Деловодна информация
00396
12-00-37 26/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
26/03/2018 (дд/мм/гггг)
00396-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борово 000530479
ул. Никола Вапцаров №1А
Борово BG323 7174 България
Кмет на Община Борово +359 81402253
borovo_op@b-trust.org +359 81771774

Интернет адрес/и

http://www.borovo.orgl

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
45233120      
Строителство

Рек-я и рехаб-я на общински път RS1001 в участъците от п. к. с път III-5402- с. Обретеник-до начало с. Горно Абланово и реконструкция и рехабилитация на общ. път RSE2002 в участъка от п.к. с път RSE1001 до център на с. Екзарх Йосиф.Обект1:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402-С.ОБРЕТЕНИК–ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО: П-Т 1:ОБЩ. ПЪТ RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402 ДО КРАЙ С ОБРЕТЕНИК; П-Т 2:ОБЩ.RSE1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КРАЙ С ОБРЕТЕНИК ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО.Обект 2:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩ. ПЪТ RSE2002 В УЧАСТЪКА ОТ П.К. С ПЪТ RSE1001 ДО ЦЕНТЪР С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ.За Обект1: п-т1:дължина на оста 1827,46м; общата площ на пътната настилка е 16536м2; общата площ на тротоарната настилка е 4598м2. За П-т2:дължина на оста 7036,68м.; общата площ на пътната настилка е 39189 м2. За Обект2: общата дължина на трасето е 2431.23м.; общата площ на пътната настилка е 15117м2.;общата площ на тротоарната настилка е 1133м2.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5600036.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Територията на Община Борово.

Предметът на поръчката включва рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 1001 в участъците от п. к. с път III-5402- с. Обретеник - до начало с. Горно Абланово и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 2002 в участъка от п. к. с път RSE 1001 до център на с. Екзарх Йосиф. В рамките на обществената поръчка ще бъдат включени два отделни обекта както следва: Обект 1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402 - С. ОБРЕТЕНИК – ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО: ПОДОБЕКТ 1:ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ П.К. С ПЪТ III-5402 ДО КРАЙ С ОБРЕТЕНИК; ПОДОБЕКТ 2:ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1001 В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КРАЙ С ОБРЕТЕНИК ДО НАЧАЛО С. ГОРНО АБЛАНОВО. Обект 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 2002 В УЧАСТЪКА ОТ П.К. С ПЪТ RSE 1001 ДО ЦЕНТЪР С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ. За Обект 1: подобект 1, е с дължина на оста 1827,46 м; общата площ на пътната настилка е 16 536 м2; общата площ на тротоарната настилка е 4 598 м2. За Подобект 2, е с дължина на оста 7036,68 м.; общата площ на пътната настилка е 39 189 м2. За Обект 2: общата дължина на трасето е 2431.23 м.; общата площ на пътната настилка е 15 117 м2.;общата площ на тротоарната настилка е 1 133 м2.Пътните участъци, предмет на обществената поръчка, са част от Общинската пътна мрежа – четвърти клас.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
5600036.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата поръчка се финансира от ПРСР 2014-2020, мярка 7, подмярка 7.2, Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г., сключен между Община Борово и ДФЗ-РА.

Посочената стойност е максимална и участниците нямат право да предлагат цена, която надвишава посочената по-горе стойност, съответно за конкретния обект. Ако бъде предложена по-висока стойност, участникът ще бъде отстранен от процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите или еквивалент, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, за втора група, трета категория. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, графа 1. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обществената поръчка или еквивалент. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. При сключването на договор, избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние т.2а). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2.Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние т. 5 от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер на изискуемото покритие, валидност). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва при подписване на договора с копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, с изискуемото покритие. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
При чуждестранни участници, за доказване съответствие с критериите за подбор се представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.


1.Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката а именно строително-монтажни работи на пътища, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 3 500 000.00 лева. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
2.Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за III-та категория строителство, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка.В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1а). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“., т.2. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка и членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 3.Да има внедрени следните системи:система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват предмета на поръчката;система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват предмета на поръчката.При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Поставеното изискване се доказва със заверено копие на валиден сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен, с обхват съгласно предмета на поръчката, или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството, с обхват предмета на поръчката и заверено копие на валиден сертификат за система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват предмета на поръчката. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.


1.Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на общ. поръчка, следва да се разбира: „Изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътища“.
2.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум: Ръководител обект: следва да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, със специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: пътно или транспортно строителство или еквивалентно специалност (за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност;)следва да има минимум3г.професионален опит по специалността;Технически ръководител: има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2, във връзка с чл.163а, ал.4, изр. първо от ЗУТ;има минимум 3 години опит като технически ръководител на строителни обекти;Координатор по безопасност и здраве: строителен инженер, притежаващ валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ, с опит като Координатор по безопасност и здраве, не по – малко от 2 години;Контрол по качество:строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с опит като Контрол по качеството, не по – малко от 2 години.Допустимо е едно физическо лице да съвместява повече от една позиция от екипа и да изпълнява функциите на повече от един експерт, в случай че той отговаря на посочените по-горе изисквания за всяка една от позициите.
3. Да има внедрени следните системи: система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015)или еквивалентен с обхват предмета на поръчката;система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2004(2015) или еквивалентен с обхват предмета на поръчката.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се предостави в една от следните форми: Парична сума; Банкова гаранция; Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията относно гаранцията за изпълнение са описани в документацията за участие и проект на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/05/2018 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр.Борово, ул. "Никола Вапцаров" №1А

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когато са налице обстоятелства, посочени в чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 б. “а“ и б. “б“ от ЗОП, чл. 101, ал.11 от ЗОП чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, посочени в Документацията за участие в поръчката. На основание чл.55, ал.1. т.2 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от процедурата, ако е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието: за дейност „строителство“. Възложителят предоставя безплатен и пълен достъп до Документацията за участие и всички документи към нея на интернет адрес http://www.borovo.org/bg/oporachki.html - Профил на купувача. При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато има позоваване на капацитета на трети лица, трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. При чуждестранни участници, за доказване съответствие с критериите за подбор се представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва