Деловодна информация
00339
РД/02-00136 21/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
21/02/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД/02-00136 21/02/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Ямбол 000970496
ул.Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Радостин Евтимов, Мария Караиванова +359 046681439/+359 046681339/+359 046681113
m.karaivanova@yambol.bg +359 046662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg.

http://yambol.bg/profile/item/225


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД/02-00086 05/02/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.


21/02/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Илиана Василева Бицова зам.-кмет на община Ямбол, упълномощен със Заповед РД/02-00535/20.08.2018г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Ямбол 000970496
ул.Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мария Караиванова, Радостин Евтимов +359 046681439/+359 046681339/+359 046681113
m.karaivanova@yambol.bg +359 046662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

http://yambol.bg/profile/item/225

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор)
45000000      
Строителство

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, а именно:1. Строителство на улици,площадни пространства и благоустройствени обекти;2. Основни и текущи ремонти на улици, площадни пространства и благоустройствени обекти;3.Изготвяне на инвестиционни проекти, касаещи т.1 и т.2.4.Упражняване на авторски надзор.
Раздел VI: Допълнителна информация
21/02/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 892703 (година и номер на документа)
2019/S 028-061307 (напр. 2015/S 123-123456)   892703
05/02/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.14

Показателят Предложение за изпълнение на поръчката, с тежест 60 т., посочен в раздел II.2.5.,се формира от:1)Оценка на минимално изискуемо съдържние -20т.;Качествени аспекти на предложението, свързани с предмета на поръчката-20 т. и Мерки за опазване на околната среда в строителството -20т.

Показателят Предложение за изпълнение на поръчката, с тежест 60 т., посочен в раздел II.2.5.,се формира от:1)Оценка на минимално изискуемо съдържние -20т.;Качествени аспекти на предложението, свързани с предмета на поръчката-20 т. и Мерки за опазване на околната среда в строителството -20т. Наличието на обстоятелствата по чл.55, ал.1,т.1,2,3 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване на участниците. Като основание за отстраняване по смисъла на чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП ще бъде лишаването от право да се упражнява професия или дейност, свързани с проектиране, и/или упражняване на авторски надзор и/или изпълнение на строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
II.1.1

„Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор) на уличната и общинската пътна мрежа, площадни п

„Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор)Промяната е свързана с необходимостта обявлението да съдържа всички задължителни реквизити предвидени в ЗОП, както и с оглед разпоредбата на чл.55, ал.2 от ЗОП, по смисъла на който Възложителят посочва обстоятелствата по чл.55 ал. 1 от ЗОП в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва