Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП шумен
27 11/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/01/2017 (дд/мм/гггг)
02711-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
кв.Север
Провадия BG331 9200 България
Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия +359 518-42170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 518-42176

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

http://wp.me/p82ovF-cpf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://wp.me/p82ovF-cpf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали
50100000      
Услуги

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили, и мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
14400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Профилактиката ремонта сервизното обслужване на служебните автомобили се извършва в сервизните центрове на изпълнителя собствени или наети находящи се на територията на гр.Провадия

Обслужването на автомобилите и мотоциклетите включва:
1. Техническо обслужване на МПС и мотоциклети - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
2. Текущ ремонт на МПС и мотоциклети - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
3. Периодични технически прегледи на МПС и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността на движение на автомобилите и мотоциклетите;
4. Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.
5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Провадия.
Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите и мотоциклетите включва:
Техническо обслужване на МПС и мотоциклети - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
Консумативи са експлоатационните течности в МПС и мотоциклети (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и др.подобни) .
Текущ ремонт на МПС и мотоциклети - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
Периодични технически прегледи на МПС и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопастността на движение на автомобилите и мотоциклетите;
Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.
Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Провадия.
Обща прогнозна стойност - до 14 400 лв. без ДДС, от които прогнозно до 4 500 лв. за ремонт (труд) , прогнозно до 8 300 лв. за резервни части, и прогнозно до 1600 лв. за консумативи -експлоатационни течности.
При необходимост изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други служебни автомобили на ТП ДГС Провадия, като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт , и ценообразуването на извършваните дейности.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания по отношение на професионална дейност , включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база, с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.Профилактиката , ремонта , сервизното обслужване на служебните автомобили се извършва в сервизните центрове на изпълнителя /собствени или наети/ на територията на гр.Провадия .
1.1. Техническото оборудване на сервиза на всеки участник следва да включва най-малко следните технически средства:
- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти; Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;
-Стенд за измерване на спирачно усилие
- Подемник за ремонт на ходовата част.
2. Участникът следва да разполага с квалифициран технически персонал.


Участниците следва да имат на разположение минимум един сервизен техник. За доказване съответствието на участника с изискванията на възложителя, същият следва да може да представи документ, сертификат , удостоверение, диплом или еквивалент доказващ че посоченият сервизен техник, с който разполага участника е преминал обучение за сервиз и поддръжка на автомобили, предмет на настоящата поръчка.
В част ІV, буква В, т.6 на ЕЕДОП участникът следва да декларира дали има на разположение минимум един сервизен техник, и посочва следните данни: име и фамилия на сервизният техник; дали е на трудов или граждански договор (включен или не в структурата на участника) и посочва информация за професионалната му компетентност:за завършено образование и за преминато обучение (посочва се периода на преминатото обучение от сервизния техник, обхвата на преминатото обучение; ако е приложимо се посочва номер и дата на издаване на документа за преминато обучение).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи доказателства за наличието на един сервизен техник, който ще бъде използван за изпълнение на поръчката , включително документи за професионалната му компетентност:за завършено образование или за преминато обучение за сервиз и поддръжка на автомобили, предмет на настоящата поръчка.
Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база, с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката. Техническото оборудване на сервиза на всеки участник следва да включва най-малко следните технически средства:
- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти; Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;
-Стенд за измерване на спирачно усилие
- Подемник за ремонт на ходовата част.
За удостоверяване на обстоятелството се попълва Част IV: Критерии за подбор, В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от (ЕЕДОП). Информацията се представя чрез попълване на част ІV, б. „В“ т. 9 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните от възложителя.
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В срок от 45 дни след сключване на договора участникът се задължава да извърши за своя сметка първоначален технически преглед на автомобилите и мотоциклетите, предмет на поръчката . В резултат на първоначалния технически преглед се изготвя и предоставя на възложителя диагностичен лист (протокол) за състоянието на всеки автомобил и мотоциклет , с оглед извършване на наложителни текущи ремонти и планиране на последващи технически обслужвания и прегледи.Участникът се задължава да осигури в сервиза си прием на автомобилите и мотоциклетите на възложителя с предимство - в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка.Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на МПС-предмеет на поръчката като предложения от него в техническата оферта гаранционен срок за тези дейности не може да бъде по-кратък от 6 месеца
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/02/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ТП ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.Север

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственициЗа удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка да бъде представена гаранция за изпълнение на договора.
? Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Предоставя се към момента на сключване на договора за обществена поръчка. Гаранцията следва да бъде представена в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП, както следва:
- като парична сума;
- като банкова гаранция.
- като застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят сам избира, в коя от формите да представи гаранцията. В случай, че определеният за изпълнител реши да избере гаранцията за изпълнение да бъде парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на ТП ДГС Провадия IBAN:BG39 FINV 9150 1016 0754 91, BIC: FINVBGSF, при банка: Първа инвестиционна банка АД..
Представя се в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.
Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в нея трябва да бъде изрично посочено, че е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и е изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция или застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя се представят в оригинал. Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно условията на проекта на договор за обществена поръчка.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва