Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-64 26/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/09/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-ПР-20 26/09/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 29855533

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-ПР-18 09/09/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


26/09/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Веселин Христов Тодоров Директор дирекциа АПО на БАИ, упълномощен със Заповед РД-08-36/20.09.2019 г. на Изп. директор на БАИ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 29855533

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/.

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Разпространение на мултимедийни продукти (ТВ и онлайн излъчване) в международни медии по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”
79341400      
Услуги

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизия/-ии на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори, интернет банери и др.;
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.
Раздел VI: Допълнителна информация
26/09/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 932285 (година и номер на документа)
2019/S 176-428498 (напр. 2015/S 123-123456)   932285
09/09/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.4
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизия/-ии на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори, интернет банери и др.;
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизии на рекламни видеоклипове на - имиджов видеоклип и рекламни секторни видеоклипове;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипове и анимирани банери за онлайн промотиране.
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.
II.2.4
Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизия/-ии на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори, интернет банери и др.;
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизии на рекламни видеоклипове на - имиджов видеоклип и рекламни секторни видеоклипове;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипове и анимирани банери за онлайн промотиране.
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.
IV.3.4
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
28/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
15/10/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
29/10/2019 (дд/мм/гггг)
11:001. Поради необходимост от редакция и допълнителна информация, Възложителят частично променя съдържанието на текстове в Техническата спецификация и в Проекта на договор. В тази връзка, Възложителят публикува актуализирани Техническа спецификация и Проект на договор на профила на купувача.
2. Промяна на съдържанието на текста в поле II.1.4 от първоначалното Обявление.
3. Промяна на съдържанието на текста в поле II.1.4 от първоначалното Обявление.
4. Промяна в съдържанието на текста в поле VI.4.3. от първоначалното Обявление.
5. Промяна в съдържанието на полета VI.2.2. и VI.2.7. от първоначалното Обявление.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва