Деловодна информация
5397
ДАЕУ-11183 23/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
23/11/2018 (дд/мм/гггг)
05397-2018-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ДАЕУ-11183 23/11/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавна агенция „Електронно управление“ 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
ДАЕУ-10773 14/11/2018 (дд/мм/гггг)
05397-2018-0024

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


23/11/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Кирил Бойков Дойчинов Гл. секретар,възл. на осн-е чл.7,ал.1 ЗОП съгл. Зап. ДАЕУ-8738/05.10.2018 г.на Председателя на ДАЕУ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори“
39717000      
Доставки

„Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори“ в две обособени позиции:
- Обособена позиция № 1: „Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/“,
- Обособена позиция № 2: „Доставка на вентилаторни конвектори стенен и таванен касетъчен тип“
Раздел VI: Допълнителна информация
23/11/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 878335 (година и номер на документа)
2018/S 211-505344 (напр. 2015/S 123-123456)   878335
14/11/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.5
1
Критерии за възлагане:

Критериите по-долу:
Критерий за качество: НЕ
Цена - Тежест:

Критериите по-долу:
Критерий за качество: Име: Гаранционен срок/ Тежест: 50
Цена - Тежест 50
II.2.5
2
Критерии за възлагане:

Критериите по-долу:
Критерий за качество: НЕ
Цена - Тежест:

Критериите по-долу:
Критерий за качество: Име: Гаранционен срок/ Тежест: 50
Цена - Тежест 50В Обявление за поръчка с рег. н. ДАЕУ-10774 от дата: 14.11.2018 г., Раздел II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки, за Обособени позиции 1 и 2, в полето "Продължителност на поръчката" вместо "10 дни" да се чете "10 работни дни", както е записано в Глава 1, Раздел 1, т. 10 от документацията за участие, одобрена с Решение рег.н. ДАЕУ-10773/14.11.2018 г.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва