Деловодна информация
00339
РД/02-00705 10/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/09/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД/02-00705 10/09/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Ямбол 000970496
ул. Г.С.Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мариана Петрова +359 46681423
mpetrova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/247


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД/02-00666 26/08/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0011

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.


10/09/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Илиана Василева Бицова зам.-кмет на общината, упълномощена за възложител със Заповед № РД/02-00535 от 20.08.2018 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Ямбол 000970496
ул. Г.С.Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мариана Петрова +359 46681423
mpetrova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/247

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол
90500000      
Услуги

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя
Раздел VI: Допълнителна информация
10/09/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 929825 (година и номер на документа)
2019/S 166-406825 (напр. 2015/S 123-123456)   929825
26/08/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
10/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
27/09/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
11/10/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
III.1.3
Т.2 от подраздел "Изисквано минимално/ни ниво/а" относно броя на техническото оборудване

9 бр. специализиран автомобил

6 бр. специализиран автомобил
VI.3
В раздел Допълнителна информация в т.1 относно изискванията за гаранция за изпълнение

Същата е със срок на валидност равен на срока на договора, удължен с два месеца.

Същата е със срок на валидност равен на срока на договора, удължен с 30 календарни дни.Промяната се налага, поради разминаване в информацията, която се съдържа в публикуваните на Профила на купувача образци на документи, а именно образец на Техническа спецификация, Обявление и Документация, като в Документацията и Техническата спецификация правилно е посочен броят на специализираните автомобили - 6 броя. Налице е и разминаване в Техническата спецификация относно информацията за периода за мобилизация, като в проекта на договора и документацията е изписано правилното - до 15 календарни дни. В тази връзка в Техническата спецификация на стр.21 раздел V, т.8 вместо "до 2 месеца" следва да се чете "до 15 календарни дни".

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва