Деловодна информация
02716Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
ПО-06-2 12/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
12/04/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево 2016176540275
ул.Девети май №43
с.Ново Паничарево BG341 8152 България
К.Димитрова-юрисконсулт +359 055048215
dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com +000 00000000

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/954

http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/954


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/954
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване на горите - управление ,възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Ново Паничарево”.
30199770      
Услуги

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Ново Паничарево” за срок от една година , съгласно техническата спецификация /Приложение №8 / от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
21600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с.Ново Паничарево , ул Девети май №43, обл.Бургас ,общ.Приморско

Предметът на обществена поръчка включва: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Ново Паничарево”.
1.Изисквания към ваучерите за храна:Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор (посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г.), издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите, наричана по-долу и Наредба 7 от 09.07.2003 г.
2.Участниците трябва да представят копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент, включващ дейността „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна”.
3. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 21 600.00 лева без ДДС.
Посочената прогнозна стойност включва общата номинална стойност на ваучерите (21 470,00 лв.) и общата прогнозна стойност на възнаграждението за отпечатването на ваучерите.Предлаганите ваучери следва да бъдат с номинална стойност от 5 / пет / лв. лв. Прогнозния брой на необходимите ваучери с посочената номинална стойност е общо 4 320 броя ваучери.
Прогнозната стойност на възнаграждението за отпечатването на 1 бр. ваучер за храна е в размер на 0.03 лв., без включен ДДС.
/Определената прогнозна стойност за възнаграждението за отпечатване на един брой ваучер е изчислена на база броя на заявените ваучери за предходната година и действителните разходи за тях./
Участниците не могат да предлагат цена по-висока от 0,03 лв. за един брой ваучер.
Участниците следва да предложат цени за отпечатване на ваучерите за храна, които да не са по-ниски от реалните производствени разходи за тази дейност – да се съобразяват с решение №1461 от 11.12.2012 г. на КЗК и Решение № 7005/22.05.2013 г. на ВАС.
4.Предлаганите ваучери следва да бъдат с номинална стойност от 5 / пет / лв. лв.
Прогнозния брой на необходимите ваучери с посочената номинална стойност е общо 4 320 броя ваучери.
5.Количествата ваучери ще бъдат заявявани ежемесечно, до 25 (двадесет и пето) число на месеца от Възложителя чрез писмена заявка.
Заявките ще се изготвят на типови персонализирани бланки за заявка (поръчка), предоставени на Възложителя от фирмата-оператор при подписването на договора.
Заплащането на заявените количества ваучери и на възнаграждението за оператора ще се осъществява по банков път, след издаване на проформа фактурата за потвърждаване на заявката от страна на Изпълнителя.
6.Заплащането на заявените количества ваучери и на възнаграждението за оператора ще се осъществява по банков път, след издаване на проформа фактурата за потвърждаване на заявката от страна на Изпълнителя.
7.Пратките с поръчаните ваучери следва да бъдат опаковани в защитени пликове и предоставяни единствено на определеното и упълномощено от Възложителя лице при подписване на договора, като операторът гарантира сигурността и сроковете на доставка.
8.Предоставянето на ваучерите на Възложителя, трябва да бъде извършено в срок до 5 работни дни от датата на заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатване на ваучерите.
9.Предварително заявените и получени от Възложителя ваучери, следва да бъдат със срок на валидност за съответната календарна година, а ваучерите за храна, доставени през месец декември, следва да бъдат със срок на валидност не по-кратък от края на месец януари на следващата календарна година.
10.Ваучерите за храна следва да могат да се използват, съгласно предназначението им по чл. 2, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. в обекти за търговия с храни на територията на град Бургас, принадлежащи към една или повече от следните търговски вериги, а именно: хранителни вериги „БИЛА”, „ЛИДЪЛ”, ”БОЛЕРО”, „ЕКВАТОР”, „АНЕТ”, „КАУФЛАНД
11.Обявените по-горе количества ваучери за храна не са задължителни по брой за възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците не могат да подават оферта за част о т услугата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата трябва да притежават валидно към датата на провеждане на процедурата разрешение да осъществяване на дейност като оператор за ваучери за храна , издадено от Министъра на финансите ,съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба №7 /09.07.203г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване ва дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.Кандидат чието разрешение е отнето от МФ и/или се намира в съдебна процедура чл.11,ал.2 от Наредба №7/09.07.2003г. се отстранява от участие в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

няма изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да представи копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалент, включващ дейността „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна”.
Участникът следва да представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата. Възложителят приема за "сходни" с предмета на поръчката: "Отпечатване на ваучери за храна".
Изпълнителя следва да обезпечава наличието на обекти за търговия с храни където се приемат доставените от него ваучери за храна същите следва да могат да се използват, съгласно предназначението им по чл. 2, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. в обекти за търговия с храни на територията на град Бургас, принадлежащи към една или повече от следните търговски вериги, а именно: хранителни вериги „БИЛА”, „ЛИДЪЛ”, ”БОЛЕРО”, „ЕКВАТОР”, „АНЕТ”, „КАУФЛАНД”.


Участникът следва да е извършил услуга/и, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.Изпълнителя следва да обезпечава наличието на обекти за търговия с храни където се приемат доставените от него ваучери за храна същите следва да могат да се използват, съгласно предназначението им по чл. 2, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. в обекти за търговия с храни на територията на град Бургас, принадлежащи към една или повече от следните търговски вериги, а именно: хранителни вериги „БИЛА”, „ЛИДЪЛ”, ”БОЛЕРО”, „ЕКВАТОР”, „АНЕТ”, „КАУФЛАНД”.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с.Ново Паничарево ,ул.Девети май №43 обл.Бургас ,общ.Приморско

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване идруги лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 ,ал.1 т.1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок , считано то изтичането на срока по чл.100 ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва