Деловодна информация
00085ВМА
И-5908 27/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
27/06/2016 (дд/мм/гггг)
00085-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
инж. Анна Кръстева +359 29225388
anna.krasteva@vma.bg +359 29523311

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военномедицинска академия 129000273
бул. Св. Георги Софийски 3
София BG411 1606 България
Огняна Димитрова Никодимова +359 29225527
anna.krasteva@vma.bg +359 29523311

Интернет адрес/и

www.vma.bg

http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна
33164000      
Доставки

За лапароскопската техника, предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33164000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

ВМА, МБАЛ – София- гр. София 1606, ул. „Георги Софийски” № 3;
ВМА, МБАЛ-Варна- гр.Варна 9000, ул. „Христо Смирненски” № 3

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна подробно описани по вид и количество в техническа спецификация в Раздел IV на документацията за участие - Приложение № 1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 3 % (три процента) от неговата обща стойност без ДДС и се задържа и освобождава при условията посочени в проекта на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл. 77 от ЗМИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата - доказва се със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител - доказва се с оторизационно писмо/пълномощно от производителя или негов официален представител. Срокът на оторизацията следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участника се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване.
3. Участникът и производителя да прилагат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна - Доказва се със Сертификат ISO 9001:2008 БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника в обхвата на предмета на поръчката.
4. Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентна - доказва се със сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката.
5. Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчкат, които са сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на лапароскопската техника, предмет на настоящата обществена поръчка - доказва се със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго). Към списъка се описват сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните специалисти, сертифицирани за монтаж и техническа поддръжка на лапароскопската техника.


Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител.
Участникът и производителя да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна.
Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентна.
Участникът да разполага с минимум 2 служителя на трудов/граждански договор на територията на Република България, сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на лапароскопската техника предмет на настоящата обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за който са налице обстоятелствата за задължително отстраняване по по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 и основанията за основанията за незадължително отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от Допълнителни разпоредби (ДР) на ЗОП с друг участник в обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 112-198762
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/08/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Св. Георги Софийски 3, ВМА, партер, зала 10

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желащите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва