Деловодна информация
00112
РОП-38 13/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00112-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА БЕЛОВО 000351558
гр. Белово, ул. Орфей 4а
Белово BG423 4470 България
Анета Кечева +81 2770
kmet@belovo.eu +81 2770

Интернет адрес/и

http://belovo.eu/index.php

http://belovo.eu/index.php/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://belovo.eu/index.php/obshtestveni-porachki-2#
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1910г.“ СЛЕД ПОЖАР, УПИ-V – КУЛТУРЕН ДОМ, КВ.29 ПО ПУП НА С.МЕНЕНКЬОВО, ОБЩИНА БЕЛОВО.
45210000      
Строителство

Проектното предложение за възстановяване сградата на народно читалище „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1910“ след пожара, включва следните мероприятия:
? Възстановяване на дървената покривна конструкция-носещи елементи, обшивки, топло-паро- и хидроизолации, летви и контралетви, нови керемиди и капаци;
? Подмяна на водосточни тръби и улуци;
? Възстановяване на дървена подова конструкция на кота +7,40;
? Подмяна на архитектурния под в цялата сграда, с изключение на съществуващата мозайка по фоаиета и стълбище;
? Изравняване нивата на зала и сцена;
? Оформяне на площадка със стъпала за евакуация от залата към вътрешния двор;
? Отделяна на котелно помещение до основното стълбище на партера;
? Сепариране с преградни стени от гипсокартон на помещения за архив и изложбена зала;
? Изчукване и почистване на съществуващите стени от обгаряне и стара мазилка, гипсокартон/, гипсова шпакловка, грундиране, боя;
? Почистване на съществуващите тавани от от обгаряне и стара мазилка, измазване с вароци
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
696104.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Село Мененкьово, Община Белово

Вследствие на възникнал пожар на 22.06.2015г., е изгоряла покривна конструкция от 800кв.м., обгорели и опушени са 2600кв.м. на народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий – 1910г.“ в село Мененкьово.
Проектът за възстановяване на сградата на народно читалище „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1910г.“ е разработен след издадена виза от гл. архитект на община Белово от 09.11.2016г., и задание от Възложителя. Съществуващата постройка е ситуирана в центъра на селото, като главня вход е от площада. Има обособен самостоятелен вход за сцената, както и директен вход за стълбището от запад. Представлява двуетажна масивна сграда, построена през 1963г., изпълнена със зидария от плътни тухли, масивни междуетажни подови конструкции - частично с полета от гредоред, и дървена покривна конструкция. Разпределенията обхващат две нива, като след възстановяването, ще съдържат следните помещения: Първо ниво-стълбище, приемен салон, многофункционална зала, зала за тенис на маса, съблекални, санитарни помещения, архив, помещения на кметството, котелно. Второ ниво- стълбище, коридор-фоайе, помощни коридори, балкон към залата, архив, библиотика с архив и съблекалня, клуб за интереси и занимания, изложбена зала, помощно помещение със стълба към тавана. Съществува стълбищно рамо до пространство под котата на първия етаж- основите, което няма нормална височина за преминаване.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
696104.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в размер на 830 000 /осемстотин и тридесет хиляди/ лева, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
2.2. Участниците следва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" като лице изпълняващо строителна дейност, съгласон ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката
2.3. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им не се изисква;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1. Участниците трябва да имат опит и да са изпълнили най-малко на три строителни обекти дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, от които обекти поне на един да са извършвани дейности по реконструкция по смисъла на § 5, т. 44 от Закона за устройство на територията.
3.2. Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството, съобразно всички видове дейности, посочени в количестветната сметка – минимум 30 работника.
3.3.Участницитеследва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- Ръководител екип – със строително инженерно образование – със стаж минимум 5 години в областта на строителството – 1 бр.
- Инж. ПГС или еквивалентна специалност - строително инженерно образование – със стаж минимум 5 години в областта на строителството – 2 бр.
- Експерт по специалност „Електро” – инженер с трудов стаж минимум 3/три /години в областта на строителството – 1 бр.
- Експерт по специалност „ОВИ” – инженер с трудов стаж минимум 3 /три/ години в областта на строителството – 1 бр.
- Експерт по специалност „ВиК” – инженер с трудов стаж минимум 3 /три/ години в областта на строителството –1 бр.
- Отговорник „Контрол по качеството” - инженер със строително инженерно образование и опит минимум 1 година - 1 бр.
- Координатор по безопасност и здраве - сертифициран специалист с опит и придобита правоспособност от минимум 1 г., с трудов стаж над 1 година.- 1 бр.
Възложителят не предвижда възможност за съвместяване на две или повече позиции от едно и също лице.
3.4. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години
3.5.да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съобразно техническото предложение, при следните минимални изисквания:
? багер с обратна лопата – 1 бр.
? автокран – 1 бр.
? самосвал – 1 бр.
? електрожен – 1 бр.
? ръчна вибро трамбовка – 1бр.
3.6. Участниците следва да прилагат:
3.6.1. система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват „строителство”
3.6.2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна
3.6.3.BS OHSAS 18001:2007 за внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентна.
3.7.За доказване на техническите и професионални способности участниците следва да представят:
3.7.1. Участниците предоставят (декларират) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на опита в строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3.7.2.Участниците предоставят (декларират) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на изпълнителския състав.
3.7.3.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.
3.7.4.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на разполагаемото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.
3.7.5.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на внедрените системи.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 2% от стойността му. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Белово - Банкова сметка: BG 45 DEMI 9240 3300182442, Де Банк.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2017 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

Община Белово,

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:?правата и задълженията на участниците в обединението;?разпределението на отговорността между членовете на обединението;?дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;?определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 и чл. 107 от ЗОП, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, както и който не посочи действителния собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.Документите за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща:Опис на представените документи;ЕЕДОП;Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, в случай, че участникът е обединение, което не е ЮЛ;Техническо предложение;Ценово предложение.Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с:данъци и осигуровки-Национална агенция по приходите-Информационен телефон на НАП-070018700; интернет адрес: www.nap.bg;закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; опазване на околната среда-Министерство на околната среда и водите, интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва