Деловодна информация
00339
РД/02-00066 25/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00339-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД/02-00066 25/01/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мариана Петрова; Димитър Спасов +359 46681423/+359 46681422
mpetrova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/223


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД/02-00047 18/01/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

1.В чл.3,ал.8,9,10 на Приложение№1 "Проект на договор"-част от утвърдената от Възложителя документация, е допусната техническа грешка, като навсякъде в текста на посочените алинеи вместо "...в срок от 60 календарни дни..." следва да се чете "...в срок от 30 календарни дни..."
2.В раздел II "Основно почистване",в полето след т.6, на утвърдения от Възложителя Образец № 7 "Ценово предложение",където е записан текста "Обща цена в лв. без ДДС или крайна сума,ако няма регистрация по ЗДДС(зачертава се излишното),за срок от 12 месеца" е допусната техническа грешка,като вместо "...12 месеца" ,текстът следва се измени и чете по този начин:"Обща цена в лв. без ДДС или крайна сума,ако няма регистрация по ЗДДС (зачертава се излишното), за срок от 36 месеца". Във всички останали съответни раздели и полета на Образец № 7 правилно е записан този срок "... 36месеца". Целта на извършваното изменение в тази част е уеднаквяване на условието за размера на срока,който следва да бъде остойностен с предлагане на съответна цена за определен период от време,който период недвусмислено е посочен от Възложителя на следните места:Раздел II.2.7) и III.2.2),т.1 от обявлението за обществената поръчка с уникален № в РОП 889517,както и в Раздел II,т.5.1 от документацията-36 месеца.
3.Изменението в Раздел III т.1.3) т. 2, посочено в Раздел VII.1.2) на настоящото обявление, се налага поради допусната техническа грешка в изискването за размера на часовете за заетост на персонала, като вместо "...поне 3 часа..." следва да се чете "...8 часа...". Останалите текстове от посочената точка се запазват.
В тази връзка,в тази част следва да се измени и Раздел II,т.8.2. от документацията, както следва: ВМЕСТО "8.2 Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети поне 3 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:", СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ "8.2.Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети 8 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:"
->Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти,тъй като са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците.Тези срокове са посочени в Раздел VII.1.2) от обявлението за поправка.
->Извършените изменения следва да бъдат отразени в горепосочените документи,които да бъдат качени редактирани в Профила на купувача на адреса,посочен в Раздел I.1) на това решение.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.


25/01/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Илиана Василева Бицова зам.-кмет, упълномощен със Заповед №РД/02-000585/20.08.2018 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Ямбол 000970496
ул.Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мариана Петрова; Димитър Спасов +359 046681423/+359 046681422
radnev@yambol.bg +359 046662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

http://yambol.bg/profile/item/223

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Комплексно почистване на: сградата на Община Ямбол и прилежащият и терен; помещение в Областен информационен център; сградата на "Безистен"; стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие "
90911200      
Услуги

„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол, комплексно почистване на стая 1“и“ и 2“и“, на ет. 2, в сградата на „Военно окръжие – Ямбол“, с местонахождение гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11”
Раздел VI: Допълнителна информация
25/01/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   889517
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08/02/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
18/02/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.6
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
09/05/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
19/05/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
II.2.7
Условия за отваряне на офертите
11/02/2019 (дд/мм/гггг)
10:00
19/02/2019 (дд/мм/гггг)
10:00
III.1.3
Технически и професионални възможности, Списък и кратко описание на критериите за подбор:

т.2 Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети поне 3 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:

т. 2 Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети 8 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:
III.1.2
Технически и професионални възможности, Изисквано минимално/ни ниво.а:

т.2 Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети поне 3 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:

т. 2 Участникът следва да декларира, че има на постоянно разположение персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, състоящ се минимум от 9 (девет) лица, не по-малко 7 (седем) от които са заети 8 часа едновременно в ежедневното почистване, както следва:Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва