Деловодна информация
00748
РД02-1891 20/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
00748-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД 107507217
ул. Д-р Илиев Детския № 1
Габрово BG322 5300 България
Петя Попова - Специалист Обществени поръчки +359 66800638
targovembalgabrovo@gmail.com +359 66804424

Интернет адрес/и

http://www.mbalgabrovo.com/

http://zop.mbalgabrovo.com/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД ”
50400000      
Услуги

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД ”
Раздел VI: Допълнителна информация
20/06/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   848224
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
V

Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това, че количествата на хранителните продукти са прогнозни на база минал период и фактическия разход зависи от реалния обем дейност в лечебното заведение за периода на договора при спазване на единичните цени на хранителните продукти.

Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това, че има закупени резервни части от Изпълнителя, тъй като са извършени ремонти и тези резервни части не са могли да бъдат залегнати като сума в договора. Договорът е приключил на 28.02.2018г. и в него е заложено отложено плащане от 60 дни. Настоящата информация се подава през м. Май, защото последното плащане е направено в края на м. Април.В Преписката по обществена поръчка с номер 00748-2017-0002, под ID 848224 е регистрирано в АОП Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, като в раздел 5 /Допълнителна информация/ е допусната грешка: Вместо: "Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това, че количествата на хранителните продукти са прогнозни на база минал период и фактическия разход зависи от реалния обем дейност в лечебното заведение за периода на договора при спазване на единичните цени на хранителните продукти." да се чете: "Различията в първоначалната и изплатената сума по договора се дължат на това, че има закупени резервни части от Изпълнителя, тъй като са извършени ремонти и тези резервни части не са могли да бъдат залегнати като сума в договора. Договорът е приключил на 28.02.2018г. и в него е заложено отложено плащане от 60 дни. Настоящата информация се подава през м. Май, защото последното плащане е направено в края на м. Април."

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва