Деловодна информация
01158
05-11-02 15/01/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
15/01/2020 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0060 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-10-01 15/01/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Венцислав Кръстев- експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/349


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-10-36 30/12/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0060

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


15/01/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Ангел Борисов Забуртов Генерален директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура 130316140
бул. Шипченски проход № 69
София BG411 1574 България
инж. Венцислав Кръстев - експерт в дирекция СРПУЕ +359 28079999
office@bgports.bg +359 28079966

Интернет адрес/и

http://bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/349

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“
72200000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предметът на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея. Пълният обхват на дейностите,които трябва да се извършат са посочени в Техническото задание, неразделна част от настоящата документация
Раздел VI: Допълнителна информация
15/01/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 951916 (година и номер на документа)
2020/S 002-002644 (напр. 2015/S 123-123456)   951916
30/12/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06/02/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
20/02/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.6
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
28/06/2020 (дд/мм/гггг)
18/08/2020 (дд/мм/гггг)
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
07/02/2020 (дд/мм/гггг)
14:00
21/02/2020 (дд/мм/гггг)
14:00В публикуваната в профила на купувача Техническа спецификация към обществената поръчка (на стр. 81 и 82) липсват минимални като обем текстове от реално утвърдения от възложителя документ. Горният пропуск се е получил при конвертиране на документа от Word формат във PDF формат. В тази връзка възложителят публикува коректната Техническа спецификация към документацията за участие.
В т. 2 на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от документацията за участие е допусната техническа грешка като посоченият адрес, на който следва да бъдат подавани офертите на участниците е неточен. В тази връзка текстът се заменя, както следва: "Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4".

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва