Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
30/11/2018 (дд/мм/гггг)
00044-2018-0097 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

183 30/11/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
инж. Елена Асенова/ инж. Петя Йочева +359 29173396
e.asenova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1108


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
146 10/10/2018 (дд/мм/гггг)
00044-2018-0097

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


30/11/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Дончо Свободанов Атанасов Член на УС на АПИ, упълномощен със Заповед № РД-02-14-662/03.07.2018 г. на МРРБ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
инж. Елена Асенова/ инж. Петя Йочева +359 29173396
e.asenova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1108

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) "Мездра – Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122"
45233110      
Строителство

Предмет на общ. поръчка е "Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) "Мездра–Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122". Целта на общ. поръчка е:
-Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на обходни пътища на населените места,съгласно Заданието за актуализация на технически проект и предоставеният от Възложителя,наличен Техн. проект,изработен през 2008г.,като Обобщената количествена сметка (ОКС) към проекта се предоставя само за информация и за целите на критерия за възлагане.
-Изпълнение на строителството на участъка от км 174+800 до км 194+122.
Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.В изпълнение на дейностите е необходимо да се актуализира Техн. проект,работни чертежи и детайли,да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посочения участък от км 174+800 до км 194+122.
Раздел VI: Допълнителна информация
30/11/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 446941 (година и номер на документа)
2018/S 198-446941 (напр. 2015/S 123-123456)   872432
10/10/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
03/12/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
17/01/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите:
04/12/2018 (дд/мм/гггг)
14:00
18/01/2019 (дд/мм/гггг)
14:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва