Деловодна информация
01915
 
да
да
26/07/2018 (дд/мм/гггг)
01915-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-ПР-08 26/07/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23, ет. 3
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-ПР-06 22/06/2018 (дд/мм/гггг)
01915-2018-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

2

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП


26/07/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Стамен Стаменов Янев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23, ет. 3
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции
79421000      
Услуги

В предмета на настоящата обществена поръчка са вкл. две обособени позиции, като подпомагането на управлението на проектите ще включва следните основни направления (във всяко от тях са включени отделни дейности):
1.По Обособена позиция № 1:
- Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
- Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
2. По Обособена позиция № 2:
- Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
- Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Раздел VI: Допълнителна информация
26/07/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 273565 (година и номер на документа)
2018/S 120-273565 (напр. 2015/S 123-123456)   853445
22/06/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
30/07/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
06/08/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Място: административната сграда на Българска агенция за инвестиции на адрес : гр. София, "Врабча" № 23, ет. 3 (втори надпартерен)
31/07/2018 (дд/мм/гггг)
11:00
07/08/2018 (дд/мм/гггг)
11:00Считано от 18.07.2018 г. Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, се намира на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23, ет. 3 (втори надпартерен). Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Българска агенция за инвестиции, гр. София, ул."Врабча" № 23, ет. 3 (втори надпартерен);

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва