Деловодна информация
04666
226 24/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
24/08/2018 (дд/мм/гггг)
04666-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

226 24/08/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ДП Български спортен тотализатор 202766380
ул. Хайдушко изворче №28
София BG411 1618 България
Рада Гьонова +359 28181814/ +359 28181823
op@toto.bg +359 28181801

Интернет адрес/и

www.toto.bg

http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
215 10/08/2018 (дд/мм/гггг)
04666-2018-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

С настоящото се извършват промени в раздел V Образци на документи, Образец № 4.1 от документацията „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 1, както и в раздел VI Проекти на договор, Проекта на Договор за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, поради допусната техническа грешка - останал стар текст.
Горепосочените промени са отразени в Обявление за изменение или за допълнителна информация и в съответните части от Документацията на обществената поръчка, която се публикува в Профила на купувача

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки


24/08/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Дамян Георгиев Дамянов Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ДП Български спортен тотализатор 202766380
ул. Хайдушко изворче №28
София BG411 1618 България
Рада Гьонова +359 28181814/+359 28181823
op@toto.bg +359 28181801

Интернет адрес/и

www.toto.bg

http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на застрахователни услуги“
66510000      
Услуги

Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси:
- Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
-Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/;
- Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Раздел VI: Допълнителна информация
24/08/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 356024 (година и номер на документа)
2018/S 155-356024 (напр. 2015/S 123-123456)   862139
10/08/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявлениеИвършени са промени в т.2.1. от Образец № 4.1 и в чл.2, ал. 3, т. 1 от Проекта на Договор по обособена позиция № 1, като: текстът „общо или професионално заболяване или битова злополука“, не следва да се взема предвид; в чл. 6, ал. 4 от Проекта на Договор по обособена позиция № 1 Договор за изпълнение на поръчката, текстът: „и временна неработоспособност от злополука и заболяване“, следва да се счита за заличен.
Промените документи от Документацията: Образец № 4.1 от документацията „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 1 от раздел V Образци на документи, както и Проекта на Договор за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 от раздел VI Проекти на договори - са достъпни на Профила на купувача

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва