Деловодна информация
3435Стационарна комуникационна и информационна система
ОП 57-4 11/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/10/2017 (дд/мм/гггг)
3435-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Стационарна комуникационна и информационна система 129010221
бул. Генерал Е.И.Тотлебен №34
София BG411 1606 България
Алексей Митев +359 29226810
sector5@abv.bg +359 29226999

Интернет адрес/и

http://scis.armf.bg

http://scis.armf.bg/protsedura/547.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://scis.armf.bg/protsedura/547.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система”.
09310000      
Доставки

Предметът на поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и поемане на небалансите за небитови потребители за нуждите на 11 (единадесет) обекта на Стационарната КИС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412
BG411
BG342

гр. София, София област и област Сливен

Предметът на поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и поемане на небалансите за небитови потребители за нуждите на 11 (единадесет) обекта на Стационарната КИС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл. 61 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, кандидатстващ за извършване на доставка на нетна активна електрическа енергия и поемащ отговорностите за небалансите, да е лицензиран търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (да има валидна лицензия, издадена от КЕВР).
2. Да има възможност да доставя цялото количество електроенергия в срок и с необходимото качество;
3. Да има възможност да администрира часовите графици за потребление на възложителя;
4. Да има възможност да извършва всички дейности на поемане на небалансите на Стационарната КИС в стандартна балансираща група.
5. Да има внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват приложим към предмета на поръчката;
6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 1.2. се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

06/02/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/11/2017 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

в гр. София, бул. Генерал Е. И. Тотлебен № 34 (влизането става след предварителна заявка и придружаване на външните лица от приемната на МО).

Участниците, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, трябва да изпратят на е-mail: sector5@abv.bg в срок от 3 (три) работни дни преди деня на отваряне на офертите, данните на лицето, което ще присъства - трите имена; длъжност, която заема; ЕГН; номер, дата и място на издаване на документ за самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал.1, т.1
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва