Деловодна информация
00109
ИЗ-00-2382 29/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2016 (дд/мм/гггг)
00109-2016-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Лилия Малешевска - старши юрисконсулт +359 73867714
lmaleshevska@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

www.blgmun.com

http://www.blgmun.com/cat175/2572/ZOP-2016-22.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.blgmun.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: "Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград"
79800000      
Услуги

„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: „Техничска помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници;
Обособена позиция №2 Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки.”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22817000      
22462000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Благоевград

В обхвата на дейността попада изпълнението на конкретните мерки за представяне на проекта, неговата същност, цели и очаквани резултати. Целта на дейността е осигуряване на максимално информационно покритие в Община Благоевград и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. за реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за цялата общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта.
Мерките ще се прилагат съгласно Правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕП и Съвета от 17.12.2013 г., Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. и задълженията на бенефициента за осигуряване на информация и публичност.
Планирани е следнате мерки:
? Изработване на 4 броя плакати с информация по проекта
? Изработване на 110 броя работни бележници
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
47

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: „Техничска помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“

При обявяване на настоящата обществена поръчка, финансирането за изпълнение на същата е осигурено в съответствие с Договор №BG16RFOP001-8.001-0019-C01/15.06.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39295200      
30192121      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Благоевград

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет:
„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: „Техничска помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособени позиции:
Обособена позиция №2 Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки
За изпълнението на дейностите по информация и публичност са планирани следните мерки:
? Изработване на 25 броя брандирани чадъри
?Изработване на 200 броя химикалки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
650.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
42

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Техничска помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“

При обявяване на настоящата обществена поръчка, финансирането за изпълнение на същата е осигурено в съответствие с Договор №BG16RFOP001-8.001-0019-C01/15.06.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да докаже, че има опит в организиране и провеждане на събития, печатане на печатни изделия, изработване на публикации, на рекламни/информационни/печатни материали и/или брошури. Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, за всяка от обособените позиции.
За Обособена позиция №1 „Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници” за дейност идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира услуга, свързана с „Печатане на печатни изделия, изработване на рекламни/информационни/печатни материали и/или брошури/тефтери”
За Обособена позиция №2 „Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки”, за дейност идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира услуга, свързана с „Изработване на чадъри, рекламни/информационни/печатни материали”.
2. Изпълнителят трябва да осигури необходимата професионална квалификация и практически опит за осъществяване на дейностите по настоящата поръчка. Изпълнителят трябва да предложи екип от ключови експерти (експертен състав), които да отговарят за координацията и реализирането на проекта, включително отчитането пред Възложителя.


1. Участникът следва да докаже, че има опит в организиране и провеждане на събития, печатане на печатни изделия, изработване на публикации, на рекламни/информационни/печатни материали и/или брошури. Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка.
2. Изпълнителят трябва да осигури необходимата професионална квалификация и практически опит за осъществяване на дейностите по настоящата поръчка. Изпълнителят трябва да предложи екип от ключови експерти (експертен състав), които да отговарят за координацията и реализирането на проекта, включително отчитането пред Възложителя, както следва:
? Ключов експерт „Ръководител екип“
Изисквания за образование, квалификация и опит:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „магистър” или еквивалентна;
- най - малко 3 години специфичен опит в провеждането на комуникационни и рекламни кампании, включващи: организиране и/или провеждане на публични мероприятия, семинари, обучения, (прес)конференции и/или услуги за реализиране на мерки за публичност (напр. дискусионни форуми, кръгли маси, национални конференции, рекламни кампании) и изработване, дизайн и разпечатване на информационни материали.
? Ключов експерт „ Връзки с обществеността”
Минимални изисквания за образование, квалификация и опит:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” или еквивалентна в една от следните области: връзки с обществеността, публична комуникация, журналистика, публична администрация, социология, филология или еквивалентна;
? Ключов експерт „Графичен дизайн”
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум „магистър” или еквивалентна образователна степен в някоя от следните области: „Технически науки”, „Природни науки, математика и информатика”, „Изкуства” или еквивалент.
- Най-малко 3 години специфичен практически опит в областта на графичния дизайн и изработване на рекламни/печатни материали.
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.
Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.
3. Доказване на технически и професионални способности:
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):
- списък на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;
- списък на технически лица/експертите, който следва да съдържа информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК;Продължава в VI.3 Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/04/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/10/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Община Благоевград, зала №101

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.2.2:е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44,ал.5 от ЗОП;е установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.2 Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, които да обезпечи изпълнението на договора.Гаранцията по ОП №1, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 2 на сто от стойността му.
Гаранцията по ОП №2, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5 на сто от стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:1. парична сума;2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва