Деловодна информация
00613
ОП-04-4482 11/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
00613-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крушари 000852754
ул. Девети септември №3-а
с.Крушари BG332 9410 България
Димитрина Желева - Директор Дирекция Регионално развитие и хуманитарни дейности +359 5771-2024
krushari@dobrich.net +359 5771-2136

Интернет адрес/и

www.krushari.bg

http://46.47.82.11:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosieID=101


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://46.47.82.11:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosieID=101
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция на открита спортна база -ІІ-ри етап от проект "Реконструкция на спортна зала на училище "Христо Смирненски" и пристройка на плувен басейн";"Реконструкция на открита спортна база"-УПИ ІХ,
45236119      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на строителството по "Реконструкция на открита спортна база", представляващо ІІ-ри етап от проект "Реконструкция на спортна зала на училище "Христо Смирненски" и пристройка на плувен басейн"; " Реконструкция на открита спортна база" - УПИ ІХ, кв.56 по плана на с. Крушари"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
282951.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236119      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с. Крушари, община Крушари, обл. Добрич

Обектът на строителството е определен на ІІІ-та категория , буква "в" по чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.6, ал.3 от Наредба за номенклатурата на видовете строежи, съгласно Разрешение за строеж № 05/26.05.2014г., изменено със Заповед №01/14.04.2015г., издадена на основание подадено Заявление за инвестиционно намерение вх.№ УТ-03-2822/14.04.2015г. за промяна на инвестиционно намерение по чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ, в съответствие с чл.154, ал.5 от ЗУТ.
В двора на училище "Христо Смирненски" в с.Крушари, е изградена открита спортна база - многофункционална спортна площадка с асфалтова настилка и 6 реда сглобяеми бетонови трибуни . По края на спортната площадка са монтирани метални спортни уреди. Спортната площадка и трибуните са в износен вид. Откритите спортни площи са в лошо състояние - частично нарушена асфалтова настилка на игрището, деформиран профил на амфитеатъра за трибуните с разбита настилка от бетонови плочи, повредени са и спортните съоръжения, които не отговарят на нормативните изисквания за безопасност при ползване. Спортната площадка не отговаря на нормите за спортни съоръжения, а трибуните са саморазрушаващи се. Няма изградени: писта за бягане и площадки за висок и дълъг скок. Последните се нуждаят от реконструкция и са предмет на настоящото строителство. Като цяло откритата спортна база е амортизирана - необходимо е да се реконструира и приведе в съответствие със съвременните нормативни изисквания.
Реконструкцията на откритата спортна база включва най общо изпълнението на следните видове работи:
-Реконструкция на съществуващото комбинирано спортно игрище за хокей на трева, хандбал и футбол на малки вратички;
-Изграждане на нова писта за бягане
-Изграждане на ново съоръжение за дълъг скок
-Изграждане на ново съоръжение за висок скок
-реконструкция на открити трибуни и изграждане на нови такива;
-благоустрояване и затревяване на околно пространство.
Строителството следва да се извърши в пълно съответствие с предписанията на одобрения Технически проект за обекта и съобразно всички действащи нормативни и технологични правила и стандарти, регламентиращи видовете СМР, предмет на поръчката.Точните количества и видове СМР, предмет на поръчката са детайлно посочени в Количествената сметка към проекта, Приложение №1 към Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
282951.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/05/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на строителството, предмет на поръчката се осигурява със средства, отпуснати с ПМС на МС №153/28.07.2017г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017г. за изпълнение на строителството, предмет на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е регистриран в „Централeн професионален регистър на строителите” към Камарата на строителите в България за І-ва група, ІІІ-та категория строежи или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Вписването в съответен аналогичен регистър на държава – членка на ЕС, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.
*Удостоверение за регистрация в ЦПРС или в аналогичен професионален или търговски регистър на държава членка на ЕС или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да се представи от всеки участник, член на обединение/консорциум или подизпълнител, в случай, че конкретните лица ще извършват СМР, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката, предвидено в договора за създаване на обединение/консорциум или предвижданото участие на подизпълнител.
За доказване на горепосоченото изискване участникът представя: Доказателства относно наличието на Удостоверение за регистрация в ЦПРС за І-ва група, ІІІ-та категория строежи и неговата валидност към датата на подаване на офертите или на еквивалентен документ, издаден от аналогичен професионален или търговски регистър на държавата-членка, в която е установен участникът, съгласно националния му закон.
Изискуемата информация относно изискването за годност, участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т.1 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.
Забележка!
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на съответствието с критерият за икономическо и финансово състояние, участникът представя: Доказателство за наличието на валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимално застрахователно покритие съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка.
Изискуемата информация относно съответствието с критерият за икономическо и финансово състояние, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5 от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.
Забележка!
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимално застрахователно покритие съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За доказване на съответствието с критерият технически и професионални възможности по т.1, участникът представя : Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Изискуемата информация относно съответствието с критерият технически и професионални възможности по т.1, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1а от ЕЕДОП съгласно описаното в нея .
2.За доказване на съответствието с критерият за технически и професионални възможности по т.2, участникът представя : Списък на лицата от Ръководния състав, отговорни за изпълнение на строителството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Изискуемата информация относно съответствието с критерият за технически и професионални възможности по т.2, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.6, буква “б” от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
3.За доказване на съответствието с критерият за технически и професионални възможности по т.3, участникът представя: Копия от валидни сертификати за внедрени „Система за управление на качеството” , сертифицирана по ISO : 9001 или еквивалентен документ ; “Система за управление на здраве и безопасност при работа”, сертифицирана по ОНSАS 18001:2007 или еквивалент.
Изискуемата информация относно съответствието с критерият за технически и професионални възможности по т.3, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел Г ” Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление " от ЕЕДОП съгласно описаното в нея .
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.
Забележка!
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.През последните 5 пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
Забележка: Под дейности с идентичен или сходен предмет следва да се разбира: "Изпълнение на СМР по основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на открити спортни бази или еквивалентно". Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения пет годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите
2.Участникът следва да разполага със следния Ръководен състав от технически правоспособни лица с определена компетентност, отговорни за изпълнение на строителството:
2.1. Ръководител екип–правоспособно лице, получило диплом от акредитирано висше учебно заведение, с квалификация “строителен инженер”, специалност "Строителство на сгради и съоръжения" /ССС/ или еквивалентна специалност.
2.2.Технически ръководител- правоспособно лице, получило диплом от акредитирано висше учебно заведение, с квалификация “строителен инженер”, специалност "ССС" или еквивалентна специалност или завършено средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация “строителен техник” в област Строителство и Архитектура или еквивалент.
2.3. Координатор по безопасност и здраве – лице с квалификация, професионален опит и компетентност в областта на строителството, преминало обучение в лицензиран център за професионално обучение съгласно изискванията на чл.5 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здраве и безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващо валидно Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
2.4. Отговорник по качеството – лице, с квалификация и професионален опит в областта на строителството, преминало обучение в лицензиран център за професионално обучение, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, притежаващо съответното Удостоверение/Сертификат или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
3.Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти, удостоверяващи съответствието му със : „Система за управление на качеството” и “Система за управление здраве и безопасност при работа" с обхват на дейност „строителство на открити спортни бази/площадки/съоръжения или еквивалентно".
Сертификатите следва да отговаря на изискванията на чл.64, ал. 5 от ЗОП. Да са изготвени от независими лица и да удостоверяват съответствието на участника със съответните европейски или международни стандарти за управление на качеството, управление на здраве и безопасност при работа. Независимите лица трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation). Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество и здраве и безопасност при работа когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът следва да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физ. или юрид. лице или техни обединения, както и всяко друго образувание,което отговаря на изискванията на ЗОП,ППЗОП и поставени от Възложителя.За участниците не трябва да са налице основанията по чл.54,ал.1 от ЗОП.Основанията по чл.54,ал.1, т.1,2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника,лицата,които са членове на управителни и надзорни органи и за др.лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Когато изискванията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,свързани с личното състояние, инф. относно изискванията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с.Крушари, община Крушари, обл.Добрич, ул.” Девети септември” №3А, в заседателната зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС/: на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Посоченото обстоятелство се декларира в ЕЕДОП в част Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателства но възлагащия орган или възложителя на държава членка.
Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, съгласно чл.111, ал.2 от ЗОП е определена в размер на 3% от стойността на договора.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на община Крушари: IBAN: BG 36 IORT 80883387611303, BIC: IORTBGSF, „Инвестбанк” АД, клон Добрич, офис Крушари.
В случай, че участникът избере да представи банкова гаранция, то същата следва да бъде в оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност минимум 30 календарни дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се предоставя гаранцията.
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р.България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
Мотиви за неразделянето на поръчката на обособени позиции:Преценката на Възложителя е, че разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради следните обективни обстоятелства : Строителството по поръчката се характеризира със самостоятелна техническа и икономическа идентичност и представлява самостоятелен строеж по смисъла на по смисъла на ЗУТ и §2, т.51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. За обекта е изготвен Инвестиционен Технически проект с издадено Разрешение за строеж, като в последствие обекта ще бъде въведен в експлоатация с едно Разрешение. Той е систематично, икономически и технически неделим обект, чието реализиране изисква единна технология и подход на изпълнение, което прави разделянето му на обособени позиции нецелесъобразно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т.4 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва