Деловодна информация
00149
12-00-366 29/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00149-2016-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Ракитово 000351795
ул.Иван Клинчаров №57
гр.Ракитово BG423 4640 България
инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите +359 35422044
rakitovo@abv.bg +359 35422253

Интернет адрес/и

www.rakitovo.info

http://rakitovo.info/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://rakitovo.info/профил-на-купувача
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово по обособени позиции
15000000      
Доставки

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обособени в отделни позиции, за детските и социалните заведения на територията на Община Ракитово.
Обособена позиция №1: Доставка на хляб за детските и социални заведения на територията на община Ракитово.
Обособена позиция №2: Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово.
Доставките се извършват периодично в количества и видове по предварително изготвени заявки от представляващите детските и социалните заведения на територията на община Ракитово, както следва:
1.ДГ "М. Тодорова" гр.Ракитово.
2.ДГ "М. Палаузов" гр.Ракитово.
3.ДГ "Славейче" гр.Костандово.
4.ДГ "3-ти март" с.Дорково
5.ОП "ЦУДС" гр.Ракитово.
6.Млечна кухня гр.Ракитово.
Заявките на хранителни продукти ще бъдат предавани на избрания за изпълнител от ръководителя детските и социалните заведения на територията на община Ракитово или упълномощено от него длъжностно лице.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
196474.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Доставка на хляб за детските и социални заведения на територията на община Ракитово 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

1.ДГ "М. Тодорова" гр.Ракитово.
2.ДГ "М. Палаузов" гр.Ракитово.
3.ДГ "Славейче" гр.Костандово.
4.ДГ "3-ти март" с.Дорково
5.ОП "ЦУДС" гр.Ракитово.
6.Млечна кухня гр.Ракитово.

Доставка на:
1. Хляб "Добруджа" 1 кг кг 18 033
2. Типов хляб от брашно тип 1150-1 кг кг 661
3. Хляб пълнозърнест - 1 кг кг 744
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18314.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

1.ДГ "М. Тодорова" гр.Ракитово.
2.ДГ "М. Палаузов" гр.Ракитово.
3.ДГ "Славейче" гр.Костандово.
4.ДГ "3-ти март" с.Дорково
5.ОП "ЦУДС" гр.Ракитово.
6.Млечна кухня гр.Ракитово.

Видовете и прогнозните количества хранителни продукти са посочени в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Ракитово.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
178160.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

И по двете обособени позиции първия критерий за подбор: Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.
Избраният изпълнител представя Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката /Образец към документацията/.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Декларацията” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.
И по двете обособени позиции втория критерий за подбор: Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП – следва да се попълни информация за: данни за обекта, собственик на обекта, данни за удостоверението по чл.12 от Закона за храните /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти, лице, на което е издадено/.
Избраният изпълнител представя Декларация за обекта за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, който ще бъде използван за изпълнение на поръчката /Образец към документацията/.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Декларацията” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.


Възложителят изисква от участниците по Обособена позиция №1:
1. Участникът да разполага с технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва: 1 /едно/ регистрирано и технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващо валидно удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на храни от неживотински произход, с обхват видовете хранителни продукти по групи, обект на поръчката по Обособена позиция №1, издадено от съответния компетентен орган.
2. Участникът да разполага с минимално изискуемия обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, както следва: 1 /един/ собствен или нает обект за производство, съхранение и/или търговия с храни от неживотински произход, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват видовете хранителни продукти по групи, обект на поръчката по Обособена позиция №1.
Възложителят изисква от участниците по Обособена позиция №2:
1. Участникът да разполага с технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва: 1 /едно/ регистрирано и технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващо валидно удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на храни от животински произход, с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на поръчката, издадено от съответния компетентен орган, както и 1 /едно/ регистрирано и технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващо валидно удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на храни от неживотински произход, с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на поръчката по Обособена позиция №2, издадено от съответния компетентен орган.
2. Участникът да разполага с минимално изискуемия обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, както следва: 1 /един/ собствен или нает обект за производство, съхранение и/или търговия с храни от животински и неживотински произход, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на поръчката по Обособена позиция №2.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/01/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Ракитово, гр.Ракитово, ул."Иван Клинчаров" №57

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение по всяка обособена позиция поотделно е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Ракитово в банка: Банка ДСК; титуляр на сметката: Община Ракитово:
IBAN: BG75 STSA 9300 3308 5682 48
ВІС: STSABGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и в застраховката изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.
Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните съществени условия:
• банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Ракитово, в зависимост от претендираното обезщетение;
• банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора;
• с банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Ракитово, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение.
Когато определеният изпълнител е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва