Деловодна информация
01044
РД-01-20-269 09/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
09/08/2018 (дд/мм/гггг)
01044-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

АП-03-23-219 09/08/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Областен управител на област Смолян 120068166
бул. България 14
Смолян BG424 4700 България
инж. Момчил Караиванов - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Смолян и ръководител на проекта +359 30160155
governor@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
АП-03-23-144 21/05/2018 (дд/мм/гггг)
01044-2018-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП.


09/08/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Недялко Живков Славов Областен управител на област Смолян

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Областен управител на област Смолян 120068166
бул. България 14
Смолян BG424 4700 България
инж. Момчил Караиванов - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Смолян и ръководител на проекта +359 30160155
governor@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“.
45200000      
Строителство

Обществената поръчка включва изграждането на:
1) Подходен път към ГКПП – продължение на републиканския второкласен път II-86 от км 134+000 до км 135+066,40, с пътно платно включващо 3 ленти за движение - 2х3.50м и 1х3,00м и банкети 2х1.50 м.
2) ГКПП, включващ:
1. оформяне и благоустрояване на две площадки;
2. изграждане на сгради – 3 административни, контролни кабини 2, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП, в съответствие с изискванията към строежите по реда на чл.169 от ЗУТ.
3. Изпълнение на отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти.
Раздел VI: Допълнителна информация
09/08/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Друго (моля, попълнете полето 'Друг начин на изпращане' по-долу)
Функционалността „Импорт“, достъпна за регистрирани потребители от типа „Упълномощен потребител“, на специализираното софтуерно приложение „Редактор на форми“, предоставяно безплатно от АОП
  
 -  (година и номер на документа)
2018/S 096-217949 (напр. 2015/S 123-123456)   848024
21/05/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02/07/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
10/09/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
03/07/2018 (дд/мм/гггг)
11:00
11/09/2018 (дд/мм/гггг)
11:00Място на отваряне на офертите: Зала 201 на втория етаж на административната сграда на Областна администрация - Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 14, ет.2.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва