Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И 7813 21/09/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
21/09/2016 (дд/мм/гггг)
00085-2016-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
Кръстина Митова маг.фармацевт сектор „Маркетинг и медицинско снабдяване”, Отдел „Фармация и медицински маркетинг” +359 29225087
mml@vma.bg +359 29225012

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарства
33600000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове лекарствени продукти, обособени в 68 обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество лекарствени продукти до болничните аптеки /складове/ на възложителя в градовете: София, Варна, Пловдив, Плевен, Сливен и и Военномедицинска база – Ловеч.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9374211.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3;МБАЛ–Варна ул. Христо Смирненски №3;МБАЛ–Пловдив ул.Хр. Ботев № 81;МБАЛ–Плевен ул.Георги Кочев №6;МБАЛ – Сливен ул. „Пушкин”№2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Propafenone, Solution for injection, 35 mg/10 ml, mg, 300 бр.
Sodium nitroprusside, Solution for infusion, 30 mg 5 ml, mg, 30 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
501.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2.Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Immunoglobulin Human Normal Solution for infusion 100 mg/ml - 50 ml mg бр. 150
Immunoglobulin Human Normal Solution for infusion 100 mg/ml - 100 ml mg бр. 20
Immunoglobulin Human Normal Solution for infusion 100 mg/ml - 200 ml mg бр. 10
Human Prothrombin Complex Powder and solvent for solution for injection 500 IU бр. 50
Human albumin Solution for infusion 200 g/l - 50ml ml бр. 1000
Human albumin Solution for infusion 200 g/l - 100 ml ml бр. 3500
Human albumin Solution for infusion 50 g/l - 250 ml ml бр. 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
503926.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 3 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Heparin Solution for injection 5000IU/ml - 5ml IU бр. 6000
Ciprofloxacin Concentrate for solution for infusion 10 mg/ml -10 ml mg бр. 18000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50130      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 4 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Oxycodone hydrochloride/ Naloxone hydrochloride Prolonged?release tablet 5mg/2.5mg mg табл. 2500
Oxycodone hydrochloride/ Naloxone hydrochloride Prolonged?release tablet 10mg/5mg mg табл. 10000
Oxycodone hydrochloride/ Naloxone hydrochloride Prolonged?release tablet 20 mg/10 mg mg табл. 10000
Oxycodone hydrochloride/ Naloxone hydrochloride Prolonged?release tablet 40mg/20mg mg табл. 10000
bendamustine hydrochloride Powder for concentrate for solution for infusion 100 mg mg бр. 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
188357.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 5 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Denosumab Solution for injection 120 mg/1.7ml mg бр. 200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
106401.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 6 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Diphenhydramine hydrochlorid ointment 20 mg/g - 30 g mg бр. 100
Dexamethasone 0.4 mg,Lidocaine hydrochloride 20 mg 0 Chlorchexidine dichidrochloride 0.5 mg Uretral emulsion, 0,4 mg/20 mg/10 mg mg бр. 400
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2249.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 7 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
"Levodopa
Benserazide hydrochloride" Dispersible tablet 100 mg/25 mg mg табл. 500
"Levodopa
Benserazide hydrochloride" Prolonged?release capsule, hard 100 mg/25 mg mg табл. 500
"Levodopa
Benserazide hydrochloride" Tablet 200 mg/50 mg mg табл. 500
Peginterferon alfa-2a Solution for injection 135 mсg/0,5 ml mcg бр. 50
Peginterferon alfa-2a Solution for injection 180 mcg/0,5 ml mcg бр. 50
Isotretinoin caps. 20 mg капс. 150
Midazolam Solution for injection 5mg/ml - 3 ml mg бр. 25000
Erythropoietin Solution for injection 2000 IU/0,3 ml IU бр. 60
Erythropoietin Solution for injection 3000 IU/0,3 ml IU бр. 60
Erythropoietin Solution for injection 4000 IU/0,3 ml IU бр. 60
Phytomenadione Solution for injection 10 mg бр. 16000
Tocilizumab Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml - 4 ml mg бр. 20
Tocilizumab Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml - 10 ml mg бр. 10
Tocilizumab Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml - 20 ml mg бр. 10
Calcitriol Capsule, soft 0.25 mcg оп. 1000
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta Solution for injection 50 µg/0,3 ml бр. 10
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta Solution for injection 75 µg/0,3 ml бр. 10
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta Solution for injection 100 µg/0,3 ml бр. 10
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta Solution for injection 150 µg/0,3 ml бр. 10
Bevacizumab Concentrate for solution for infusion 25 mg/ml-16 ml mg фл. 400
Trastuzumab Solution for injection 600 mg/5 ml mg бр. 100
Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil/ Capsule, hard 250 mg капс. 2500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1117950.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 8 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Sirolimus Coated tablet 1 mg табл. 300
Cefoperazon/Sulbactam Powder for solution for injection 1 g/1 g g бр. 12000
Amicillin; Sulbactam powder for solution for injection 1,0 g/0,5 g бр. 10000
Alprazolam Tablet 0.5 mg бр. 300
Clindamycin Capsule, hard 150 mg капс. 480
Clindamycin Capsule, hard 300 mg капс. 16000
Epirubicin Solution for injection 2 mg/ml - 25 ml mg/ml бр. 1000
Latanoprost Eye drops, solution 50 mcg/ml - 2,5 ml mcg mcg бр. 300
Latanoprost; Timolol Eye drops, solution 0,125 mg/12,5mg - 2,5 ml mg mg бр. 20
Methylprednisolone Suspension for injection 40 mg/ml бр. 2500
Parecoxib Powder and solvent for solution for injection 40 mg mg бр. 300
Ziprasidone Capsule, hard 40 mg mg капс. 140
Voriconazole Powder for solution for infusion 200 mg бр 600
Sertraline Film?coated tablet 50 mg табл. 280
Pegaptanib sodium Solution for injection 0.3 mg бр. 5
Sunitinib Capsule, hard 12.5 mg капс. 600
Sunitinib Capsule, hard 25 mg капс. 900
Sunitinib Capsule, hard 50 mg капс. 900
Exemestane Film?coated tablet 25 mg табл. 300
Anidulafungin Powder for concentrate for solution for infusion 100 mg бр. 60
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
740812.77      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 9 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Piperacillin, Tazobactam Powder for solution for injection/infusion 4 g/0,5 g g бр. 6000
Pantoprazole (as pantoprazole sodium sesquihydrate Powder for solution for injection 40 mg/10 ml mg бр. 10000
Amoxicillin clavulunate Film?coated tablet 875 mg/125 mg mg табл. 2800
Meropenem Powder for solution for injection/infusion 1000 mg бр. 15000
Clarithromycin Powder for solution for injection 500 mg бр. 1500
Levofloxacin Film?coated tablet 500 mg табл. 10000
Acetylsalicylic acid gastro-resistant tablets 100 mg табл. 15000
Salbutamol Pressurised inhalation, suspension 0,1 mg/dose - 200 doses mg оп. 50
Irbesartan / Hydrochlorothiazide Film?coated tablet 150 mg/ 12,5 mg mg табл. 1500
Irbesartan / Hydrochlorothiazide Film?coated tablet 300 mg/ 12,5 mg mg табл. 900
Valsartan / Hydrochlorothiazide Film?coated tablet 160 mg/12,5 mg mg табл. 1500
Letrozole Film?coated tablet 2.5 mg табл. 600
Verapamil Coated tablet 80 mg табл. 2500
Verapamil Prolonged?release tablet 240 mg табл. 1000
Cefepime Powder for solution for injection/infusion 1 g бр. 10000
Sodium chloride Solution for injection 9 mg/ml - 10 ml ml бр. 1000
Isosorbide mononitrate Prolonged?release tablet 40 mg табл. 900
Isosorbide mononitrate Prolonged?release tablet 60 mg табл. 900
Anastrozole Film?coated tablet 1 mg табл. 560
Exemestane Film?coated tablet 25 mg табл. 900
Levodopa /Carbidopa Prolonged?release tablet 200 mg/50 mg табл. 500
Esomeprazole Powder for solution for injection/infusion 40 mg бр. 8000
Voriconazole Powder for solution for infusion 200 mg бр. 500
Dexketoprofen Solution for injection 50 mg/2 ml mg бр. 5000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
461746.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 10 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Amikacin sulphate Solution for infusion 2,5 mg/ml -100 ml бр. 500
Amikacin sulphate Solution for infusion 5 mg/ml -100 ml mg бр. 15000
Amikacin sulphate Solution for infusion 10 mg/ml -100 ml mg бр. 1000
Paracetamol Solution for infusion 10mg/ml - 100 ml бр. 12000
Glucose solution for infusion 10% пластмасов екофлакон 100 g/l - 500 ml ml бр. 4500
Glucose solution for infusion 5% , пластмасов екофлакон 50 g/l - 500 ml ml бр. 30000
Combination Hartman solution for infusion , пластмасов екофлакон 500 ml бр. 3000
Sodium chloride solution for infusion 0,9% - 100 ml, пластмасов екофлакон Sodium Chloride 9 g/l- 100 ml ml бр. 150000
Sodium chloride solution for infusion 0,9% - 250 ml, пластмасов екофлакон Sodium Chloride 9 g/l- 250 ml ml бр. 45000
Sodium chloride 0,9% solution for infusion 500 ml, пластмасов екофлакон Sodium Chloride 9 g/l- 500 ml ml бр. 75000
Sodium chloride solution for infusion 0,9% - 1000 ml, пластмасов екофлакон Sodium Chloride 9 g/l- 1000 ml ml бр. 30000
Sodium chloride; Potassium chloride; Calcium chloride solution for infusion - 500 ml, пластмасов екофлакон 0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 g/l - 500 ml ml бр. 55000
Sodium chloride; Potassium chloride; Calcium chloride solution for infusion - 1000 ml, пластмасов екофлакон 0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 g/l - 1000 ml ml бр. 14000
Sodium hydrogen carbonate Concentrate for solution for infusion 8,4 g/100 ml - 20 ml mg бр. 6000
Water for injection iniectabilia - 500 ml sol.inf., пластмасов екофлакон 500 ml бр. 10000
Mannitol Solution for infusion пластмасов екофлакон 150g/l-500 ml mg бр. 2500
Combination Sodium chloride + Glucosa 5% Solution for infusion пластмасов екофлакон 5%+0,9%-500ml ml бр. 25000
Glucose solution for infusion 5% - 250 ml, пластмасов екофлакон 50 g/l - 250 ml ml бр. 1000
Poly (O- 2 - hydroxyethyl) starch, Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium acetate trihydrate, Malic acid. Solution for infusion пластмасов екофлакон 100 mg/ml ml бр. 2000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
724692.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 11 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Metamizole sodium Solution for injection 1000 mg/2ml бр. 40000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 12 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Meropenem (as Meropenem trihydrate) Powder for solution for injection/infusion 1000 mg бр. 15000
Levofloxacin Solution for infusion 5 mg/ml - 100 ml mg бр. 6000
Metronidazole Solution for infusion 500 mg/100 ml - 100 ml mg бр. 5000
Purified soybean oil Emulsion for infusion 0,2 g/ml - 500 ml бр. 60
Gemcitabine Powder for solution for infusion 38 mg/ml, 1000 mg/vial, 50 ml mg бр. 1000
Paclitaxel Concentrate for solution for infusion 6 mg/ml - 50 ml mg бр. 100
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
214181.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 13 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Human fibrinogen, Aprotinin, Human thrombin, Calcium Chloride Powders and solvens for sealant 2 ml, бр. 20
Human fibrinogen, Aprotinin, Human thrombin, Calcium Chloride Powders and solvens for sealant 4 ml, бр. 20
Human fibrinogen, Aprotinin, Human thrombin, Calcium Chloride Powders and solvens for sealant 10 ml бр. 20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37099.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 14 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Ferric carboxymaltose Solution for injection/infusion 50 mg iron/ml - 2 ml mg бр. 10
Ferric carboxymaltose Solution for injection/infusion 50 mg iron/ml - 10 ml mg бр. 30
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5345.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 15 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Dacarbazine Powder for solution for injection 200 mg бр. 300
Doxorubicin hydrochloride Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for infusion 50 mg,бр. 100
Pyridostigminе Tablet 60 mg табл. 1500
Desmopressin acetate Tablet 0.2 mg табл. 3000
Olanzapine Orodispersible tablet 15 mg табл. 1500
Olanzapine Orodispersible tablet 20 mg табл. 1500
Rosuvastatin 20 mg film-coated tablets x 30 20 mg табл. 1500
Rosuvastatin Film?coated tablet 10 mg табл. 1500
Zoledronic acid Concentrate for solution for infusion 4mg/5ml mg бр. 500
Levofloxacin Solution for infusion 5 mg/ml - 100 ml mg бр. 3000
Calcitriol capsule soft 0,25 mcg капс. 600
Paricalcitol Capsule, soft 1 mcg капс. 560
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
128649.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 16 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Sugammadex sodium Solution for injection 100 mg/ml - 2 ml mg бр. 200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27990.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 17 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Carbidopa, Levodopa Tablet 25mg/250 mg табл. 490
Temozolomide Capsule, hard 100 mg капс. 150
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3733      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 18 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Lipegfilgrastim Solution for injection 6 mg/0,6 ml бр. 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69932.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 19 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Carvedilol Film?coated tablet 6.25 mg табл. 1500
Carvedilol Film?coated tablet 12.5 mg табл. 1500
Moxonidine Film?coated tablet 0.2 mg табл. 2400
Moxonidine Film?coated tablet 0.3 mg табл. 600
Moxonidine Film?coated tablet 0.4 mg табл. 210
Magnesium orotate Tablet 500 mg табл. 2000
Magnesium orotate Tablet 500 mg табл. 1000
Lisinopril Tablet 5 mg табл. 1500
Lisinopril Tablet 10 mg табл. 3000
Gabapentin Capsule, hard 300 mg капс. 3000
Gabapentin Capsule, hard 400 mg капс. 3000
Gabapentin Film?coated tablet 600 mg табл. 600
Sotalol hydrochloride Tablet 160 mg табл. 600
Sotalol hydrochloride Tablet 160 mg табл. 1500
Amlodipine (as amlodipine besylate) Tablet 10 mg табл. 900
Amlodipine (as amlodipine besylate) Tablet 5 mg табл. 6000
Benfothiamine; Pyridoxine coated tablets 100 mg/ 100 mg табл. 1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4848.37      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 20 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Torasemide tablet 200 mg табл. 1500
Zofenopril Film?coated tablet 7.5 mg табл. 1800
Nebivolol Tablet 5 mg табл. 1400
Febuxostat film coated tabl. 80 mg табл. 280
Febuxostat film coated tabl. 120 mg табл. 280
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4974.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 21 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Levodopa /carbidopa/entacapone Film?coated tablet 200mg/ 50 mg/ 200 mg mg табл. 150
Levodopa/carbidopa/entacapone Film?coated tablet 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg mg табл. 150
Levodopa/carbidopa/entacapone Film?coated tablet 100 mg/ 25 mg/ 200 mg mg табл. 150
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
420.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 22 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Ulipristal acetate Tablet 5 mg табл. 280
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2359.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 23 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Paclitaxel Concentrate for solution for infusion 6 mg/ml - 50 ml mg фл. 200
Cisplatin Concentrate for solution for infusion 1 mg/ml - 50 ml mg фл. 600
Bicalutamide Film?coated tablet 50 mg табл. 600
Oxaliplatin Concentrate for solution for infusion 5 mg/ml - 20 ml mg фл. 600
Doxorubicin hydrochloride Concentrate for solution for infusion 2 mg/ml-25 ml mg фл. 100
Docetaxael Concentrate for solution for infusion 80 mg/4 ml mg фл. 600
Docetaxael Concentrate for solution for infusion 160 mg/8 ml mg фл. 100
Terazosin Tablet 2 mg табл. 560
Terazosin Tablet 5 mg табл. 560
Gemcitabine Concentrate for solution for infusion 100 mg/ml-10 ml mg фл. 600
Donepezil hydrochloride Film?coated tablet 10 mg табл. 300
Quetiapine Film?coated tablet 200 mg табл. 1800
Quetiapine Prolonged?release tablet 300 mg табл. 600
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69324.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 24 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Rivaroxaban Film?coated tablet 15 mg табл. 560
Rivaroxaban Film?coated tablet 20 mg табл. 840
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4817.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 25 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Betahistine dihydrochloride tablet 16 mg табл. 2700
Betahistine dihydrochloride tablet 24 mg табл. 1800
Venlafaxine Prolonged?release capsule, hard 75 mg капс. 900
Aripiprazole Tablet 15 mg табл. 1500
Cefoperazone, Sulbactam Powder for solution for injection/infusion 1 g/1 g g бр. 15000
Amisulpride Tablet 400 mg табл. 600
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
154858.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 26 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Valproic acid Prolonged?release tablet 300 mg табл. 2000
Valproic acid Prolonged?release tablet 500 mg табл. 18000
Sodium Valproate Solution for injection/infusion 100 mg/ml-5 ml mg бр. 8000
Carbamazepine Tablet 300 mg табл. 1000
Carbamazepine Tablet 600 mg табл. 1000
Ethosuximide Capsule, soft 250 mg капс. 2000
Venlafaxine Prolonged?release capsule, hard 150 mg табл. 900
Venlafaxine Prolonged?release capsule, hard 75 mg табл. 900
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46214.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 27 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Sertraline Film?coated tablet 50 mg табл. 280
Atorvastatin Film?coated tablet 40 mg табл. 600
Ciprofloxacin Solution for infusion 400 mg/200 ml - 200 ml mg бр. 500
Ciprofloxacin Concentrate for solution for infusion 100 mg/10 ml mg бр. 3000
Pirindopril tertbutylamine/indapamide Tablet 2 mg/ 0,625 mg mg табл. 600
Perindopril tertbutylamine/indapamide Tablet 4 mg/ 1,25 mg mg табл. 600
Perindopril tertbutylamine/indapamide Tablet 8 mg/ 2,5 mg mg табл. 600
Esomeprazole като magnesium dihydrate gastro-resistant capsules hard 40 mg капс. 350
Candesartan cilexetil/ Hydrochorothiazide Tablet 8 mg/12,5 mg mg табл. 900
Candesartan cilexetil/ Hydrochorothiazide Tablet 16 mg/12,5 mg mg табл. 900
Candesartan Tablet 8 mg табл. 2800
Candesartan Tablet 16 mg табл. 2800
Lansoprazole gastro-resistant capsules 30 mg капс. 8400
Diclofenac Solution for injection 75 mg/3 ml mg бр. 1000
Pantoprazole (Pantoprazole sodium sesquihydrate) gastro resistant tablets 40 mg x 14 40 mg табл. 280
Pantoprazole (Pantoprazole sodium sesquihydrate) gastro resistant tablets 20 mg x 14 20 mg табл. 2800
Pantoprazole (Pantoprazole sodium sesquihydrate) gastro resistant tablets 20 mg x 28 20 mg табл. 14000
Pentoxifylline prolonged release tablet 400 mg x 20 400 mg табл. 8000
Pentoxifylline Solution for injection/infusion 20 mg/ml - 5 ml mg бр. 500
Pyrazinamide Tablet 500 mg табл. 500
Rosuvastatin Film?coated tablet 10 mg табл. 3000
Rosuvastatin Film?coated tablet 15 mg табл. 3000
Rosuvastatin Film?coated tablet 20 mg табл. 1500
Rosuvastatin Film?coated tablet 30 mg табл. 900
Sulfasalazine Gastro?resistant tablet 500 mg табл. 1000
Tamsulosin Modified?release capsule, hard 0.4 mg капс. 300
Telmisartan Tablet 80 mg табл. 2800
Telmisartan Tablet 80 mg табл. 700
Telmisartan Tablet 40 mg табл. 1400
Simvastatin Film?coated tablet 10 mg табл. 1400
Simvastatin Film?coated tablet 20 mg табл. 1400
Simvastatin Film?coated tablet 40 mg табл. 840
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17407.24      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 28 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Calcipotriol Betamethasone Gel 50mcg/g + 0,5mg/g -15 g g бр. 200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3391.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 29 29
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Filgrastim Solution for injection/infusion 30 MIU/ 0,5 ml mg бр. 1000
Imipenem / Cilastatin Powder for solution for infusion 500 mg/500 mg - 20 ml mg бр. 12000
Epoetin zeta Solution for injection 2000 IU/0.6 ml бр. 600
Epoetin zeta Solution for injection 3000 IU/0.9 ml бр. 504
Epoetin zeta Solution for injection 4000 IU/0.4 ml бр. 1200
Epoetin zeta Solution for injection 6000 IU/0.6 ml бр. 60
Epoetin zeta Solution for injection 10000 IU/1,0 ml бр. 420
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
243187.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 30 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Colistimethate sodium Powder for solution for injection/infusion 2 MIU бр. 1000
Colistimethate sodium Powder for solution for injection/infusion 1 MIU бр. 6000
Pemetrexed Powder for concentrate for solution for infusion 500 mg бр. 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
358373.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 31 31
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Valaciclovir Film?coated tablet 500 mg табл. 500
Ofatumumab Concentrate for solution for infusion 1000 mg (20 mg/ml), 50 ml mg бр. 20
Chlorambucil Film?coated tablet 2 mg табл. 3750
Mercaptopurine Tablet 50 mg табл. 3750
Dabrafenib Capsule, hard 75 mg капс. 1440
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
262104.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 32 32
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Propafenone Film?coated tablet 150 mg табл. 6000
Ibuprofen prolonged release tablets 800 mg табл. 6000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2658      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 33 33
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Escitalopram Film?coated tablet 10 mg табл. 560
Escitalopram Film?coated tablet 20 mg табл. 280
Levofloxacin Film?coated tablet 500 mg табл. 2100
Cefpodoxime proxetil) Film?coated tablet 200 mg табл. 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3975.49      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 34 34
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Olanzapine Film?coated tablet 10 mg табл. 1680
Olanzapine Film?coated tablet 5 mg табл. 840
Venlafaxine Prolonged?release capsule, hard 150 mg капс. 2800
Venlafaxine Prolonged?release capsule, hard 75 mg капс. 4200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2359.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 35 35
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Duloxetine Gastro?resistant capsule, hard 60 mg капс. 900
Aripiprazole Tablet 15 mg табл. 840
Thiamine, Pyridoxine, Cyanocobalamin Solution for injection 100 mg/100 mg/1 mg - 2 ml бр. 500
Phenytoin Solution for injection 50 mg/ml - 5 ml бр. 100
Phenytoin Tablet 100 mg x 100 100 mg оп. 5000
Nebivolol Tablet 5 mg оп. 1500
Acetylsalicylic acid Gastro?resistant tablet 100 mg x 40 100 mg оп. 4000
Metamizole sodium bottle - 20 ml 500mg/ml бр. 50
Metamizole sodium Powder for oral solution 250 mg бр. 1500
Ibuprofen Film?coated tablet 400 mg бр. 5000
Piracetam Capsule, hard 400 mg бр. 6000
Piracetam Capsule, hard 800 mg бр. 3000
Acetylcystein Powder for oral solution 200 mg бр. 4000
Acetylcysteine Powder for oral solution 600 mg бр. 2000
Hydrogen peroxide solution 3 per cent sol.cut. 3% - 1000 ml бр. 4000
Ethacridine lactate 0.1% sol.cut. - 1000 ml бр. 550
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30288.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 36 36
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Pixantrone Powder for concentrate for solution for infusion 29 mg бр. 60
Azacitidine powder for suspension for injection 25 mg/ml mg бр. 600
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
429280.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 37 37
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Influenza vaccine, inactivated, split virion Suspension for injection 0,5 ml бр. 3 000
Meningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine Nimenrix powder and solvent for solution for injection 1 vial + prefilled syringle + 2 needles 5 mcg/5 mcg/5mcg/5mcg/44 mcg, 1 dose = 0,5 ml - 1 dose = 0,5 ml бр. 100
Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed) 160 U susp.inj. pre-filled syringe 0,5 ml бр. 100
Purified inactivated rabies vaccine, prepared on vero cells, powd.susp.inj.vial 1 dose + solv.pre-filled syr. 0,5 ml, 0,5, ml,бр. 100
Typhoid Polysaccharide vaccine sol.inj. pre-filled syr. with attached needle 0.5 ml (1 dose) 0,5 ml,бр. 200
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 38 38
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Metildigoxin Tablet 0,1 mg mg табл. 4 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
402.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 39 39
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Hexatidine 0.2 g/100 ml - 40 ml 0.2 g/100 ml бр. 50
Benzocaine ; Chlorhexidine hydrochloride lozenges 1,5mg / 5mg x 20 loz 1,5mg / 5mg бр. 2 000
Tetrahydrozoline hydrochloride drops, sol. 0.5 mg/ml -15 ml 0.5 mg/ml -15 ml бр. 20
Xylometazoline hydrochloride 0,1 % Nazal spray, sol. 10 ml бр. 20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1444.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 40 40
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Biperiden Solution for injection 5 mg/ml 1 ml бр. 300
Biperiden tabl. 2 mg бр. 5 000
Biperiden SR prolonged-release tablets 4 mg бр. 1 500
Potassium citrate; Potassium hydrogencarbonate; Citric acid Effervescent tablet бр. 22 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12760.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 41 41
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Silimarin caps. 140 mg х 20 140 mg бр. 1 000
Aescin,sodium diethylaminosalicylate gel N 40 g бр. 100
Potassium sodium hydrogen citrate granules 2.4 g/2.5 g x 280 g бр. 20
Trospium chloride coated tablets 20 mg бр. 600
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2735.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 42 42
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Glyceryl trinitrate Solution for infusion 1 mg/ml - 50 ml mg бр. 1 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11241.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 43 43
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Tyrothricin, Lidocaine, Chlorhexidine tabl. 0,5 mg/1,0 mg/1,0 mg mg бр. 1000
Hedera helix folium extractum siccum (5-7.5:1) syrup 7 mg/ml x 100 ml mg бр. 20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
589.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 44 44
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Dobutamine Solution for infusion 5 mg/ml - 50 ml mg бр. 1 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7766.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 45 45
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Naltrexone film-coated tablet 50 mg бр. 560
Midazolam Solution for injection 1 mg/ml - 5 ml mg бр. 20 000
Midazolam Solution for injection 5 mg/ml - 3 ml mg бр. 20 000
Beclometasone dipropionate / Formoterol fumarate dihydrate, 100/6 micrograms/dose, pressurised inhal. sol.x120doses,бр. 20
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
60097.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 46 46
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Cetuximab Solution for infusion 5 mg/ml - 20 ml mg бр. 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166141.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 47 47
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Human Hepatitis B immunoglobulin Solution for infusion 50 IU/ml - 10 ml IU бр. 40
Human Hepatitis B immunoglobulin Solution for infusion 50 IU/ml - 40 ml IU бр. 40
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
67194.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 48 48
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Mitotane Tablet 500 mg бр. 3000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29229      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 49 49
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Milnacipran capsule hard 25 mg оп. 560
Milnacipran capsules hard 50 mg оп. 1 120
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
647.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 50 50
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Mepivacaine hydrochloride solution for injection 30 mg/ml 30 mg/ml бр. 500
Mepivacaine hydrochloride/ Epinephrine(adrenaline) 2% special with adrenaline 1:100000 solution for injection 20 mg/0,01mg/ml 1,8 ml бр. 2 000
Articaine hydrochloride/ Adrenaline as Adrenaline tartrate with adrenaline 1:200000 solution for injection 68 mg/8,5 mcg 1,7 ml бр. 500
Articaine hydrochloride/ Adrenaline as Adrenaline tartrate with adrenaline 1:100000 solution for injection 68 mg/17 mcg 1,7 ml бр. 2 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2806.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 51 51
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Ichthammol 10% ointment 15gr. бр. 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1610      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 52 52
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Rimantadine hydrochloride tablets 50 mg бр. 10 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4133.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 53 53
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Human coagulation factor IX , II, VII, X in combination Powder and solvent for solution for injection 600 IU бр. 50
Antithrombin III Powder and solvent for solution for injection/infusion 500 IU бр. 50
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium Chloride, Magnesium Chloride Solution for peritoneal dialysis 13,6 MG/ML 1,36% w/v/ 13,6 mg/ml - 2000 ml g бр. 500
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium Chloride, Magnesium Chloride Solution for peritoneal dialysis 2,27% w/v 2,27 MG/ML - 2000 ml g бр. 300
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium Chloride, Magnesium Chloride Solution for peritoneal dialysis 3,86% w/v 38,6 mg/ml 2000 ml x 1 g бр. 300
Icodextrin, Sodium-S-lactate, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium chloride Solution for peritoneal dialysis Icodextrin 75 g/l; Sodium chloride 5.4 g/l; Calcium chloride 0.257 g/l, Magnesium chloride 0.051 g/l; Sodium lactate solution 4.5 g/l - 2000 ml g бр. 300
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41314.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 54 54
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Nilotinib Capsule, hard 150 mg капс. 5 600
Everolimus Tablet 10 mg табл. 4 500
Ruxolitinib Tablet 5 mg табл. 672
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1088065.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 55 55
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Linezolid Solution for infusion 2 mg/ml - 300 ml mg бр. 2 000
Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate Inhalation powder, pre?dispensed 50 mcg/500 mcg/ dose-60 doses UD бр. 50
Moxifloxacin (as hydrochloride) film-coated tablets 400 mg табл. 3 500
Torasemide Tablet 5 mg табл. 900
Torasemide Tablet 10 mg табл. 900
Candesartan Tablet 16 mg табл. 5 600
Candesartan Tablet 32 mg табл. 2 800
Candesartan cilexetil, hydrochlorothiazide Tablet 8 mg/12,5 mg табл. 1 400
Candesartan cilexetil, hydrochlorothiazide Tablet 16 mg/ 12.5 mg mg табл. 2 800
Voriconazole Powder for solution for infusion 200 mg бр. 400
Levofloxacin Solution for infusion 5 mg/ml - 100 ml mg фл. 4000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
171246.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 56 56
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Gadobutrol Solution for injection 1mmol/ml -7,5 ml ml бр. 50
Gadobutrol Solution for injection 1mmol/ml - 15 ml ml бр. 50
Gadopentetic acid; Dimeglumine salt Solution for injection 469 mg/ 1 ml - 20 ml mg бр. 300
Iopromide Solution for injection/infusion 370mg/ml-50 ml mg бр. 2 000
Iopromide Solution for injection/infusion 370mg/ml-100 ml mg бр. 1 000
Iopromide Solution for injection/infusion 370mg/ml-200 ml mg бр. 300
Regorafenib film-coated tablets 40 mg оп. 2 016
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
385379.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 57 57
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Torasemide Prolonged?release tablet 5 mg табл. 1 500
Torasemide Prolonged?release tablet 10 mg табл. 3 000
Triflusal Capsule, hard 300 mg капс. 3 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1630      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 58 58
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Azelastine drops eye 0.05 % - 10 ml бр. 50
Dexamethasone drops eye 0.1% - 1 mg/ml - 10 ml бр. 50
Diclofenac drops eye 1 mg/ml - 10 ml бр. 50
Timolol drops eye 0,5 % drops 5 ml бр. 50
Ofloxacin drops eye 3 mg/ml - 10 m бр. 50
Tetryzoline drops eye 0.05% 10 ml бр. 100
Tropicamide drops eye 1 % solution 10 ml x 1 бр. 250
Latanoprost Eye drops, solution 50 mcg/ml - 2,5 ml mcg бр. 100
Potassium iodide Eye drops solution, 2 % 5 ml бр. 50
Retinol palmitat, Alpha-tocopherol, Carmellose 0.3% drops eye 1000 IU/ml - 10 ml бр. 50
Oxybuprocaine drops eye 4 mg/ml - 10 ml бр. 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5060.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 59 59
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Fentanyl sublingual tablets 67 mcg табл. 800
Fentanyl sublingual tablets 133 mcg табл. 800
Fentanyl sublingual tablets 267 mcg табл. 800
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21561.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 60 60
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Methotrexate Concentrate for solution for infusion 100 mg/ml - 10 ml mg бр. 100
Methotrexate Solution for injection 10 mg/ml, 5 ml mg бр. 800
Methotrexate tablets 2,5 mg табл. 2500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5316.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 61 61
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Brentuximab vedotin Powder for concentrate for solution for infusion 50 mg фл. 60
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
362244      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 62 62
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Eplerenone Film?coated tablet 50 mg табл. 3000
pemetrexed Concentrate for solution for infusion 25 mg/ml - 20 ml mg фл. 150
pemetrexed Concentrate for solution for infusion 25 mg/ml - 40 ml mg фл. 150
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
319581.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 63 63
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Cabazitaxel Concentrate and solvent for solution for infusion 60 mg фл. 24
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
173692.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 64 64
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Ramucirumab Concentrate for solution for infusion 10 mg/ml – 10 ml mg фл. 50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58584.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 65 65
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Vandetanib Film?coated tablet 100 mg табл. 180
Vandetanib Film?coated tablet 300 mg табл. 360
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
115142.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 66 66
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
Afatinib Film?coated tablet 30 mg табл. 336
Afatinib Film?coated tablet 40 mg табл. 672
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
110361.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 67 67
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на Enzalutamide Capsule, soft 40 mg капс. 1344
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
65178.74      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция 68 68
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG421
BG314
BG342
BG315

МБАЛ–София бул. Св. Г. Софийски №3; МБАЛ–Варна ул. Хр.Смирненски № 3; МБАЛ–Пловдив ул. Хр. Ботев №81; МБАЛ–Плевен, ул. „Г. Кочев” №6;МБАЛ – Сливен, ул.„Пушкин” №2;Военномедицинска база Ловеч ВФ 28080.

Доставка на следните лекарствени продукти:
articaine, epinephrine Solution for injection 40mg/ml/0,012 mg/ml - 1,7 ml бр. 1000
articaine, epinephrine Solution for injection 40 mg/ml/0,006 mg/ml - 1,7 ml бр. 1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1272      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При необходимост от продължаване на доставките, възложителят може да удължи срока на договора с до 6 м. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор , който е публикуван в Профила на купувача на възложителя.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изискване за икономическо и финансово състояние.

Възложителят няма изискване за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, придобит през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.
2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.
3. Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или еквивалентен документ за продуктите, регистрирани по реда на ЗЛПХМ.
4. Участникът да е получил разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или еквивалентен за продуктите, регистрирани по реда на ЗМИ.
5. Участникът да е получил Лицензия по реда на ЗКНВП, за лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 на ЗКНВП.
6. Участникът, когато не е производител, да е упълномощен от фирмата производител или неин официален представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на България.
7. Участникът да разполага със служители, с образователно квалификационна степен магистър-фармацевт.
8. Участникът да разполага с техническа възможност за доставката на лекарства, при отправяне на спешни заявки в рамките на 2 часа, до съответните аптеки/склад на възложителя, намираща се на посочените в настоящата документация адреси.


1. През последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, участникът да има изпълнени минимум две доставки на лекарствени продукти.
2. Участникът да разполага със сертифакат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата.
3. Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или еквивалентен документ за продуктите, регистрирани по реда на ЗЛПХМ.
4. Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или еквивалентен за продуктите, регистрирани по реда на ЗМИ.
5. Участникът да притежава Лицензия по реда на ЗКНВП, за лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 на ЗКНВП.
6. Участникът, когато не е производител, да притежава оторизация от фирмата производител или неин официален представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на България.
7. Участникът да разполага с минимум 2-ма служители, с образователно квалификационна степен магистър-фармацевт.
8. Участникът да разполага със складова/и база/и в близост до местоизпълнението на поръчката, гарантиращо доставката на лекарства, при отправяне на спешни заявки в рамките на 2 часа, до съответните аптеки/склад на възложителя, намираща се на посочените в настоящата документация адреси.
При подаване на офертата информацията, свързана с критериите за подбор се предоставя в ЕЕДОП.
При сключване на договор или при поискване в хода на провеждане на процедурата се представят следните документи, които доказват съответствието с минималните изисквания на възложителя:
а/ доказателства за изпълнени доставки, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата - под формата на удостоверения, издадени от получателя на услугата и/или списък с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за изпълнените дейности;
б) валиден сертификат за въведена система система за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата;
в) разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или еквивалентен документ за продуктите, регистрирани по реда на ЗЛПХМ;
г) разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или еквивалентен за продуктите, регистрирани по реда на ЗМИ;
д) Лицензия по реда на ЗКНВП, за лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 на ЗКНВП
е) оторизационно писмо, с което участникът, определен за изпълнител /когато не е производител/ е упълномощен от фирмата производител или неин официален представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на България;
ж) списък на магистър-фармацевтите, работещи по трудови или приравнени на трудови правоотношения във фирмата на участника.
з) списък на складова/и база/и на участника, определен за изпълнител.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставката се осъществява след заявка, в срок до 24 ч., а при спешност до 2 ч. Лекарствата се транспортират в подходяща опаковка, гарантираща запазването на целостта, свойствата и качеството им. Продуктите трябва да са с остатъчен срок на годност, при доставката, не по-малък от 50% от срока, указан върху опаковката. Продуктите, които са регистрирани като лекарства, следва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ, а тези, които са регистрирани като медицински изделия - на изискванията на ЗМИ. Предложените лекарствени продукти да са разрешени за употреба, съгласно ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) №726/2004г. Посочените прогнозни количества е възможно да бъдат променяни в зависимост от нуждите на Възложителя, който не поема ангажимент да заявява прогнозното количество и може да се отказва от дадени видове лекарства. В случай, че изпълнителят не извърши доставка, възложителят закупува недоставеното количество от друг доставчик, като изпълнителят дължи неустойки.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 044-072349
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на ВМА, гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1-3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще острани от участие в процедурата и:
• участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по пар. 14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg
б) относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 8119 443.
4. Гаранцията за изпълнение на договора се представя, в една от посочените в ЗОП форми по избор на изпълнителя, преди сключване на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 4 на сто от стойността на договора.
5. Цената на продуктите по конкретната заявка се заплаща от Възложителя на Изпълнителя в срок до 60 /шестдесет/ дни след датата на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и оригинал на фактура, издадени въз основа на писмената заявка по настоящия договор.
6. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Предвид на това, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, документите, изисквани от възложителя, с изключение на Техническото и Ценово предложение, се представят в един екземпляр, отнасящ се до всички обособени позиции. Техническото и ценово предложение се представят по отделно за всяка една обособена позиция. Техническото/ите предложение/я се поставят в опаковката с офертата, а ценовото/ите предложение/я се представят в отделен/отделни плик/ове с надпис "Предлагани ценови предложения".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва