Деловодна информация
01666
 
да
да
14/06/2019 (дд/мм/гггг)
01666-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
гр. София BG411 1407 България
Иван Кръстев +359 28147752/+359 28147729
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

http://www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/..........obu4enia-mitem-bul-art
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Национална сигурност

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Организиране на срещи/обучения” по проект BG65ISNP001-5.012 – 0006
79952000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

Обществената поръчка е за организиране на срещи/обучения по проект BG65ISNP001-5.012 – 0006 „Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията“ по договор № 812108-91/12.10.2017г. „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления“ /Дейност 4.7., съгласно ИГРП за 2017г. на Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз по:
- Дейност 1 „Провеждане на срещи на територията на Р България за информираност на обществото за последиците от радикализацията и превенция“ в следните административни области в страната - Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково - брой обучения:10;
- Дейност 4 „Провеждане на обучения относно разпознаване на признаци за активна и пасивна радикализация“ - гр. София - брой обучения: 4;
- Дейност 6 „Провеждане на обучения по разработената програма“ - гр. София - брой обучения: 4.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
15750      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG
BG411
BG413
BG331
BG322
BG423
BG314
BG421
BG342
BG424
BG344
BG422

административни области - гр. София, Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково.

Обществената поръчка е за организиране на срещи/обучения по проект BG65ISNP001-5.012 – 0006 „Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията“ по договор № 812108-91/12.10.2017г. „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления“ /Дейност 4.7., съгласно ИГРП за 2017г. на Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз по:
- Дейност 1 „Провеждане на срещи на територията на Р България за информираност на обществото за последиците от радикализацията и превенция“ в следните административни области в страната - Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково - брой обучения:10;
- Дейност 4 „Провеждане на обучения относно разпознаване на признаци за активна и пасивна радикализация“ - гр. София - брой обучения: 4;
- Дейност 6 „Провеждане на обучения по разработената програма“ - гр. София - брой обучения: 4.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
15750      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
6
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
да
Проект BG65ISNP001-5.012-0006

Проект BG65ISNP001-5.012-0006 „Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията” по договор № 812108-91/12.10.2017 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

- Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
- Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
- Възложителят не поставя изисквания по отношение на техническите и професионалните възможности.
Възложителят определя критерии за възлагане на обществената поръчка:
- икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане:„най-ниска цена“. Срокът на валидност на офертите-3 (три) месеца, считано от крайната дата за получаване на офертите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя посочени в документацията. Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата: по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; по чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; при неточности и/или несъответствие, и/или пропуски, и/или аритм. грешка в ценовото предложение; по чл. 69 от ЗПКОНПИ; след покана и в определения срок не удължи срока на валидност на офертата си. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Основанията за отстраняване, са посочени подробно в т. 2, раздел ІV от документацията. Преди подписване на договор се представят документи съгл. чл. 112, ал. 1 ЗОП, декларации от ЗМИП – по образец. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността му без ДДС, под форма по чл. 111, ал. 5 ЗОП, като условията и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.
Участниците подават оферта за цялата обществената поръчка.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

19/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Срокът за изпълнение на договора е 6 месеца. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнението на обществената поръчка от обединение, участниците в обединението отговарят солидарно. Участниците могат да се позовават при подаване на оферта на капацитета на трети лица съгл. чл. 65 от ЗОП във вр. с доказване на технически и професионални способности (ако е приложимо). Отварянето на офертите ще се извърши на 29.07.2019г. от 10 ч., публично и ще се проведе в сградата на ДАНС на адрес гр. София, бул. Черни връх №45. Могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, като заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред КЗК.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва