Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-63 20/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/09/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-ПР-19 20/09/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23
София BG411 1000 България
Веселин Тодоров +359 29855533
v.todorov@investbg.government.bg +359 29855533

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-ПР-17 05/09/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


20/09/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Стамен Стаменов Янев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23
София BG411 1000 България
Веселин Тодоров +359 29855533
v.todorov@investbg.government.bg +359 29855533

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/.

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и..." продължава в поле II.1.4.)"Кратко описание"
63510000      
Услуги

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, застраховка и осигуряване на превоз на багаж/товари;
Осигуряване на хотелско настаняване при поискване от Възложителя за всеки отделен случай, при пътувания на служители на БАИ и участници в събитията.
Осигуряване на медицински застраховки при поискване от Възложителя за всяко отделно събитие, предвидени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и престоя на командированото лице/командированите лица.
Осигуряване на подходящ трансфер и вътрешен транспорт за участниците в събитията и служителите на БАИ.
Подробна информация относно дейностите се съдържа в Техническата спецификация.
Продължава от поле II.1.1) "Наименование": "...осигуряване на вътрешен трансфер за нуждите на БАИ по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”.
Раздел VI: Допълнителна информация
20/09/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 931945 (година и номер на документа)
2019/S 174-424332 (напр. 2015/S 123-123456)   931945
05/09/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
25/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
11/10/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
28/10/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
VI.4.3
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП1. Поради допусната техническа грешка, Възложителят променя съдържанието на текста в Раздел Х, т. 10.2. и т.10.6. от Документацията за участие в процедурата, както и в Раздел IV, чл. 10 от Проекта на договор, като заменя текстовете "...в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС." и "...3 % (три на сто) от общата стойност на договора без ДДС..." съответно със следните текстове: "...3 (три) % от прогнозната стойност на поръчката." и "3 % (три на сто) от прогнозната стойност на поръчката". В тази връзка, Възложителят публикува актуализирани Документация за участие в обществената поръчка, както и Проект на договор.
2. Промяна в съдържанието на текста в поле VI.4.3. от първоначалното Обявление.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва