Деловодна информация
02716ТП ДГС Елхово
ПО-05-24 05/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/10/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0106 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО 2016176540070
ул. Сан Стефано № 13
Елхово BG343 8700 България
инж.Кирил Кирилов +359 47888262
dgselhovo@uidp-sliven.com +359 47888

Интернет адрес/и

http://dgselhovo.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1473


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/1473
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

териториално поделение на търговско предприятие

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции:
50110000      
Услуги

„Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции:
1.Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика
2.Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      MA04
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

оторизиран сервиз на територията на община Елхово

Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части и консумативи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

оторизиран сервиз на територията на Община Елхово

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да има изпълнение на минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката и да разполага със сервизна база на територията на община Елхово, която да осигурява приемане на аварирали автомобили.
Участникът трябва да разполага с автомобил – пътна помощ /собствен или нает/
Работно време на сервиза, не по малко от 8 часа в денонощие.
Наличие на специализиран уред за диагностика, оборудвано място за регулиране на преден и заден мост и ремонт на климатични инсталации и климатроници, както и софтуерен продукт съхраняващ подробни досиета на всички ремонти и автомобили.
Предлаганите оригинални и алтернативни резервни части трябва да са придружени със сертификат за произход и качество, както и да съответстват на марката и модела на съответното МПС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

икономически най-изгодна оферта с показатели и относителна тежест както следва:
Цена сервизен час-К1, Процент отстъпка от оригинални резервни части-К2,Процент отстъпка от алтернативни резервни части-К3
Определя се комплексна оценка


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката.
6.4 Участникът трябва да има изпълнение на минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката и да разполага със сервизна база на територията на община Елхово, гр. Елхово, която да осигурява приемане на аварирали автомобили.
6.5 Участникът трябва да разполага с автомобил – пътна помощ /собствен или нает/
6.6 Работно време на сервиза, не по малко от 8 часа в денонощие.
6.7 Наличие на специализиран уред за диагностика, оборудвано място за регулиране на преден и заден мост и ремонт на климатични инсталации и климатроници, както и софтуерен продукт съхраняващ подробни досиета на всички ремонти и автомобили.
6.8 Предлаганите оригинални и алтернативни резервни части трябва да са придружени със сертификат за произход и качество, както и да съответстват на марката и модела на съответното МПС.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДГС Елхово, администрация

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва