Деловодна информация
01158
13-00-79-12 14/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
14/10/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

13-00-79-912 14/10/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл.Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мартин Щерев +359 52684619
m.shterev@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/320


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
13-00-79-9 25/09/2019 (дд/мм/гггг)
01158-2019-0036

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;


14/10/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Ангел Забуртов чрез Димитър Руменов Николов, съгласно Заповед РД-09-36/11.04.2019г. Директор, Клон ТП Пристанище Варна

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна 130316140
пл. Славейков 1
Варна BG331 9000 България
Мартин Щерев +359 52684619
m.shterev@bgports.bg +359 52655902

Интернет адрес/и

www.bgports.bg

http://bgports.bg/bg/zop/320

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на Клон – ТП Пристанище Варна
38100000      
Доставки

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, съгласно техническа спецификация, както следва:
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг;
• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО;
• Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани;
• Извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО;
• Връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.
Раздел VI: Допълнителна информация
14/10/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 460826 (година и номер на документа)
2019/S 189-460826 (напр. 2015/S 123-123456)   935615
27/09/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.4

• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг;-37 бр.

• Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг;-38 бр.
III.1.3

Да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите мин. един договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.
Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО);
- Доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО);
да прилага системи за управление на качеството и на околната среда, както следва:
- EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО
- EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка, монтаж и ремонт на СНО

Да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите мин. един договор с дейности с предмет и обем, сходни на поръчката.
Под сходен предмет и обем се разбира опит в изпълнение на всички посочени по-долу дейности:- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи с вградена GSM мониторингова апаратура за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО);
- Доставка и монтаж на котвени устройства за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО);
- Подмяна на вода на плаващи средства за навигационно осигуряване в комплект с котвени устройства и соларни LED светоптични системи;
- Извършване на доков ремонт на метални плаващи средства за навигационно осигуряване.
III.1.3

За доказване на тези изисквания се представят:
- списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности.

За доказване на тези изисквания се представят:
- списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в ЕЕДОП, заедно с документи, които даказват извършената доставка.
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, попълнен в ЕЕДОП и съдържащ информация относно дипломата на експерта, както и посочване на конкретни проекти, доказващи специфичен професионален опит, в т.ч. посочване на период на изпълнение на посочените проекти/дейности, заедно с документи, които даказават опита.
IV.2.2
29/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
08/11/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
30/10/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
11/11/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
VI.3

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелството по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.В методиката за оценка е допусната техническа грешкана в оценката по показател СИП - „Срок за изпълнение на поръчката“, най-краткият предложен срок е означен като СИПmin, докато в указанията по прилагане на формулата, същият е с означение СРПmin. Текста е корегиран.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва