Деловодна информация
00396
12-00-53 30/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00396-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борово, област Русе 000530479
ул. Никола Й.Вапцаров № 1a
Борово BG323 7174 България
Кмет на Община Борово +359 81402253
borovo_op@b-trust.org +359 81771774

Интернет адрес/и

www.borovo.org

http://www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Борово и второстепенните разпоредители”
09310000      
Доставки

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Борово, съгласно Техническата спецификация и документацията за участие, достъпни в Профила на купувача. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество електрическа енергия или да се ограничава от това количество. Възложителят има право в хода на изпълнение на договора да включи и нови общински обекти. Изпълнителят е длъжен: да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа енергия) и разпорежданията на Оператор на електрическа мрежа (ОЕМ).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
117261      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

На територията на Община Борово, област Русе: гр.Борово, с.Батин, с.Брестовица, с.Волово, с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф, с.Обретеник.

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Борово и второстепенните разпоредители."
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Най-ниска предложена цена    100
II.2.6) Прогнозна стойност
117261      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. По смисъла на чл.60, ал.1 от ЗОП за упражняване на дейността е необходимо участниците да притежават валиден лиценз, като търговци на електрическа енергия и координатори на балансираща група, съгласно чл.39 от Закона за енергетиката. Участниците посочват номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензиите за дейността, поддържан от КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране).
2. Участникът следва да има сключен рамков договор по смисъла на ПТЕЕ /Правила за търговия с електрическа енергия/ със съответния мрежови оператор. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.
В случаите, когато участникът е обединение, тези изисквания се отнасят за участник/ците в обединението, които ще изпълняват дейността.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата. Под "сходни дейности с предмета и обема на поръчката" следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение с общ обем от 770 788 кWh.
2. Участникът следва да разполага с изградена платформа или еквивалентна такава система с „online“ достъп за потребителите, която да позволява да се следи потреблението и количествата консумирана електрическа енергия на отделните обекти на потребителите, да има възможност за извеждане на справки, графики и отчети за това, да поддържа архив с издаваните фактури и консумираната електрическа енергия на потребителите.
В случаите, когато участникът е обединение, тези изисквания се отнасят за участник/ците в обединението, които ще изпълняват дейността.


- Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата.
- Участникът следва да разполага с изградена платформа или еквивалентна такава система с „online“ достъп за потребителите.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с изискванията за подбор, поставени от възложителя и оповестени в обявлението за обществена поръчка посредством попълване на съответните полета от Единния европейски документ за обществени поръчки (Образец №2). Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/06/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Заседателна зала на Община Борово - гр.Борово, обл.Русе, ул." Никола Вапцаров" №1А

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя, посочени в документацията и в настоящото обявление за обществена поръчка.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата поръчка:1. участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява обединението за целите на настоящата поръчка;2. правата и задълженията на участниците в обединението;3.разпределението на отговорностите в обединението;4.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;5.уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида и дела на тяхното участие;
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДКЛТДС. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и по чл.55, ал.1 от ЗОП. Възложителят отстранява участник от процедурата и в случаите по чл.107 от ЗОП. От процедурата няма да бъде отстранен участник на някое от посочените основания по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
В случай, че участник, предложи единична цена за доставка на нетна активна енергия, която надвишава 152 лева за един MWh без включен ДДС, същият ще бъде отстранен от участие в процедурата;
Офертата включва: Опис на представените документи – съгласно образец № 1; Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 2); Техническо предложение – изготвя се съгласно Образец № 3; Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец № 4; Декларации по чл. 39, ал.3, б."в" -"г" от ППЗОП (образци № 5-6); Декларация за задължените лица по чл.54, ал.2 ЗОП.
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с изискванията за подбор, поставени от възложителя и оповестени в обявлението за обществена поръчка посредством попълване на съответните полета от Единния европейски документ за обществени поръчки (Образец №2).24. Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва