Деловодна информация
00299
 
да
да
18/03/2019 (дд/мм/гггг)
00299-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

З-ОП-16 18/03/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Търговище 000875920
пл. Свобода
Търговище BG334 7700 България
Цветелина Василева - ст. експерт отдел САОС, Нели Николова - ст. юрисконсулт отдел НПО +359 060168-701
nikolova.n@targovishte.bg +359 060162-212

Интернет адрес/и

http://www.targovishte.bg/

http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#67


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
З-ОП-12 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
00299-2019-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 029884070
http://www.cpc.bg. +359 029807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


18/03/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Валентин Методиев Велчев Заместник-кмет, упълномощен със Заповед №З-01-862/14.11.2016 г. на кмета на Община Търговище

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Търговище 000875920
пл. Свобода
Търговище BG334 7700 България
Цветелина Василева - ст. експерт отдел САОС, Нели Николова - ст. юрисконсулт отдел НПО +359 060168-701
nikolova.n@targovishte.bg +359 060162-212

Интернет адрес/и

http://www.targovishte.bg/

http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#67

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на инженеринг–проектиране, строителство и АН за обект по ОПРР 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
45000000      
Строителство

Обществената поръчка включва следните дейности:
Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Център за грижа за лица с психични разстройства, с капацитет 15 места и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с капацитет 15 лица“.
Раздел VI: Допълнителна информация
18/03/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 898377 (година и номер на документа)
2019/S 045-101905 (напр. 2015/S 123-123456)   898377
28/02/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.2.2


При сключване на договора, изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Преди извършване на авансово плащане, изпълнителят предоставя на възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на получения аванс (25 % от стойността на договора с ДДС). Гаранциите може да се представят в една от следните форми: 1. Парична сума; 2. Банкова гаранция; 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса съгласно разпоредбата на чл.111, ал.3 от ЗОП. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва