Деловодна информация
00085ВМА
И-8924 04/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
04/11/2016 (дд/мм/гггг)
00085-2016-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
инж. Анна Кръстева +359 29225388
anna.krasteva@vma.bg +359 29523311

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военномедицинска академия 129000273
бул. Св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
Огняна Димитрова Никодимова +359 29225527
anna.krasteva@vma.bg +359 29523311

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric
33111000      
Доставки

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1.
1.1.Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности.
2. Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват:
- извършване на задължителна профилактика два пъти в годината;
- неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт;
- настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите;
- ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат.
Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
583333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33111000      
33111720      
33112000      
50421200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ВМА – МБАЛ - София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3
ВМА-МБАЛ-Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 81
ВМА – МБАЛ – Сливен, гр. Сливен, ул. "Пушкин" № 2.

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1.
1.1.Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности.
2.Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват:
- извършване на задължителна профилактика два пъти в годината;
- неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт;
- настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите;
- ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат.
Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
583333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка и/или услуга по абонаментно поддържане на медицинска апаратура с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата - доказва се със списък на доставките/услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка/услуги.
3.2. Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна - доказва се със Сертификат ISO 9001:2008 БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника в обхвата на предмета на поръчката.
3.3. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката – минимум 1 (едно) лице, които е сертифициран специалист от производителя на апаратурата за демонтаж, монтаж и сервизни и ремонтни дейности на медицинската апаратура, предмет на настоящата обществена поръчка и притежават правоспособност за работа с ИЙЛ - доказва се със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, както и информация за притежаването и валидността на удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ.
3.4. Участникът да притежава валидна лицензия за работа с ИЙЛ с цел демонтаж, монтаж, сервизни и ремонтни дейности на медицинската апаратура, предмет на обществената поръчка - доказва се със заверено копие на лицензия от АЯР за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, демонтаж, монтаж, сервизни и ремонтни дейности.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 043-070523
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Св. Георги Софийски 3, ВМА, партер, зала 10

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желащите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва