Деловодна информация
0652
9600-29 21/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ивалина Табакова +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/129-96-00-29-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/129-96-00-29-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември”, по две обособени позиции
45000000      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции”. Намерението на Община Септември, Област Пазарджик е да се извърши ремонт (рехабилитация) на Общински път PAZ1103 в границите на Общината. Началото на първия участъка е на км 3+750, намиращ се на границата между Общините Лесичово и Септември. Края се намира на км.7+050 при кръстовище с Oбщински Път PAZ2105. Вторият участък е от км 7+050, който е от разклона за Oбщински Път PAZ2105 до км. 7+974, който преминава в с.КАРАБУНАР до ПЪТ III-8402.Изработени са работни проекти за рехабилитация на пътните участъци, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, банкети и принадлежности на пътя. Целта на проектите е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката..
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1561200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ПЪТ PAZ1103 "/ III-803/ КАЛУГЕРОВО-ГРАНИЦА ОБЩ./ ЛЕСИЧОВО- СЕПТЕМВРИ/- КАРАБУНАР/ III- 8402/"' ОТ KM 3+750 ДО KM 7+050 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Mежду Общините Лесичово и Септември. Краят се намира на км.7+050 при кръстовище с Oбщински Път PAZ2105

Намерението на Община Септември, Област Пазарджик е да се извърши ремонт (рехабилитация) на Общински път PAZ1103 в грниците на Общината. Началото на участъка е на км 3+750, намиращ се на границата между Общините Лесичово и Септември. Края се намира на км.7+050 при кръстовище с Oбщински Път PAZ2105. Въз основа на горното се възлага изготвянето на Работен проект за рехабилитация на пътния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, банкети и принадлежности на пътя.
Целта на проекта е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопастност на движението, да се даде решение за рехабилитацията на пътя, и за привеждането му в състояние за нормално провеждане на трафика, обслужващ населените места в Община Септември.
Подробно описание на обхвата на обществената поръчка и изискванията към изпълнението й са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1028500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ПЪТ PAZ1103 /III-803/ КАЛУГЕРОВО - ГРАНИЦА ОБЩ. /ЛЕСИЧОВО –СЕПТЕМВРИ/ - КАРАБУНАР /III-8402, ОТ КМ 7+050 ДО КМ. 7+974, /КОЙТО Е ОТ С.КАРАБУНАР / ПЪТ III-8402/ ДО РАЗКЛОНА ЗА ПЪТ PAZ2105/ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Началото на проекирания участъка е на км 7+050, намиращ се на кръстовище с общински път PAZ2105 водещ към селата Памидово и Динката. Краят се намира на км.7+974 в село Карабунар.

Намерението на Община Септември, Област Пазарджик е да се извърши рехабилитация и реконструкция на част от на общински път PAZ1103 в грaниците на Общината. Началото на проекирания участъка е на км 7+050, намиращ се на кръстовище с общински път PAZ2105 водещ към селата Памидово и Динката. Краят се намира на км.7+974 в село Карабунар при кръстовище с реп. Път III-8402. Въз основа на горното се възлага изготвянето на Работен проект за рехабилитация на пътния участък и реконструкция в с.Карабунар, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, направа на нови тротоари, банкети и принадлежности на пътя.
Целта на проекта е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопастност на движението, да се даде решение за рехабилитация и реконструкция на пътя, и за привеждането му в състояние за нормално провеждане на трафика, обслужващ населените места в Община Септември.
Подробно описание на обхвата на обществената поръчка и изискванията към изпълнението й са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
532700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени с предмет строителство - строеж втора група, III- та категория, съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. За доказване на горепосоченото минимално изискване, участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, а при подписване на договора, участникът определен за изпълнител, следва да представи копие на удостоверението от Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камара на строителите, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка - строежи втора група, I - ва категория съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава - членка на ЕС или на друга държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт;
2. Да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви за всяка от последните 3 /три/ приключили финансови години /2014, 2015 и 2016 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, а именно:
2.1. Коефициенти на ликвидност:
Задават се минимално допустими съотношения* между определени активи и пасиви:
2.1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) –минимум 1,5;
2.1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)-минимум 1,0;


Задават се минимално допустими съотношения* между определени активи и пасиви:
2.1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) –минимум 1,5;
2.1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)-минимум 1,0;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на строителството- попълва се в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка на строителството” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнено строително-монтажни работи/дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа и/или мостови съоръжения.
2.Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа и/или мостови съоръжения – представя се заверено от участника копие.
Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентен сертификат, издаден от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството с изискуемия обхват.
3.Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа и/или мостови съоръжения – представя се заверено от участника копие. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентен сертификат, издаден от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система за управление на околната среда с изискуемия обхват. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


•През последните 5 (пет) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е реализирал строително-монтажни работи/дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа.
•Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на строително-монтажни работи/дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа.
•Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на строително-монтажни работи/дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътна мрежа.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя или парична сума, преведена по сметка на община Септември: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC SOMBBGSF, при банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик или се предоставя безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Септември и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или копие на документ за извършено плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Септември, ул. Александър Стамболиски" №37А, Заседателна зала на община Септември

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник се отстранява от участие: 1.При наличие на обстоятелствата по чл.54, ал.1 ЗОП (1.е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление по чл.108а,чл.159а–159г,чл.172,чл.192а,чл.194–217,чл.219–252,чл.253–260,чл.301–307,чл.321,321а и чл.352–353е от НК.; 2.е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление,аналогично на тези по т.1,в др. държава членка или трета страна; 3.има задължения за данъци и задължит. осигурит. вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях,към държ. или към общината по седалището на Възлож. и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл. законодателството на държ., в която участникът е установен,освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпечение на задълженията/задължението е по акт,който не е влязъл в сила; 4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44,ал.5; 5.е установено,че: а)е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б)не е предоставил изискваща се информация,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,че при изпълнение на дог. за общ. поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301–305 от КТ или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгл. законодателст. на държавата, в която участникът е установен; 7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен) и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва