Деловодна информация
00640
РД-40-166 05/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/09/2019 (дд/мм/гггг)
00640-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-40-166 05/09/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител №15
София BG411 1504 България
Ирена Георгиева; Петър Станулов +359 28464210
georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg +359 28464210

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_inzhenering_na_predstavit


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД 40-148 20/08/2019 (дд/мм/гггг)
00640-2019-0029

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


05/09/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

проф. дфн Анастас Георгиев Герджиков Ректор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15
София BG411 1504 България
Ирена Георгиева; Петър Станулов +359 28464210
georgieva-i@nasledstvo.uni-sofia.bg +359 28464210

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_inzhenering_na_predstavit

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент О
45000000      
Строителство

В обхвата на инженеринга са включени следните дейности:
1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект;
2. Изпълнение на строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта;
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
4. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост);
5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка, и в съответствие с действащото законодателство в сферата в страната.
Подробни технически спецификации, както и техническо задание за проектиране, могат да бъдат намерени на адреса на профила на купувача на възложителя:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_inzhenering_na_predstavitelen_obekt_na_cvp_postizh
Раздел VI: Допълнителна информация
05/09/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 929008 (година и номер на документа)
2019/S 162-397609 (напр. 2015/S 123-123456)   929008
20/08/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
27/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
14/10/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
30/09/2019 (дд/мм/гггг)
13:00
15/10/2019 (дд/мм/гггг)
14:00
IV.2.6
Вместо "Продължителност в месеци: 8" се посочва конкретна дата

11/06/2020 (дд/мм/гггг)
23:59На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 ЗОП са направени изменения, като в профила на купувача се публикува Приложение № 7 - техническо задание и приложение № 8 - образец на декларация по ЗМИП. Пълен и неограничен достъп до обществената поръчка и документация се осигурява на адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_inzhenering_na_predstavitelen_obekt_na_cvp_postizheniya_v_su_sv_kliment_ohridski_bul_car_osvoboditel_15_gr_sofiya_yajceto

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва