Деловодна информация
01599
A-01-812 28/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
01599-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

10 28/10/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Инспекторат към Висшия съдебен съвет 175451413
ул. Георг Вашингтон № 17
София BG411 1000 България
Тихомир Мавров - началник на отдел КИС +359 29057506
tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg +359 29057525

Интернет адрес/и

http://www.inspectoratvss.bg

http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/166


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
9 28/10/2019 (дд/мм/гггг)
01599-2019-0006

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.


28/10/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Тоня Димитрова Тодорова Експерт с юридическо образование, на осн. Заповед № З-106/07.10.2019 г. на главния инспектор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Инспекторат към Висшия съдебен съвет 175451413
ул. Георг Вашингтон № 17
София BG411 1000 България
Тихомир Мавров - началник на отдел КИС +359 29057506
tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg +359 29057525

Интернет адрес/и

http://www.inspectoratvss.bg

http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/166

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
30200000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции:
ОП 1: Доставка на 30 броя компютри и 46 броя монитори
ОП 2: Доставка на 20 броя принтери
ОП 3: Доставка на 25 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)
ОП 4: Доставка на 70 броя софтуерни лицензи за Microsoft Office 2019 Standard и 70 броя клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server
ОП 5: Доставка на 5 броя лицензи за (OCR) софтуер и лиценз за софтуер за защита на 120 броя пощенски кутии, закупуване на мрежово оборудване и материали (възлагана директно в съответствие с чл.21 ал.6 ЗОП)
Раздел VI: Допълнителна информация
28/10/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   941563
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.4

Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции:
№ 1 „Доставка на сървър“
№ 2 „Доставка на баркод скенери и принтери за етикети (термопринтери)“

Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции:
ОП 1: Доставка на 30 броя компютри и 46 броя монитори
ОП 2: Доставка на 20 броя принтери
ОП 3: Доставка на 25 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)
ОП 4: Доставка на 70 броя софтуерни лицензи за Microsoft Office 2019 Standard и 70 броя клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server
ОП 5: Доставка на 5 броя лицензи за (OCR) софтуер и лиценз за софтуер за защита на 120 броя пощенски кутии, закупуване на мрежово оборудване и материали (възлагана директно в съответствие с чл.21 ал.6 ЗОП)Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва