Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-51 12/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/08/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-ПР-17 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Българска агенция за инвестиции 831910252
1000
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://investbg.government.bg

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-ПР-17 26/07/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП


12/08/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Стамен Стаменов Янев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча № 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организиране и провеждане на международнипромоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” с две обособен
79952000      
Услуги

В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да се изпълнят всички необходими действия по проект № BG16RFOP002-2.006-002, свързани с организирането на различни международни събития - конференции, форуми, роудшоу. Конкретните изисквания към изпълнението са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.
Раздел VI: Допълнителна информация
12/08/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 359840 (година и номер на документа)
2019/S 146-359840 (напр. 2015/S 123-123456)   924767
26/07/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30/08/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
09/09/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
02/09/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
10/09/2019 (дд/мм/гггг)
11:00Поправка на техн. грешка в Методиката за оценка - уеднаквяване на максималния брой точки по показател К.1.- Оценка на предложението на участника, свързано с организация на персонала и изпълнение на поръчката ; Добавени сл. текстове в Техн. спец.: В разд.II.2 Обособена позиция№ 2: Организиране на участието и представяне на България в световни инвестиционни събития в чужбина (инвестиционни форуми, 10 броя) се добавя: "Важно: С оглед спецификата на дейността, предмета на настоящата обособена позиция е допустимо, избраният Изпълнител по своя преценка да предложи замяна на до 3 от горепосочените събития. Новопредложените събития следва да са еквивалентни и да отговаят на спецификата и целите на дейността. Исканата промяна следва да бъде обоснована, мотивирана и представена на Възл. за съгласуване и одобрение." и По отн. участието на представители на Възл. се променя от петима на трима, а за The World Economic Forum Annual Meeting in Davos се предвижда участието на един предст. на Възложител

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва