Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И - 8675 26/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00085-2016-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Елисавета Михайлова, Веселина Христова +359 29225214
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

http://www.vma.bg/

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”
09100000      
Доставки

Предметът на настоящата поръчка е доставка на гориво за отопление - газьол, с включена транспортна такса, за нуждите на подчинени структури на ВМА в гр. Хисаря, Ловеч и Поморие, по писмени заявки на Възложителя, направени чрез координатора/рите по договора, франко склада на мястото за изпълнение, представляващо съответната подчинена структура на Възложителя с превоз на Изпълнителя. Изпълнението е за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата стойност от 212 500,00 лв. без ДДС като в този срок Възложителят има право да подава заявки за доставка на необходимото количество без да е длъжен да усвои цялата стойност. Възложителят предвижда опция за удължаване срока на договора до 6 месеца. Подробна информация за условията и сроковете за участие са посочени в одобрената документация на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
212500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42
BG315
BG34

Франко склада на съответната подчинена структура на ВМАв гр. Хисаря, Ловеч и Поморие на посочените в документацията адреси.

Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структрури на ВМА.
Срок за изпълнение на всяка писмена заявка е до 3/три/ работни дни от получаване на заявката. Количеството не може да бъде по-малко от 5000 л. Количеството и качеството на горивото се удостоверяват при всяка конкретна доставка чрез подписване на приемо- предавателен протокол от координатора/ите по договора от страна на Възложителя и на Изпълнителя. Към протокола се прилагат всички необходими документи съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
212500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прилагане на опция за продължаване на договора при неусвоен ресурс с до 6 месеца.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността. Информацията следва да включва: № на документа, дата на издаване, издател на лиценза, както и да посочат линк към съответния регистър на валидните лицензи на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документа, чрез който се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Няма.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност- Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността.
1.2. Технически и професионални способности: Участниците следва да разполагат със следния опит за изпълнение на поръчката:
1.2.1. Да имат изпълнени, през последните три години, до датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) доставки с предмет, идентичен или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка (доставка на гориво за отопление). За доставки със „сходен“ предмет на предмета на настоящата поръчка ще бъдат считани доставки на всякакъв вид течни горива.
Забележка: „изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
Участниците следва да разполагат със следните технически ресурси:
1.2.2. Да разполагат с минимум едно технически изправно специализирано транспортно средство, собствено или на лизинг, оборудвано/и с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящо на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/или еквивалент. Кодът на транспортните средства трябва да е FL.
Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:
1.2.3. Минимум едно лице, което да е преминало професионално обучение, съгласно чл. 14 от Закона за автомобилните превози и да притежава свидетелство за успешно положен изпит, в срок на валидност.


Документите, чрез които се доказва изпълнението на посочените по-горе условия са:
За изискването по т.1.1.: за доказване наличието на валиден лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България или за международен превоз на товари, участниците следва да представят информация за него, която се вписва в част ІV, раздел „А“, т. 1 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За изискването по т.1.2.1.: списък на доставките, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертата.
Списъкът се представя чрез попълване информацията в част ІV, б. „В“, т. 1б на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За изискването по т. 1.2.2.: За доказване на наличието на технически изправни специализирани транспортни средства /цистерна/ участниците следва да представят списък с описание на транспортното/ите средство/а, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на поръчката. Списъкът се представя чрез попълване информацията в част ІV, б. „В“, т. 9 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За изискването по т.1.2.3.: За доказване на наличието на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, участниците следва да представят списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката /водачите на транспортни средства/, с посочване на трите имена, квалификация, притежавани ADR свидетелства на водач, превозващ опасни товари (№, дата на издаване, валидност, издател. Списъкът се представя чрез попълване информацията в част ІV, б. „В“, т. 6, б. „а“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката е дадено в частта "Техническа спецификация. Изисквания към изпълнението" като част от одобрената документация на ОП. Определеният Изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора при подписването му в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгл. чл.111, ал.5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ВМА София, бул. Г.Софийски №3, ет.1 в административната сграда, зала 10

На отварянето на офертите могат да присъстват участници или упълномощени лица на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва