важи за всички обособени позиции!
Участниците следва да имат валидна застрахователна полица „Професионална отговорност" в строителството съгласно чл.171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума съответстващо на обема и характера на поръчката за този вид строителство съгласно чл.5, ал.2 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135480320). Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни работи, трябва да притежава изискуемите застраховки/. В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Чуждестранни участници(лица), могат да представят аналогични или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Важи за всички обособени позиции!
1.Участниците, самостоятелно или съвместно(като подизпълнител или член на обединение), да са изпълнили строителни дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 г., от датата на подаване на офертата.Участниците удостоверяват съответствие с поставеното изискване за изпълнено строителство през последните 5 г., от датата на подаване на оферта,което е идентично или сходно с предмета на поръчката, с попълване на съответната част от еЕЕДОП,Част IV: Критерии за подбор, раздел В.Технически и професионални способности, т.1а). Информацията да описва стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на изпълненото строителство.В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се доказва с представяне на: Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка,съобразно декларираната от участника в еЕЕДОП информация по този критерий за подбор,придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да прилага следните системи:
а) за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент,и
б) за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент.
При подаване на офертата, съответствие с изискването по т.2а) и 2б) се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.В еЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат–посочва се интернет-адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване за обхвата на регистрацията и периода на валидност. В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се доказва със заверени копия на валидни сертификати за управление на качеството и за опазване околната среда,или еквивалент. Сертификатите да отговарят на чл.64, ал.5 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът трябва да предложи лица за технически екип,който ще има на разположение при изпълнение предмета на поръчката.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на информация в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: технически и професионални способности, т. 2 от еЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция която ще изпълняват при изпълнение на поръчката;Образование (степен,специалност,година на дипломиране,№ на диплома,учебно заведение);Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП се доказва с представяне на списък на екипа технически лица за изпълнение предмета на поръчката. В списъка се посочва цялата изисквана от Възложителя информация по отношение на лицата посочени в тях,в който е посочена професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за екипа в еЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл.65 от ЗОП. В случай, че участникът е посочил в офертата си че ще ползва подизпълнители,за последните се прилага чл.66 от ЗОП.


1. Участниците:
а). самостоятелно или съвместно(като подизпълнител или член на обединение), да са изпълнили строителни дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 г., от датата на подаване на офертата. Под „строителни дейности“ сходни с предмет и обем на поръчката се приемат строителни дейности (изпълнявани на един или няколко обекта), свързани с изграждане или реконструкция и рехабилитация или основен ремонт на строежи от пътната техническа инфраструктура, попадащи в обхвата на чл.137, ал.1, т.1 буква „а/н“ и/или чл.137, ал.1, т.2 буква „а/и“ и/или чл.137, ал.1, т.3 буква „а/ж“ от ЗУТ с обща дължина на изпълненото/-ните трасе/та: За об. позиция 1 – минимум 6000 метра; За об. позиция 2 – минимум 5000 метра.
Изискванията от т.2 до края, се прилагат за всички обособени позиции!
2.Участниците да имат внедрени и да прилагат в дейността си: система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, и внедрена система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент. Обхватът на внедрените системи, трябва да е за строителни дейности.
3. Участникът трябва да предложи правоспособни лица за технически екип при изпълнение предмета на поръчката, в следния минимален състав:
а).Технически ръководител: със съответна квалификация или образователна степен по смисъла чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна съгласно чл.163а, ал.3 от ЗУТ(за чуждестранните лица), с опит като технически ръководител минимум 2 години;
б). Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год. Чуждестранните лица могат да посочат, че притежават съответен еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
в). Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ – лице със завършен курс на обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент, със специфичен професионален опит като длъжностно лице по безопасност и здраве – минимум 1 год. Чуждестранните лица могат да посочат, че притежават съответен еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Участниците трябва да посочат за всяка от длъжностите в предлагания екип за изпълнение на строителството лица, като за тези по т.3.б) и 3.в) то може да е едно и също лице.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение (ГИ) съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 1 % /едно на сто/ от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. По отношение ГИ и гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства се прилага чл. 111 от ЗОП. ГИ и гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства се представят по избор на Изпълнителя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранция във форма на парична сума се внася по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN:BG61STSA93003359454700; BIC: STSA BGSF, банка ДСК; банковата гаранция – да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка със срок на вал. – най-малко 30 дни след изп. на договора, а застраховката - в оригинал, сключена със застраховател отговарящ на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането, със срок на валидност – най-малко 30 дни след изп. на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Белене – гр.Белене, ул. България №35, етаж последен, зала №26

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП за отстраняване, има право да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Отстраняват се участници в процедурата и:
- при наличие на основания по чл.107 ЗОП;
- в нарушение на чл.101, ал.8-ал.11 от ЗОП. Отсъствието на обстоятелства по чл.101, ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздeл "Г" от еЕЕДОП;
-който е предложил Техническо или Ценово предложение за изпълнение на поръчката, които не отговарят на Техническите спецификации и условията на поръчката;
- за които съгласно §14,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обстоятелствата по смисъла на чл.3, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от този закон - декларира се в част III, раздeл "Г" от еЕЕДОП.
2.Съгласно чл.67, ал.1 и ал.4 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представяне на ЕЕДОП само в електронен вид,като се попълват съответните му раздели!Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП,могат да бъдат изисквани при условията на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът,определен за изпълнител,представя актуални документи,удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и за съответствието с критериите за подбор,при условията на чл.58, ал.6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като те също попълват и представят еЕЕДОП, и за тях също не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, в случай по чл.64, ал.2 от ЗОП. 3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и приложими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
I. За задълженията,свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите: телефон - 0700 18 700; сайт: www.nap.bg/; НОИ - www.noi.bg/
II. За задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22,Телефон: 02/ 940 60 00; сайт: www.moew.government.bg/
III.За задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр.София, ул. Триадица №2, Телефон:02 8119 443,сайт: www.mlsp.government.bg;
ИА „Главна инспекция по труда“ – www.gli.government.bg/, Агенция по заетостта - www.az.government.bg.
Важно:Когато участникът,определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или ЮЛ, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно ЮЛ, като в този случай договорът за обществена поръчка се сключва след като опр. за изп-л изпълни задължението си по смисъла на чл. 70 от ППЗОП. За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат ЗOП, ППЗОП, условията в документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.Неразделна част това обявление са одобрена проектна документация, количествените сметки, които са качени в Профила на купувача на интернет-адреса по т.I.3, Наредба №12 за прилагане на подм.7.2 с последващите й изменения, указанията и насоките на ДФЗ. След въвеждане на съответния обект в експлоатация, Изпълнителя представя гаранция за гаранционна отговорност съгласно чл.17, ал.2 и следв. от Договора на стойност 2,5 % от сумата на всички извършени плащания по договора без ДДС, която се задържа до изтичане на най-дългия гаранционнен срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Белене, Цветомир Цветанов - главен експерт Икономическо развитие и обществени поръчки
ул. България № 35, етаж последен, стая№22
Белене 5930 България
obshtinabl@gmail.com +359 658-34672
http://belene.bg/ +359 658-31062/+359 658-34672

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва