Деловодна информация
00243
26 15/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/02/2019 (дд/мм/гггг)
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за предварителна информация

Директива 2014/24/ЕС

Настоящото обявление е само за предварителна информация
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова +359 29659469
pravisti@sheynovo-ag.eu +359 9441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване
50400000      
Услуги

Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да

II.2) Описание 1

Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

структурните звена в сградата на“Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД

Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги, включително профилактика и ремонт на медицинска апаратура и медицинско оборудване.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Извънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на медицинска апаратура и оборудване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

структурните звена в сградата на“Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.

Извънгаранционно техническо обслужване за извънабонаментни услуги - на повикване, включително профилактика и ремонт на медицинска апаратура и медицинско оборудване.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Абонаментно техническо обслужване на стопанско оборудване (съоръжения) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

структурните звена в сградата на“Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД

Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги, включително профилактика и ремонт на стопанско оборудване (съоржения).
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Извънабонаментно техническо обслужване (на повикване) на стопанско оборудване (съоръжения) 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

структурните звена в сградата на“Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД

Извънгаранционно техническо обслужване за извънабонаментни услуги на повикване, включително профилактика и ремонт на стопанско оборудване (съоржения).
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

28/03/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал
55523000      
Услуги

Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене за пациенти и персонал на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
135000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сектор "Кетъринг" на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене на пациенти и дежурен персонал на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД. Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на базата на видове ястия по техническа спецификация
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

24/06/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти
33600000      
Доставки

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
490000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

болнична аптека

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД, съгласно техническа спецификация.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

20/05/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали
33140000      
Доставки

Периодични доставки на медицински консумативи и превързочни материали.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
386000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да

II.2) Описание 1

Доставка на медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склада на болницата/болнична аптека

Периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД , съгласно техническа спецификация.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Доставка на превързочни материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

болнична аптека

Периодично повтарящи се доставки на превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно приложената техническа спецификация.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

15/08/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група
09310000      
Доставки

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ - осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране, енергийно менажиране и всички дейности, свързани с участие на възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
82000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на„Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ - осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране, енергийно менажиране и всички дейности, свързани с участие на възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

09/09/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторни реактви и консумативи
33696500      
Доставки

Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
436000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да

II.2) Описание 1

Лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склада на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

Периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Лабораторни реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

Периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Микробиологична лаборатория.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Среди и консумативни за Семинологична лаборатория 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

Периодично повтарящи се доставки на среди и консумативи за нуждите на Семинологична лаборатория.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

II.2) Описание 1

Лабораторни реактиви и консумативи за Патохистологична лаборатория 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

Периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Патохистологична лаборатория
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

16/12/2019 (дд/мм/гггг)
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 5 6 19

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 12

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 12
НЕIII.1.3) Технически и професионални възможности 12
НЕIII.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки  5  19

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг 12

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес 5

    (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие1 5:
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 19

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване  5 19

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва