Деловодна информация
01772
0338 30/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
01772-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров 126526325
ул.Тимок №97
гр.Хасково BG422 6300 България
Деян Янков Янев +359 38665222
as_zlatarov@abv.bg +359 38624908

Интернет адрес/и

http://gp4e-haskovo.org

http://gp4e-haskovo.org/profilebuyer


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://gp4e-haskovo.org/profilebuyer
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001 % по заявка за нуждите на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково за отоплителен период 2016г./2017г.
09135100      
Доставки

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001 % по заявка за нуждите на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково за отоплителен период 2016г./2017г.
Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление с минимално съдържание на сяра – S ? 0,001 % и да отговаря на „Техническа спецификация на биодизел за отопление“ – Приложение № 4 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Качество на предлаганото гориво – да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.
При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09135100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

град Хасково, ул."Видин" №1 и ул."Тимок" №97

Общото прогнозно количество за доставка на дизелово гориво за отопление е 30 000 литра за отоплителен сезон 2016г./2017г.
Прогнозното количество дизелово гориво за отопление е разпределено по обекти на възложителя, както следва:
-общежитие към ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково – до 20 000 литра;
-ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково – до 10 000 литра.
3. Срок на изпълнение на поръчката
Срок за изпълнение на доставките: до 30.04.2017г. Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки съобразно нуждите на възложителя, по писмени заявки, но не по-късно от 3 /три/ календарни дни от получаване на заявката. Всяка фактура се придружава от приемо-предавателен протокол за доставката. Транспортните средства, с които се извършва доставката да отговарят на условията за превоз на такива товари и да бъдат оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да представи Списък за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, които отговарят на изискванията за автомобилен превоз на опасни товари, с посочване на:
а/държавен контролен номер на транспортното средство;
б/вид на транспортното средство (съгласно „Свидетелство за регистрация”);
в/номер и дата на издаване на „Удостоверение за одобрение на пътни транспортни средства, превозващи определени опасни товари”;
г/номер и дата на „Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване” за измервателно/и средство/а в транспортното средство.
Списъкът се попълва по приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т.9) като се посочват транспортните средства за изпълнение на поръчката, които са на разположение на участника.


Участникът да разполага с подходящи технически средства за осъществяване доставката на горивата на посочените от Възложителя места. Участникът да разполага минимум с 1 /една/ автоцистерна за доставка и превоз на дизелово гориво, която да отговаря на условията за превоз на такива товари и да бъде оборудвана с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и да притежава документ от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието и с изискванията на ADR (Европейска спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата). Измервателните уреди да са с възможност за отчитане на малки количества гориво.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на „Проф.д-р Асен Златаров“ на адрес: гр.Хасково, ул. „Тимок“ № 97

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва