Деловодна информация
02716Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/
ПО-06-16 22/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/11/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0130 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/ 2016176540134
гр.Айтос, ул.Х.Димитър, №9
Айтос BG341 8500 България
Стоян Стоянов +359 886881212
DLAitos@mail.bg +359 55822250

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1622

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1622


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/1622
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/ 2016176540134
гр.Айтос, ул.Х.Димитър, №9
Айтос BG341 8500 България
Стоян Стоянов +359 886881212
DLAitos@mail.bg +359 55822250

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1622

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1622

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

териториално поделение на търговско предприятие по чл.62, ал.3 от ТЗ

I.5) Основна дейност 

управление на горски територии - държавна собственост, горскостопанска и ловно стопански дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, ав РД 10-405
50000000      MA04
Услуги

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” ; „Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”, включително на газови и метанови уредби“ , за посочените 2 обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, ав 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      MA04, MA07
50100000      MA04, MA07
II.2.3) Място на изпълнение
BG

в базата/пункта на изпълнителя

1. Обособена позиция № 1 – „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
05/02/2018 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      MA04, MA07
50100000      MA04, MA07
II.2.3) Място на изпълнение
BG

в обекта/пункта на изпълнителя

2. Обособена позиция № 2 – „Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”, включително на газови и метанови уредби“
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
1000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
05/02/2018 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

съгласно условията на възложителя, посочени в документацията по настоящата процедура
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности включени в предмета на настоящата обществена поръчка. Участниците следва да са изпълнили минимум един договор с предмет, свързан с предмета на обществената поръчка за съответната ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, за която кандидатстват

ЗА Обособена позиция № 1 – „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” се представят – Декларация, съдържаща списък с търговските обекти ( сервизи ), с които участникът разполага /с уточнение дали са собствени или са наети такива/ - Приложение № 9. Информация за техническите лица, които ще участват в изпълнението на услугата .
- ЗА Обособена позиция № 2 – „Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”, включително на газови и метанови уредби
се представя – Декларация, съдържаща списък на сервизните пунктове, в които ще бъде извършвани годишните технически прегледи - Приложение № 8; валидно разрешение за извършване на дейността.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ЗА Обособена позиция № 1 – „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” се представят – Декларация, съдържаща списък с търговските обекти ( сервизи ), с които участникът разполага /с уточнение дали са собствени или са наети такива/ - Приложение № 9. Информация за техническите лица, които ще участват в изпълнението на услугата .
- ЗА Обособена позиция № 2 – „Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”, включително на газови и метанови уредби
се представя – Декларация, съдържаща списък на сервизните пунктове, в които ще бъде извършвани годишните технически прегледи - Приложение № 8; валидно разрешение за извършване на дейността.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


съгласно условията на възложителя, посочени в документацията по настоящата процедура
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

гр.Айтос, ул.Х.Димитър, №9, административна сграда на ТП ДГС Айтос

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията. Списъкът доказва тяхното присъствие на заседанието по отваряне на ценовите
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалба
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата
и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. изтичането на срока по чл. 100, ал.4 - срещу решението за одобряване на поканата за
потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;
3. изтичането на 5-дневния срок по чл.100, ал.5 - срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна
информация;
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал.
1, т. 8 - 10 и 13;
6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;
7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата;
8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
(2) Жалбата по чл. 196, ал.5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното
действие, а ако лицето не е уведомено- от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в
"Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната
дата.
Право на обжалване
Чл. 198. (1) Жалба може да се подава от:
1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 5 и 8 и ал. 2;
2. всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 2, 6 и 7 и
ал. 2;
3. всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 5 и 7 и ал.
2.
(2) В срока по чл. 197, ал.1, т.1 жалба срещу решението за откриване на процедурата
и/или решението за одобряване на промени в условията по обявена процедура могат да подават и
професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите
членове.
(3) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да
подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по чл. 197, ал. 1.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва