Деловодна информация
00085ВМА
И-6839 04/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
04/08/2016 (дд/мм/гггг)
00085-2016-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
инж. Анна Кръстева +359 29225388
anna.krasteva@vma.bg +359 29523311

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военномедицинска академия 129000273
бул. Св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
Огняна Димитрова Никодимова +359 29225527
anna.krasteva@vma.bg +359 29523311

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –
33100000      
Доставки

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 – Дефибрилатор; Обособена позиция 4 – Портативни ЕКГ апарати; Обособена позиция 5 – Реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил; Обособена позиция 6 – Медицинско оборудване за медицинска полева палатка
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
236666.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на aнестезиологичен апарат 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33172100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВМА, МБАЛ-София, ул. Георги Софийски 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на aнестезиологичен апарат - 2бр.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок (П2)    20%
Допълнителни възможности и функции (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
52500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пациентен монитор 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33195100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВМА, МБАЛ-София, ул. Георги Софийски 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пациентен монитор-10бр.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок (П2)    20%
Допълнителни възможности и функции (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дефибрилатор 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33172200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВМА. МБАЛ-София, ул. Георги Софийски 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дефибрилатор-10бр.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок (П2)    20%
Допълнителни възможности и функции (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
56666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на портативни ЕКГ апарати 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33123230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВМА, МБАЛ-София, ул. Георги Софийски 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на портативни ЕКГ апарати-10бр.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок (П2)    20%
Допълнителни възможности и функции (П3)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
20833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33172200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВМА, МБАЛ_София, ул. Георги Софийски 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил подробно описни по вид и количество в техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33172200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ВМА, МБАЛ-София, ул. Георги Софийски 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка подробно описно по вид и количество в техническа спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл. 77 от ЗМИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата - доказва се със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител - доказва се с оторизационно писмо/пълномощно от производителя или негов официален представител. Срокът на оторизацията следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участника се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване.
3. Участникът и производителя да прилагат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна - Доказва се със Сертификат ISO 9001:2008 БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника в обхвата на предмета на поръчката.
4. Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентна - доказва се със сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката.
5. Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката- сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на медицинската апаратура, предмет на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); Към списъка се описват сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните специалисти, сертифицирани за монтаж и техническа поддръжка на медицинската апаратура.


Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител.
Участникът и производителя да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна.
Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентна.
Участникът да разполага с минимум 2 служителя на трудов/граждански договор на територията на Република България, сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на медицинска апаратура предмет на настоящата обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 140-252694
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/09/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/09/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Св. Георги Софийски 3, ВМА, партер, зала 10

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желащите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор. 1.Заявлението за участие включва най-малко следните документи:
1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /виж указанията в Раздел V.Б на документацията/.
1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо /виж указанията в т. 3.3. от раздел V.A на документацията/.
1.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение.
Офертата включва:
2.1. Техническо предложение, съдържащо:
Участникът изчерпателно посочва конкретното си предложение за изпълнение на предмета на поръчката в табличен вид по Образец 3 и Образец 3а;
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за доставка.
3.1. Ценова оферта, подписана и подпечатана от участника /оригинал/, изготвена по образец на Образец № 4 и 4а. Офертата се представя на хартиен и оптичен носител.
3.2. Участниците следва да оферират единична цена без ДДС, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС, които са валидни за целия срок на договора.
3.3. При подготовка на ценовото си предложение, участниците задължително следва да се съобразят с финансовия ресурс, определен от Възложителя в т. 6.4 от Раздел III на документацията. В случай на офериране на по-високи единични цени, участникът ще да бъде отстранен от процедурата.
3.4. Предложената единична цена без ДДС и с ДДС трябва да включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, включително транспортните разходи, данъци, мита и такси, както и всички други видове разходи на Изпълнителя.
2.2.5. Цените да се изчисляват до втори десетичен знак (без скрити знаци след втория десетичен знак), както следва: единична цена без ДДС, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.
2.3. Документ за обединение, когато е приложимо.
2.4. Опис на представените документи.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език, в писмен вид, на хартиен носител. Ценовото предложение се представя и на оптичен носител. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността, на който отговаря участникът.
Офертата, вкл. документите, информация и данните, съдържащи се в нея, се подписват само от законните представители на участника по документ за регистрация или изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или копие с нотариална заверка.
Офертата се представя само в един вариант. Не се допуска предлагане на алтернативни оферти (повече от един вариант) по отношение на срокове, цени или други елементи от офертата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва