Деловодна информация
00393
459 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00393-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна психиатрична болница Св.Иван Рилски 000689232
Държавна психиатрична болница Св.Иван Рилски
Нови Искър BG411 1282 България
Росица Байчинска;Людмила Митова 0885890558 +359 029917267
account_kurilo@abv.bg +359 02024185638

Интернет адрес/и

www.dpbivanrilski.com

http://www.dpbivanrilski.com/?q=node/41


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dpbivanrilski.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван
09134000      
Доставки

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2017/2018 г.Количество: 52 000 литра + 20% .Забележка: Посочените количества са прогнознии, не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
102000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Котелната централа на Държавна психиатрична болница "Св.Иван Рилски"

Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2017/2018 г..Количество: 52 000 литра + 20%
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
102000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


след 12 месеца
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността.Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията следва да включва: № на документа, дата на издаване, издател на лиценза, както и да посочат линк към съответния регистър на валидните лицензи на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Посочват web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочените документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икномическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. 1.1. Участникът попълва поле 1 "б" ) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
1.2.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка/референции/.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. 2.1.Участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.2.2.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител декларация - списък с описание на транспортното/ите средство/а, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на поръчката, който съдържа: държавен контролен номер на транспортно средство; вид на транспортно средство (съгласно „Свидетелство за регистрация“); № и дата на издаване на „Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари“ към съответния лиценз за превоз на опасни товари; № и дата на „Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване“ за измервателно/и средство/а в транспортното средство. Посочват се още срок на валидност, издаващ орган.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Посочват web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочените документи.


1) Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.
Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За доставки със „сходен“ предмет и обем на предмета на настоящата поръчка ще бъдат считани доставки на всякакъв вид течни горива в общ обем не по-малко от 20 000 литра. Изискването може да се докаже с изпълнението на един или повече договори.
Забележка: „изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
2) Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Участникът следва да разполага с минимум едно технически изправно специализирано транспортно средство, собствено/на лизинг или наето, оборудвано с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящо на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/. Кодът на транспортните средства трябва да е FL.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранцията за изпълнение на договора в размер 1 % (Един процент) от прогнозната стойност на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция или застраховка - изисквания съгласно раздел пети от конкурсната документация.
ЗАБЕЛЕЖКА : ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА РАЗКРИТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА. Разходите по откриване и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Държавна психиатрична болница - административна сграда

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


след 12 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие:
1/. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката;правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
2/. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 3/. участници, които са свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП.; 4/.От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54,ал.1 от ЗОП.
5/. Източник на финансиране - бюджета на болнициата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно срока по чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП, жалба може да се подава от всяко заинтерисовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва