Деловодна информация
00475
12 25/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00475-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Невестино 000261541
ул. Владимир Поптомов 17
с. Невестино BG415 2595 България
Десислава Симеонова +359 7915-2230
obshtinanevestino@abv.bg +359 7915-2210

Интернет адрес/и

http://www.obshtinanevestino.kncity.info

http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на община Невестино по обособени позици“
60112000      
Услуги

Предмет на поръчката е извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на община Невестино по обособени позиции №1 и №2 (Пакет №1 и пакет №2)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
231565      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция №1 - Пакет №1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

I. Автобусни линии от Областната транспортна схема – включващи автобусни линии от квотата на община Невестино.
ІІ. Автобусни линии от Общинската транспортна схема.

1.1. Автобусна линия Кюстендил – Пелатиково -
1.2. Автобусна линия Кюстендил – Дл.Сабляр-Св.Яна –
1.3. Автобусна линия Кюстендил – Горно Раково –
1.4. Автобусна линия Кюстендил – Кадровица –
1.5.Автобусна линия Кюстендил - Лиляч -
1.6. Автобусна линия Кюстендил – Страдалово –
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    20 т.
Допълнителни услуги в превозното средство    20 т.
Собственост на автобусите, с които разполага превозвача    10 т.
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на билета    50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
115782.5      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

съгласно документацията за общестевна поръчка

II.2) Описание 1

Обособена поциция №2 - Пакет №2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

I. Автобусни линии от Областната транспортна схема – включващи автобусни линии от квотата на община Невестино.
ІІ. Автобусни линии от Общинската транспортна схема

2.1. Автобусна линия Кюстендил – Ваксево –
2.2. Автобусна линия Кюстендил – Илия –
2.3. Автобусна линия Кюстендил – Църварица –
2.4. Автобусна линия Кюстендил – Еремия- Лиляч –
2.5. Автобусна линия Кюстендил – Ваксево - Ветрен–
2.6. Автобусна линия Кюстендил – Мъровдол – Долна Козница –
Критериите по-долу
 
ДА Екологичност на превозните средства    20 т.
Допълнителни услуги в превозното средство    20 т.
Собственост на автобусите, с които разполага превозвача    10 т.
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на билета    50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
115782.5      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

съгласно документацията за обществена поръчка
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, съгласно чл.6 от Закона за автомобилните превози.
Документи за доказване на изискването по т.2.1.:
Копие на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, който ще се изисква в случаите на чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Декларация за техническото оборудване и собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, която се представя в случаите на чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП

2.3.1. Участникът следва да разполага с основни и резервни автобуси, както следва:
Участникът трябва да разполага с минимум:
- по обособена позиция № 1(Пакет №1) - 5 броя основни автобуси и 1 резервен автобус,
- по обособена позиция № 2(Пакет №2) - 5 броя основни автобуси и 1 резервен автобус,
2.3.2.Участникът следва да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2017 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

с. Невестино, ул. "Владимир Поптомов" №17, ет.2, зала

на публичвите заседания - при отваряне на офертите и при отваряне на ценовите оферти, могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.08.2022 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва