Деловодна информация
00081
 
да
да
02/11/2018 (дд/мм/гггг)
00081-2018-0075 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

4088 02/11/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Варна 000093442
бул. Генерал Колев 92, ет.5
Варна BG331 9000 България
Мариела Черкезова +359 820830/+359 820839
op@varna.bg +359 52820846

Интернет адрес/и

www.varna.bg

http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=751


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
3812 17/10/2018 (дд/мм/гггг)
00081-2018-0075

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.


02/11/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Иван Николаев Портних,чрез инж. Звездин Добрев Стоилков - Директор на ОП ИП, Кмет на община Варна,съгласно Заповед № 2092/15.06.2016 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Варна 000093442
бул. Генерал Колев 92, ет. 5
Варна BG331 9000 България
Марина Драгова +359 52820830 / +359 52820839
op@varna.bg +359 52820846

Интернет адрес/и

www.varna.bg

http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=751

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна ”
45233000      
Строителство

1.Текущ ремонт и рехабилитация на : -пътна и улична мрежа- общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища преминаващи през Община Варна, и съседни общини при наличие на споразумение ;- пътни съоръжения-мостове, пасарелки, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези, и други съобразно предмета на настоящата поръчка;- паркове,алейна мрежа и тротоари ;-елементи на техническата инфраструктура-съобразно предмета на настоящата поръчка;
2. Строителство, основен ремонт, реконструкция на:-пътна и улична мрежа- общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища преминаващи през Община Варна, и съседни общини при наличие на споразумение;- пътни съоръжения-мостове, пасарелки, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези, и други съобразно предмета на настоящата поръчка;- паркове,алейна мрежа и тротоари ;-елементи на техническата инфраструктура-съобразно предмета на настоящата поръчка; за нуждите на Община Варна
Раздел VI: Допълнителна информация
02/11/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 873811 (година и номер на документа)
2018/S 203-461211 (напр. 2015/S 123-123456)   873811
17/10/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
26/11/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
17/12/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
27/11/2018 (дд/мм/гггг)
10:00
18/12/2018 (дд/мм/гггг)
10:00
II.2.14

Офертите на потенциалните изпълнители на етап вътрешно конкурентен избор ще бъдат оценявани и класирани въз основа на Икономически най-изгодната оферта, който се определя въз основа критерия за възлагане най-ниска цена, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП:Обща цена за изпълнение

Офертите на потенциалните изпълнители на етап вътрешно конкурентен избор ще бъдат оценявани и класирани въз основа на Икономически най-изгодната оферта, който се определя въз основа критерия за възлагане най-ниска цена, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП:Обща цена за изпълнение
Срок на рамковото споразумение: до 4 години от дата на сключване.
Срока за изпълнение на всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение - до 24 месеца.
На основание на чл.113, ал.3 от ЗОП - Срокът на договорите, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението с не – повече от 12 месеца – когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора.
Към момента на откриване на процедурата Възложителят не разполага с целия финансов ресурс, същият ще се осигурява ежегодно в рамките на бюджета на Община Варна.
III.1.1
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:


Се премахва текстта ”Участниците следва да имат предвид, че обектите изпълнявани на територията на Община Варна попадат в обхвата на: „Втора група : строежи от транспортната инфраструктура”-строежи от „Първа категория”
III.1.2
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По точка 1 текстта „В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: справка за оборота попадащ в сферата на поръчката – строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;“
По точка 2 се добавя текст

По точка 1 текстта „В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: справка за оборота попадащ в сферата на поръчката – строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си или други дикументи съгласно чл.62, ал.1, т. 1 и 3 от ЗОП, от които да е видно минималното изисквание на възложителя“
По точка 2 се добавя текстта „ Предвид, че настоящата процедура касае сключване на рамково споразумение Възложителя не се интересува от покритието на застраховката, при провеждане на вътрешно конкурентния избор по реда на чл.82,ал.4 от ЗОП, Възложителят ще изисква от участниците, определени за потенциални изпълнители,застраховка със съответното покритие отговарящ на категорията на съответния обект.“
III.1.2
Изисквано минимално ниво:

По точка 2 се дабавя текст

По точка 2 се добавя текстта „ Предвид, че настоящата процедура касае сключване на рамково споразумение Възложителя не се интересува от покритието на застраховката, при провеждане на вътрешно конкурентния избор по реда на чл.82,ал.4 от ЗОП, Възложителят ще изисква от участниците, определени за потенциални изпълнители,застраховка със съответното покритие отговарящ на категорията на съответния обект.“
III.1.3
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По точка 1 текстта „ Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.“
По точка 3 текстта „ Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката „
По точка 3 текстта „В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001-2008 (или еквивалентна) с строителство-сходно с предмета на поръчката , издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или ..."

По точка 1 текстта „Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата..“
По точка 3 текстта „ Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2015 (или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката „
По точка 3 текстта „В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя: Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001-2015 (или еквивалентна) с строителство-сходно с предмета на поръчката , издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за .........."
III.1.3
Изисквано минимално ниво:

Текстта по т.1“ Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка се счита:строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътни обекти, в условията на интензивно градско движение. За обекти, изпълнени в условия на интензивно градско движение, се приемат обекти, изпълнени по уличната мрежа на областните градове на Република България или по уличната мрежа на градове с население над 30 000 жители.“
Текстта по т.3“ Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката „

По точка 1 текстта „Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.“
Текстта „Забележка: стр-во с предмет идентично или сходно с предмета на обществената поръчка се счита:стр-во и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътни обекти, в условията на интензивно градско движение. За обекти, изпълнени в условия на интензивно градско движение, се приемат обекти, изпълнени по уличната мрежа на областните градове на РБ или по уличната мрежа на градове с население над 30 000 жители.“
Дабавя се: Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство.За изпълнено стр-во се счита такова прието с протокол Обр. 15
По точка 3 текстта „ Участникът да има във. с-а за управление на кач-то БДС EN ISO 9001:2015 (или екв.) с обхват стр-во-сх. с предмета на пор.* Срок за искане на разяснения по документацията за участие - до 17:30 часа на 07.12.2018г.
* В документацията за участие се правят следните промени:
-в Раздел V,ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА,т.16 се уеднаквява срока на валидност на офертите
-в Раздел V,ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА, т.7,ал.1,т.4 се уточнова минимално изискуемото ниво
- Раздел VII,КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ се правят уточнения относноно оценяването на техническите и ценови показатели по критерия за възлагане

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва