Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И-8867 02/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
02/11/2016 (дд/мм/гггг)
00085-2016-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Георги Софийски № 3
София BG411 1606 България
Стела Върбанова – главен експерт в сектор „Маркетинг и медицинско снабдяване” +359 29225874
mmm@vma.bg +359 29225012

Интернет адрес/и

www.vma@bg

www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
33696500      LA21
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия, използвани за работа с лабораторни апарати, обособени в 22 обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия до складовете на възложителя в градовете: София, Варна, Пловдив, Плевен и Сливен.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1192919.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за Биохимични анализатори BS200-E/BS120 и Биохимичен анализатор BIOLABO PM-204 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      LA21
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 51 вида за Биохимични анализатори BS200-E/BS120 и 68 вида за Биохимичен анализатор BIOLABO PM-204.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
63845.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за клинично-химичен модул Architect c8000, Abbott 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен и Военномедицинска база – Ловеч

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 118 вида за Реактиви и консумативи за клинично-химичен модул Architect c8000, Abbott
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
211222.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за имунологични анализатори AIA600/AIA-360 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA17
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 43 вида kонсумативи и реактиви за имунологични анализатори AIA600/AIA-360
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46745.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове за диагностика на Херпес симплекс вирус 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София; МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 6 вида тестове за диагностика на Херпес симплекс вирус.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3015.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 1 вид Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
77333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Контролни материали 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG411
BG421
BG342

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ София, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 26 вида Контролни материали.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32820.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове с хемилуминисцентна техника за нуждите на ЦТХ към ВМА 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG342
BG411
BG421
BG331

ВМА и подчинените структури в страната: МБАЛ София, МБАЛ Плевен, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 5 вида тестове с хемилуминисцентна техника за нуждите на ЦТХ към ВМА.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166324.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор Architect i1000 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG411
BG342
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ София, МБАЛ Плевен, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Варна, МБАЛ Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 128 вида реактиви и консумативи за имунологичен анализатор Architect i1000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
142003.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Калибратори, контроли и консумативи за тестове с хемилуминисцентна техника за нуждите на ЦТХ към ВМА 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 16 вида калибратори, контроли и консумативи за тестове с хемилуминисцентна техника за нуждите на ЦТХ към ВМА.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7252.22      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за апарат за PCR диагностика "FTC 412D" 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA17
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG411
BG421
BG342

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 13 вида Консумативи за апарат за PCR диагностика "FTC 412D".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
76070.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за хемокултури за апарат BACTEC 9050 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG411
BG342
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 6 вида Консумативи за хемокултури за апарат BACTEC 9050.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37646.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи за хемокултури за апарат Sensi - Disc Dispenser 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG411
BG421
BG342

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 43 вида консумативи за апарат Sensi - Disc Dispenser.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13911.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за Кръвно-газов анализатор ABL 5 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG411
BG342
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 22 вида реактиви и консумативи за Кръвно-газов анализатор ABL 5.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43664.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Pеактиви и консумативи за kоагулометър "Thrombotimer ". 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG411
BG342
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 16 вида реактиви и консумативи за kоагулометър "Thrombotimer ".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11703.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за йон-селективен анализатор PROLYTE 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG421
BG411

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 14 вида реактиви и консумативи за йон-селективен анализатор PROLYTE.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10586.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Pеактиви и консумативи за kръвно-газов анализатор ABL 800 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 30 вида реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор ABL 800.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121614.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Pеактиви и консумативи за xематологични анализатори Mindray BC - 3000 Plus/BS 30 s 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG342

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 9 вида реактиви и консумативи за xематологични анализатори Mindray BC - 3000 Plus/BS 30 s.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6123.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за лабораторни анализи на автоматичен анализатор за определяне на уринен седимент, модел FUS 100 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 9 вида Консумативи и реактиви за лабораторни анализи на автоматичен анализатор за определяне на уринен седимент, модел FUS 100.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28905.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за лабораторни анализи на уринен анализатор DIRUI H800 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG342

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 4 вида консумативи и реактиви за лабораторни анализи на уринен анализатор DIRUI H800.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11521.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за уринен анализатор H-500 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София; МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 6 вида kонсумативи и реактиви за уринен анализатор H-500.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15330.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Kонсумативи и реактиви за лабораторни анализи на глюкоанализатор, Biosen. 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София; МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 16 вида консумативи и реактиви за лабораторни анализи на глюкоанализатор, Biosen.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22520.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за лабораторни анализи на HPLC хроматограф G-8 и анализатор за определяне на HbA1c Quo Lab 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      LA21
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG331
BG342
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София; МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен.

Обособената позиция включва доставка на лабораторни медициниски изделия за: 8 вида Консумативи и реактиви за лабораторни анализи на HPLC хроматограф G-8 и 3 вида анализатор за определяне на HbA1c Quo Lab.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42761.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че през едногодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата, по реда на Закона за медициниските изделия или еквивалентен документ. Данни за разрешението се предоставят чрез попълване на ЕЕДОП. Разрешението следва да бъде валидно към датата на подаване на офертата. Възложителят може да упражни правото си по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, като в този случай ще има право да изиска представянето на копие на разрешението за търговия на едро.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът по всяка обособена позиция да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.
2. Продуктите, предмет на поръчката по всяка обособена позиция, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съотвтествието им със стандарт EN ISO 13485:2012 или еквивалентен.


1. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на обособената позиция, по която се участва.
2. Продуктите, предмет на обособената позиция, по която се участва, да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съотвтествието им със стандарт EN ISO 13485:2012 или еквивалентен.
Сертификатите по т. 1 и 2 трябва да са валидни към датата на подаване на офертата и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Данните за сертификатите се предоставят чрез попълване на ЕЕДОП. Възложителят може да упражни правото си по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, като в този случай ще има право да изиска представянето на копие на сертификат за въведена от участника система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка и сертификат за въведена от производителя на предлаганите медицински изделия система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2012 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. Под "схеден предмет" се разбира доставка на медицински изделия.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1 и чл.107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС се отстранява от процедурата. 2.Продуктите, предмет на поръчката следва да отговарят на специалните изисквания, посочени в документацията на поръчката. Участник, който предложи продукти, които не отговарят на специалните изисквания ще бъде отстранен от процедурата. 3.Всеки участник може да представи само една оферта, която се представя на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език. 4.Документите се представят на хартиен носител, като към ценовото предложение се прилага копие в електронен вид. 5.Не се допускат варианти на оферата. 6.Участниците могат да ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/05/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

София, ВМА - партер, зала № 10

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Прогнозната стойност на поръчката съставлява финансовият ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Финансовият ресурс по отделните обособени позиции, като единична стойност за всеки един продукт и обща стойност за съответната обособена позиция е посочен като приложение към документацията за възлагане, която е публикувана в профила на купувача на възложителя. Участниците следва да оферират единични цени по-ниски или равни на финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. В случай на офериране на по-високи единични цени, участникът ще да бъде отстранен от процедурата. Дори само една оферирана единична цена по един продукт в обособената позиция да надвишава финансовия ресурс на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 2.Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Участниците оферират всички продукти, включени в обособената позиция, по която участват. В случай, че участник не оферира един или повече продукти от обособената позиция, по която участва ще бъде отстранен от процедурата. 3. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в настоящото обявление и/или обстоятелства, посочени в документацията на поръчката, която е публикувана в профила на купувача. 4. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 5. Гаранцията за изпълнение на договора се представя, в една от посочените в ЗОП форми по избор на изпълнителя, преди сключване на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 4 на сто от стойността на договора. 6. Цената на продуктите по конкретната заявка се заплаща от Възложителя на Изпълнителя в срок до 60 /шестдесет/ дни след датата на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и оригинал на фактура, издадени въз основа на писмената заявка. 7. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Предвид на това, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, документите, изисквани от възложителя, с изключение на Техническото и Ценово предложение, се представят в един екземпляр, отнасящ се до всички обособени позиции. Техническото и ценово предложение се представят по отделно за всяка една обособена позиция. Техническото/ите предложение/я се поставят в опаковката с офертата, а ценовото/ите предложение/я се представят в отделен/отделни плик/ове с надпис "Предлагани ценови предложения". Документите, които се прилагат към техническото предложение, посочени в документацията на поръчката, когато се отнасят до повече от една обособена позиция, могат да се приложат към техническото предложение за обособената позиция с най-малък номер и да не се прилагат към техническите предложения по останалите обособени позиции за които се отнасят. В този случай на самия документ се посочва за кои обособени позиции се отнася.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва