Деловодна информация
0652
9600-34 08/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Явор Митев +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/134-96-00-34-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/134-96-00-34-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(?300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(?200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември.”
45332000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция на минерален водопровод - дължина 315м (ф 300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод, с дължина 900м (ф 200) за общински сгради, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
330410      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Варвара, с. Ветрен дол, община Септември

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция на минерален водопровод - дължина 315м (ф 300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод, с дължина 900м (ф 200) за общински сгради, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
330410      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор съгласно предвидената в чл. 181, ал. 2 от ЗОП възможност.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум
IV група, Първа категория;
1. При подаване на офертата, изпълнението на изискването се доказва с попълване на
раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят не изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
2. Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в обединението не поражда права за членовете на обединението, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”.
3. Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да са вписани в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” за дейностите, които ще извършват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума в размер на: 600000 лв. (шестстотин хиляди лева) съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.);
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на поръчката, както следва 330 410,00 лв.(триста и тридесет хиляди четиристотин и десет лева).


а) Участниците декларират, че отговарят на изискването по т.1. като попълват поле 5, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят актуални документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност на строителя“. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
б) Участниците декларират, че отговарят на изискванията по т. 2. като попълват поле 1а) и 2а), раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят, актуални документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 ЗОП. За годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и справка за оборота от строителство. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;
2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
Сертификатите по т. 2.1. и 2.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;
2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
Сертификатите по т. 2.1. и 2.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки;
3. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:
3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба;
3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.


a) Участниците декларират, че отговарят на изискването по т. 1. като попълват поле 1а), раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
б) Участниците декларират, че отговарят на изискването по т. 2. като попълват раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят копие на посочените в т. 2.1. и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответните сертификати.
в) Участниците декларират, че отговарят на изискването по т. 3. като попълват поле 2), раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят. За доказване на изискването по т. 3. участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата по т. 3.1 и т. 3.2. и тяхната професионална компетентност.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 3. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането по настоящата обществена поръчка ще се осигури по следния начин:
50% финансиране от "НДЕФ"
50% от бюджета на Община Септември
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Септември - гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” №37А, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор съгласно предвидената в чл. 181, ал. 2 от ЗОП възможност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва