Деловодна информация
00069
 
не
00069-2016-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Нова Загора 000590597
ул. 24 май № 1
Нова Загора BG342 8900 Ватикана
инж. Пламен Юнгарев, инж. Маргарит Тодоров +359 45762122
obshtina@nova-zagora.org +359 45764303

Интернет адрес/и

www.nova-zagora.org

http://zop.nova-zagora.org/node/88


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://zop.nova-zagora.org/node/88
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“
45320000      
Строителство

Предмет поръчка са 5 (пет) многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“. Инженерингът за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Нова Загора включва: проектиране, СМР и авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1119067      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. Цар Освободител“ № 76 А. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71220000      
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

гр. Нова Загора.

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ по пет обособени позиции“. Инженеринга за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора включва: проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: град Нова Загора, ул. Цар Освободител“ № 76 А.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
256716      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. „Проф. Минко Балкански“ № 27 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71220000      
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

гр. Нова Загора.

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ по пет обособени позиции“. Инженеринга за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора включва: проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: град Нова Загора, ул. „Проф. Минко Балкански“ № 27.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
245866      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. „Родопи“ № 2 А 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71220000      
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

гр. Нова Загора

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ по пет обособени позиции“. Инженеринга за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора включва: проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. „Родопи“ № 2 А.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
187021      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. „Родопи“ № 2 В. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71220000      
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

гр. Нова Загора

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ по пет обособени позиции“. Инженеринга за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора включва: проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: град Нова Загора, ул. „Родопи“ № 2 В.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
186053      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

II.2) Описание 1

Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. „Родопи“ № 2 Г. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71220000      
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

гр. Нова Загора

“Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ по пет обособени позиции“. Инженеринга за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора включва: проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: град Нова Загора, ул. „Родопи“ № 2 Г.
Критериите по-долу
 
ДА Начин на изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
243411      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-2.001-0067-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката:
За Обособени позиции № 2 и № 5: първа група строежи, минимум трета категория строежи
и
За Обособени позиции № 1, № 3 и № 4: първа група строежи, минимум четвърта категория строежи
съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номеклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
- за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася до участника / участниците, който / които ще извършва/т дейностите по строителство.
При участие на подизпълнтели, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да са реализирали за последните 3 (три) приключили финансови години минимален общ оборот в размер, както следва за:
Обособена позиция № 1 – 513 000 лв.
Обособена позиция № 2 – 491 000 лв.
Обособена позиция № 3 – 374 000 лв.
Обособена позиция № 4 – 372 000 лв.
Обособена позиция № 5 – 486 000лв.
Ако е представена оферта за повече от една обособена позиция, минималният размер на оборота на участника следва да съответства на сбора на изискуемия минимален оборот, предвиден от възложителя за всяка обособена позиция.
2. Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ на лицето / лицата, което / които ще осъществява/т строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и / или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнения на задълженията им за целия срок на договора.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ на този по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за участник, установен / регистриран извън Република България съгласно законодателството на държавата, в която е установен / регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горопосоченото изискване съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, а именно да притежават опит в проектирането.
Под обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката се разбира извършване на проектиране и / или Проектиране и изпълнение на строеж, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност.
2. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, а именно да притежава опит в изпълнението на СМР / строителство и / или проектиране и изпълнение на строеж.
Под „изпълнени“ се разбира строителство, чието изпълнение е приключило в рамките на 5 (пет) години от датата на подаване на оферта за настоящата обществена поръчка. Договорът за тяхното възлагане може да бъде подписан и по-рано от 5 (пет) годишния срок.
Под обхват идентичен или сходен с предмета на поръчката следва да се разбира: извършване на строително-монтажни работи и / или Проектиране и изпълнение на строеж, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, /на жилищни и/или обществени сгради минимум трета или четвърта категория в зависимост от обособената позиция, за която подава оферта/.
3. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката.


За изпълнение на поръчката, участника следва да разполага с екип от експерти, най-малко в следния състав:
За изпълнение на проектирането и авторския надзор:
1. Проектант по част „Архитектурна“: висше образование специалност „Архитектура“ или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ;
2. Проектант по част „Енергийна ефективност“: висше образование -инженер ОВК или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ;
3. Проектант по част „Конструктивна“: висше образование Строителен инженер, (инженер-конструктор) или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ;
4. Проектант по част „Пожарна безопасност“: техническо правоспособно лице, или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за ППП, придружено от Удостоверение за завършен курс по пожарна безопастност съгласно Із-1971 от 29.10.2009 година за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар или следва да притежава Удостоверение за пълна проектанска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопастност или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ;
5. Проектант по част „План за безопасност и здраве“: висше образование инженер (конструктор), или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ;
6. Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“: висше образование архитект или инженер, или еквивалент; да притежава валидно удостоверение за ППП или еквивалент съгласно чл. 230 от ЗУТ; следва да притежава Сертификат за завършен курс на обучание по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали или еквивалент.
УТОЧНЕНИЕ
В случай че участник подаде оферти за всички обособени позиции, то той може да представи един и същ проектантски екип за всички обособени позиции.
За изпълнение на СМР:
1. Технически ръководител на обекта: висше образование „Строителен инженер“ или „строителен техник“, съгласно чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ; опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163 а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи на минимум един въведен в експлоатация строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката.
2. Отговорник за контрола на качеството: да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/01/2017 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

гр. Нов аЗагора, ул. 24 май, № 1.

На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва